Testler

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Test 19

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI TEST 19

1. Edebiyatımızda makale, fıkra, tiyatro eserleriyle tanındı. Hikâyelerinde, büyük şehirdeki hayatın içinde yozlaşmış züppe insan tiplerini anlattı. Gözleme önem verdi; canlı, neşeli ve nükteli bir üslup kullandı. Keşanlı Ali Destanı ile edebiyatımızda epik tiyatronun ilk örneğini verdi.
Bu parçada tanıtılan sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Haldun Taner

B) Fazıl Hüsnü Dağlarca
C) Orhan Kemal
D) Mithat Cemal Kuntay
E) Yahya Kemal Beyatlı

2. Yazı hayatına şiir, makale ve tiyatro eleştirileriyle başladı. Türk edebiyatında eleştiri ve deneme türünün en güzel örneklerini verdi. Türkçenin cümle yapısında ciddi değişiklikler yaptı. Türkçenin sadeleşmesi yolunda çalışmalar yaptı. Günlerin Getirdiği, Karalama Defteri, Okuruma Mektuplar en önemli eserlerindendir.
Bu parçada tanıtılan sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Suut Kemal Yetkin

B) Ömer Seyfettin
C) Cahit Külebi
D) Nurullah Ataç
E) Memduh Şevket Esendal

3. Aşağıda verilen tür-eser eşlemelerinden hangisi yanlıştır?
A) Roman: Acımak, Huzur, Ayaşlı ve Kiracıları

B) Anı: Zeytindağı, Mor Salkımlı Ev
C) Şiir: Kendi Gökkubbemiz, Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor
D) Hikâye: Bomba, Yaz Yağmuru, Harap Mabetler
E) Deneme: Karadut, Ben Sana Mecburum, Adamın Biri

4. Aşağıdakilerden hangisi, 1940 sonrası Türk edebiyatının genel özelliklerinden biri değildir?
A) Bu dönemde “Garipçiler-Hisarcılar-II.Yeni” adlı topluluklar ortaya çıktı.

B) Şiirlerin dili genelde sadedir. Ancak II. Yeniciler, dilin yapısını bozup anlamsız kelimeler kullandılar.
C) Metafizikle ilgili temalar, çocukluk ve memleket özlemi, Atatürk sevgisi … şiirin başlıca temalarıdır.
D) Dönemin hikâye ve romanları, sade ve akıcı bir üslupla yazılmıştır.
E) Konular romantizmin kuralları çerçevesinde eserlere aktarılmıştır.

5. Genç yaşlarda şiir yazmaya başlayan sanatçı, samimi bir üslup ve temiz bir Türkçe ile lirik şiirler yazmıştır. Şiirlerinde şefkat ve acıma duyguları ile Anadolu insanını ve yurdumuzu anlatan özellikler görülür. “Git Bahar” şiiriyle tanınan kadın sanatçımız; Küller, Sisli Geceler romanlarıyla da edebiyatımızdaki yerini iyice sağlamlaştırmıştır.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Halide Edip Adıvar

B) Halide Nusret Zorlutuna
C) Samiha Ayverdi
D) Adalet Ağaoğlu
E) Fevziye Andullah Tansel

6. Aşağıdaki sanatçı-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Yusuf Atılgan-Anayurt Oteli

B) Ruşen Eşref Ünaydın-Diyorlar ki
C) Nezihe Meriç-Korsan Çıkmazı
D) Vüsat O. Bener-Cevdet Bey ve Oğulları
E) Oğuz Atay-Tutunamayanlar

7. Hürrem Sultan’ıyla . . . , İsyancılarla . . . Deli İbrahim’iyle, . . . Cumhuriyet döneminin önemli tiyatrosunun önemli temsilcilerindendir.
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Recep Bilginer-Orhan Asena-Güngör Dilmen
B) Orhan Asena-Recep Bilginer-Turan Oflazoğlu
C) Adalet Ağaoğlu-Recep Bilginer-Orhan Asena
D) Refik Erduran-Güngör Dilmen-Adalet Ağaoğlu
E) Turan Oflazoğlu-Orhan Asena-Recep Bilginer

8. Şair, çağdaş Batı şiiriyle eski divan şiirinin bileşimini gerçekleştirerek aruz ölçüsünü yaşayan Türkçeye uygulamış, geçmiş değerlere bağlı ve kendine özgü bir şiir geliştirmiştir. Şiirin nesirden başka hüviyette, musikiden başka bir musiki olduğu düşüncesiyle nazmı nesirden uzaklaştırmıştır. Toplum meseleleri dışında daha çok lirik şiirler yazan şair; çoğunlukla aşk, sonsuzluk özlemi, ölüm, Osmanlı tarihinden aldığı ilhamla kahramanlık, Türk uygarlığına hayranlık ve İstanbul semtlerine karşı duyduğu sevgi temaları üzerinde durmuştur.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ziya Osman Saba
B) Tevfik Fikret
C) Yahya Kemal Beyatlı
D) Faruk Nafiz Çamlıbel
E) Mehmet Akif Ersoy

9. Hece ölçüsünü kullanmakla birlikte 1940’tan sonra serbest şiirler de yazan şair, Yedi Meşalecilerden biri olarak adını duyurdu. Şiirlerinde çocukluk özlemi, anılara düşkünlük, ev ve aile sevgisi, yoksul yaşamlara karşı utanç ve acıma, Allah’a kulluk, kadere boyun eğiş, küçük mutluluklara yetinme, ölüm yakınlığı gibi temalar işledi. Sebil ve Güvercinler, Geçen Zaman, Nefes Almak adlı şiir kitapları yayımlandı.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ziya Osman Saba

B) Yahya Kemal Beyatlı
C) Yusuf Ziya Ortaç
D) Faruk Nafiz Çamlıbel
E) Cahit Sıtkı Tarancı

10. Geçim kaygısıyla çok sayıda eser veren sanatçı, aşk ve serüven romanları ile magazin öyküleri yazdı. Değersiz bulduğu bu eserlerinde Server Bedi takma adını kullandı. En önemli romanlarından olan . . . otobiyografik özellik taşıyan bir ruh çözümlemesi romanıdır. Eserde, küçük yaşta kemik veremine tutulan yoksul bir gencin bunalımları, acıları hikâye edilmektedir. Diğer romanlarında ise toplumsal acılar, ahlak çöküntüleri, felsefi arayışlar . . . gibi konular işlenmiştir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Yaban

B) Eylül
C) Mai ve Siyah
D) Şık
E) Dokuzuncu Hariciye Koğuşu

11. Grup, Milli Edebiyatçıların geçeklikten uzak, duygusal memleketçiliklerine tepki olarak ortaya çıkar. Ortak bir kitap çıkartarak tıkanan Türk şiirine yeni ufuklar açmak isterler, ama tıpkı Fecr-i Ati gibi, onlar da kendilerinden önceki topluluğa sığınırlar. “Canlılık, samimiyet, yenilik” anlayışıyla kurdukları dergileri dağılınca edebiyatın değişik alanlarına yönelirler.
Parçada tanıtılan edebi topluluk aşağıdakilerden hangisidir?
A) Beş Hececiler

B) Yedi Meşaleciler
C) Milli Edebiyat
D) Garipçiler
E) Servetifünun

12. Çok yönlü bir sanatçıdır. Tiyatro dışında; edebiyatın hemen her dalında eser vermiştir. Şiir, deneme, inceleme, eleştiri, roman ve öykü türlerinde eserler vermiştir. Şiirlerinin estetiğini rüya, zaman ve musiki üzerine kurar. Şiirlerinde kendisinin, öykülerinde kendisiyle birlikte yaşamın ve öteki insanların peşindedir. Kendimize özgü sesi yakalayabilmek için hece ölçüsünde ısrarcıdır.
Bu parçada tanıtılan sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yahya Kemal Beyatlı

B) Cahit Sıtkı Tarancı
C) Ahmet Haşim
D) Ahmet Hamdi Tanpınar
E) Ahmet Muhip Dıranas

13. Olgunluk devri şiirlerinde Verlaine’in lirizmine varmasa bile, ona çok yakın bir duyuşa erer. Onun şiirleri, örtülü bir merhametin ifadesi küçük ama samimi insanların dünyasına aittir. Serbest şiirden akımlara kadar her tülü yeniliği şiirlerinde denemiştir. Ölüm-hayat, geçmiş-şimdi karşıtlıklarına açık ve kendine özgü bir şiir dünyası kurdu. Ölüm korkusu ve acılarını, yaşamanın ve sevginin güzelliğini rahat ve akıcı bir dille vermiştir.
Parçada tanıtılan sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Orhan Veli Kanık

B) Tevfik Fikret
C) Ahmet Kutsi Tecer
D) Ahmet Muhip Dıranas
E) Cahit Sıtkı Tarancı

14. Yeni bir zevke, ancak yeni yollar ve vasıtalarla varılabilir. Birtakım teorilerin söylediklerini bilinen kalıplar içine sıkıştırmakla hiçbir yeni ve sanatkârane hamle ortaya çıkmaz. Yapıyı temelden değiştirmek için öncelikle mevcut edebiyatın bunaltıcı tesirlerinden kurtarmalıyız kendimizi.
Bu parçada tanıtılan sanatçı ve bağlı olduğu edebî anlayış aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) Ziya Osman Saba-Yedi Meşaleciler

B) Ziya Gökalp-Milli Edebiyat
C) Orhan Veli Kanık-Garipçiler
D) Faruk Nafiz Çamlıbel-Beş Hececiler
E) Tevfik Fikret-Servetifünun

CEVAPLAR: 1.A, 2.D, 3.E, 4.E, 5.B, 6.D, 7.B, 8.C, 9.A, 10.E, 11.B, 12.D, 13.E, 14.A

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap