Testler

Edebiyat Tarama Testi 13

EDEBİYAT TARAMA TESTİ 13

1.Edebi metinlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) İşlenmiş, incelmiş, gelişmiş ve estetik bir anlatımı vardır.
B) İnsanda güzel duygular, hayaller ve zevkler uyandırır.
C) Dil daha çok göndergesel işlevde kullanılır.
D) Ait olduğu toplumun sosyal ve kültürel özelliklerini taşır.
E) Mecazlı ifadeler, yan anlamlar, yeni çağrışım ve duygu değerleriyle süslenen dili vardır.

2. İnsanlar faydalanmaya yönelik ve çıkar elde etmek için de ürünler ortaya koymuşlardır. Yaratıcılılk istemeyen, öğrenme yoluyla kazanılıp el becerisiyle yapılan bu ürünler sanat eseri değil, zanaat ürünüdür. Belli bir alet yardımıyla ve belirli bir el becerisiyle sürdürülen … , … , … , … gibi meslek dallarına zanaat denir.
Bu parçada boş bırakılan yerlere, aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
A) Heykelcilik
B) Duvarcılık
C) Oymacılık
D) Çinicilik
E) Marangozluk

3.
Gözlerimde parıltısı bakır bir tasın,
Kulaklarım komşuların ayak sesinde,
Varsın gene bir yudum su veren olmasın,
Başucumda biri bana “su yok” desin de…
Bu dizelerin teması aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sitem
B) Öfke
C) Karamsarlık
D) Korku
E) Yalnızlık

4.
Gökyüzünde turna gibi dönende
Baykuş gibi viran yurda konanda
Çok ağladım mecnun gibi çöllerde
Ferhat gibi şirin yardan ayrıldım
Bu dörtlüğün son iki dizesinde aşağıdaki açıklamalardan hangisiyle ilgili bir söz sanatı vardır?
A) Bir durumu, gerçekte olduğundan daha üstün gösterme
B) Bir anlam inceliği yaratmak için bildiği şeyi bilmez görünme
C) Bir sözcüğü, iki anlamını birden sezdirecek biçimde kullanma
D) Herkes tarafından bilinen geçmişteki bir olayı, bir kişiyi, bir eseri vb. hatırtatma
E) Bir olgunun gerçek sebebini bir yana bırakarak olguyu başka bir nedene bağlama

5. Makber, makber değil; bir türbe, türbe değil; bir mabet, mabet değil; bir küre, küre değil; bir sonsuz uzay.
Bu sözlerde olduğu gibi, birbiriyle kavramların bir derece gözetilerek sıralanmasına ne ad verilir?
A) Telmih
B) Tekrir
C) Tedric
D) Cinas
E) Nida

6.Aşağıdaki dizelerin hangisinde aliterasyon söz konusudur?
A) Sokaktayım, kimsesiz bir sokak ortasında
Yürüyorum, arkama bakmadan yürüyorum

B) Karanlık insana yerden, ışıkça göktendir
Çeker semalara bir kol yavaşça cümlemizi

C) Susup da bulutlara değsin lale devşireyim
Benim güzelliği sevmekte devrin en titizi

D) Bazen göreceksin ayı gökten suya inmiş
Bazen denizin rengini ta göklere sinmiş

E) Kalbindeki çarpıntıyı sustur da elinle
Yıldızların ahengini dinle

7. Aşağıdaki dizelerin hangisinde yarım kafiye vardır?
A) Elma elma yanakları al gibi
Boyu uzar gider selvi dal gibi

B) Bakmaz mısın Karac’oğlan halına
Garip bülbül konmuş gülün dalına

C) Kapında kulundur bay ile geda
Şimden sonra sana gayrı elveda

D) Bunca yıldır hasretliğin çekerim
Gözlerimden kanlı yaşlar dökerim

E) Kul Mustafa gözden saçar jaleler
Açılmış gonca güller, jaleler

8.
Tuna’yı görmedim fakat tanırım
Bir umut önünde koştuğum zaman
Geçmişi anarak coştuğum zaman
Kendimi Budin’in beyi sanırım
Bu dörtlüğün uyak düzeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) aaxa
B) abab
C) abba
D) aaaa
E) aaab

9.
Sen söyle ey bu milletin en soylu şairi
“Bir gün sabah olur.” dediğin günden beri
Tam elli, ümit ile hasret ile geçti bak
Hâlâ niçin inat ediyor, sökmüyor şafak
Tekrarladık dua gibi yıllarca müjdeni
Hâlâ içindeyiz o dağılmaz karanlığın
Hâlâ sabahı bekliyoruz olmuyor sabah
Gök her zaman bulutlu, ufuk daima siyah
Bu dizelerin şairiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) İnatçı bir kişiliğinin olduğu
B) Dostlarından bir vefa beklediği
C) Karamsar bir ruh hâli içinde olduğu
D) Şairlere herkesten fazla güven duyduğu
E) Sevdiklerinden uzakta yaşadığı

10.
I.   Edebiyatımıza Batı edebiyatından geçmiştir.
II.  Didaktik ögeler içerir.
III. Olay örgüsü söz konusudur.
IV. Karşılıklı konuşmalara yer verilir.
V.  Ahenk unsurlarından yararlanılır.
Manzume ile ilgili olarak verilen bu bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) II ve III
D) III ve IV
E) I, II, III ve IV

11.Bizim mahalle de İstanbul’un kenarı demek:
Sokaklarında gezilmez ki yüzme bilmeyerek!
Adım başında derin bir buhayre dalgalanır
Sular karardı mı, artık gelen gelir dayanır!
Bir elde olmalı kandil, bir elde iskandil,
Selâmetin yolu insan için bu, başka değil!
Elimde bir koca değnek, onunla yoklayarak,
Önüm adaysa basıp, yok, denizse atlayarak,
Mehmet Akif Ersoy’un Küfe adlı manzum hikayesinden alınan bu metinle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Mizahi bir anlatımın benimsendiği
B) Şairin, yaşadığı bir mekanı tasvir ettiği
C) Akıcı ve anlaşılır bir dilinin olduğu
D) Ahenk unsurlarından yararlandığı
E) Toplumsal bir yerginin anlatıldığı

12.I. Toplumsal yaşamı yansıtan uzun bir geçmişi vardır.
     II. Günümüzde eskisi kadar etkinliği kalmamıştır.
     III. Oynandığı dönemlerle ilgili bilgiler de içerir.
     IV. Bir varmış bir yokmuş, gibi kalıplaşmış tekerlemelerle başlar.
Numaralanmış bilgilerden hangileri Karagöz oyununa ait değildir?
A) I. ile II.
B) Yalnız II.
C) Yalnız III.
D) II ile III.
E) Yalnız IV.

13. I. Olaylar ayrıntılı bir şekilde uzun uzun anlatılır.
      II. Karakterler ve tipler bütün yönleriyle tanıtılır.
      III. Zaman, mekan, olay, kişi ile ilgili ayrıntılar belirgindir.
      IV. Kişi sayısı fazladır.
      V. Olaylar kurgulanarak anlatılır.
Yukarıda verilen özellikler aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?
A) Masal
B) Manzum hikaye
C) Halk hikayesi
D) Roman
E) Mesnevi

14. Öğretici metinlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Temelde bilgi verme amacı vardır.
B) Metni her okuyan, ondan kendine göre yeni anlamlar çıkarır.
C) Anlam; mekana, okura ve zamana göre değişiklik göstermez.
D) Metin, yazarın bakış açısıyla şekillenir.
E) Tanımlama, örneklendirme, karşılaştırma gibi düşünceyi geliştirme yollarından yararlanılır.

15. Sohbet türü ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Gazete ve dergilerde yayımlanır.
B) Yazar, düşüncelerini okura kabul ettirmek için ısrarcı olmaz.
C) Kurallı cümlelerin yanı sıra devrik cümlelere de sıkça yer verilir.
D) Yazar, düşüncelerini samimi ve içten bir üslupla ortaya koyar.
E) Söz ve söz grupları daha çok mecaz anlamlarıyla kullanılır.

16. Fıkra yazı türüyle ilgili aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisinde yanlışlık yapılmıştır?
A) Ahmet Haşim-Bize Göre
B) Refik Halit Karay-Bir İçim Su
C) Falih Rıfkı Atay-Anadolu Notları
D) Ahmet Rasim-Şehir Mektupları
E) Yusuf Ziya Ortaç-Sarı Çizmeli Mehmet Ağa

17. Türk tiyatrosunun basılı ilk metni olan bir perdelik komedide Müştak Bey’e, sevgilisi Kumru Hanım diye, onun çirkin ve yaşlı ablasını nikahlarlar. Müştak Bey gerdek gecesi işin farkına varır, şaşkına dönerse de arkadaşı Hikmet Efendi imdadına yetişir, nikahı kıyan mahalle imamı Ebullaklaka’ya bir miktar para vererek yanlışın düzeltilmesini sağlar.
Bu parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) Zavallı Kız
B) Şair Evlenmesi
C) Macera-yı Aşk
D)Afife Anjelik
E) Vuslat yahut Süreksiz Sevinç

18. I.İlyada
      II.Mahabarata
      III. Nibelungen
      IV.Ramayana
      V. Odysseia
Yukarıda numaralanmış destanlardan hangileri Yunanlara aittir?
A) I. ve II.
B) I. ve V.
C) II. ve III.
D) III. ve IV.
E) IV. ve V.

19. Şiirlerini romantizm etkisinde yazmasına karşın sanat için sanat anlayışını benimsemiştir. Taşkınlık ve yücelik, söyleyişte tezat şiirlerinin başlıca özelliklerindendir. Şiirde biçimle ilgili asıl değişiklikleri gerçekleştirmiştir. Eşi Fatma Hanım’ı kaybetmiş; bu ölümün etkisiyle ünlü şiiri Makber’i yazmıştır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Teodor Kasap
B) Direktör Ali Bey
C) Ahmet Vefik Paşa
D) Abdülhak Hamit Tarhan
E) Recaizade Mahmut Ekrem

20. Ahmedî ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) İran şiirinin konu ve biçim özelliklerini şiirimize kazandırmaya çalışmıştır.
B) Kabusname adlı mesnevisinde, çeşitli ilim dallarıyla ilgili bilgilere de yer vermiştir.
C) Cemşid u Hurşid mesnevisinde bir aşk hikayesini anlatmıştır.
D) Aşk, eğlence ve tabiat temalı şiirler yazmıştır.
E) Özellikle din dışı şiirlerinde Hoca Dehhani’den etkilenmiştir.

21. Kuşlara Simurg’a ulaşmaları için yolculuk yapmalarında rehberlik eden Hüthüt kuşu aşağıdaki eserlerin hangisinde yer almaktadır?
A) Sıhhat u Maraz
B) Risaletü’n Nushiyye
C) Mantıku’t Tayr
D) Hadikatü’s Süeda
E) Müntehabü’l Şifa

22.Aşağıdakilerden hangisi Kemal Tahir ve Tarık Buğra’nın ortak özelliğidir?
A) Romanlarında Tanzimat dönemi toplumunun sosyal hayatı üzerinde durmaları
B) Eserlerinde Doğu ve Batı medeniyetlerini karşılaştırmaları
C) Hem nesir hem de nazım alanında eser vermeleri
D) Romanlarında daha çok tarihi konuları ele almaları
E) Anı türünde eser vermeleri

23. Çok sayıda romanıyla İstanbul halkının iç mahallelerindeki hayatını hikaye ve karikatürize eden yazar, eserlerinin bu özellikleriyle şöhret kazanmıştır. Bu romancı, Türk halkının komedi zekasını romanlarına işleyerek güldürücü hayat tabloları içinde oluşturduğu çok çeşitli ev ve mahalle tipleriyle, halk arasında geniş sevgi ve ilgi uyandırmıştır.
Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Peyami Safa
B) Hüseyin Rahmi Gürpınar
C) Ahmet Mithat Efendi
D) Reşat Nuri Güntekin
E) Halit Ziya Uşaklıgil

24. İlk şiirlerinde hece ölçüsünün alışılmış kalıplarının dışına çıkan biçemiyle dikkat çeken sanatçı, 1946’da katıldığı bir şiir yarışmasında birinci olunca birden ünlendi. Bir yandan Garip akımından etkilenerek serbest şiiri denedi, diğer yandan Baudelaire, Verlaine gibi Fransız şairlerinin etkisinde kaldı. Ama hiçbir akıma bağlanamayan, uyum ve biçimi gözeten, duygulu, içten, kendine özgü bir şiir geliştirdi. Hem yaşama sevincini hem karamsarlığı yansıttığı şiirlerinde yalnızlık ve ölüm temaları ağır basar. Çocukluk arkadaşı Ziya Osman Saba ile olan yazışmaları edebi mektup türünün en güzel örneklerindendir.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cahit Sıtkı Tarancı
B) Fazıl Hüsnü Dağlarca
C) Enis Behiç Koryürek
D) Orhan Seyfi Orhon
E) Faruk Nafiz Çamlıbel

 

CEVAPLAR: 1.C, 2.B, 3.E, 4.D, 5 .C, 6.A, 7.D, 8.C, 9.C, 10.A, 11.A, 12.E, 13.D, 14.B, 15.E, 16.C, 17.B, 18.B, 19.D, 20.B, 21. C, 22.D, 23.B, 24. A

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap