Dokümanlar Edebi Şahsiyetler

Yusuf Has Hacip (1019-1077)

yusuf has hacib

Türkistan’ın Balasagun şehrinde doğmuştur. Asil bir aileden gelen Yusuf, gençliğinde iyi bir eğitim almıştır. Bilgisi, ahlakı ve erdemi ile sevilen sayılan bir insan olan Yusuf Has Hacip, devlet başdanışmanlığı (Has Haciplik) makamına getirilmiştir. Kutadgu Bilig adlı kitabını Balasagun’da yazmaya başlamış 1069 tarihinde tamamlamıştır. Eseri Karahanlı hükümdarı Tabgaç Buğra Han’a sunmuştur.

Yaşadığı dönemde İranlıların en önemli eserlerinden olan Farsça yazılmış Şehname’yi göstererek kendisi de Türkçe bir eser yazmak gerektiğini belirtmiş ve eserinde Türkçe’nin de güçlü bir dil olduğunu ifade etmek amacıyla Kutadgu Bilig’i yazmıştır.

Şair eserinde ideal devlet ve toplumu anlatmıştır. Kendi devrini de şikayet etmiştir..

Eserin ana fikri kamil insan olma düşüncesidir.

Bilgi edinmek, okumak, güzel yazmak, çeşitli bilimlere sahip olmak gibi insanı geliştiren erdemlere dikkat çekmiştir.

Yusuf  Has Hacip bu eseriyle Türk dil birliğinin sağlanmasına büyük hizmet etmiş ve Türkçe’nin ifade kabiliyetinin ne kadar gelişmiş olduğunu da daha o yıllarda göstermiştir.

Ayrıca Bakınız :
Edip Ahmet Yuknek
i
Ahmet Yesevi
Kaşgarlı Mahmut

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap