Testler

Servetifünun ve Fecriati Edebiyatı Test 1

SERVETİFÜNUN VE FECRİATİ EDEBİYATI TEST 1

1.Aşağıdakilerden hangisi, Ahmet Haşim ve Cenap Şehabettin’in ortak özelliği değildir?
A) Sembolizmden etkilenmişlerdir.
B) Şiirlerinde aruz ölçüsünü kullanmışlardır.
C) Şiirlerinden başka gezi yazısı türünde eserleri de vardır.
D) Şiirlerinde musiki ve anlam kapalılığına önem vermişlerdir.
E) Aynı edebi anlayışlar ve aynı dergide eserlerini yayımlamışlardır.

2. Şiir ve hikâyeler, okul kitapları, tarih ve bilim konulu eserler yazarın çalışmalarından bazılarıdır. Çeviriler de yapan yazarın asıl değeri; renkli ve canlı bir anlatımla çocukluk anılarını basın hayatını, İstanbul’un gündelik yaşayışını yansıtan fıkra, makale ve anılarında görülür.
Bu parçada tanıtılan sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahmet Haşim
B) Ahmet Rasim
C) Namık Kemal
D) Ahmet Mithat Efendi
E) Hüseyin Rahmi Gürpınar

3. Aşağıdakilerden hangisi Fecr-i Ati sanatçılarından değildir?
A) Ahmet Haşim
B) Şehabettin Süleyman
C) Tahsin Nahit
D) İzzet melih
E) Süleyman Nazif

4. Milli mücadeleyi desteklemek için Anadolu’ya geçerek çok faydalı çalışmalar yaptı. Şiirlerinde azim, gayret, çalışkanlık, doğruluk gibi yüksek hasletleri öğütlediği kadar; ümitsizlik, tembellik, cehalet gibi kötü vasıflardan kaçınmayı da şiddetle tavsiye eder. Onun için şiir, toplum meselelerini dile getiren bir araçtır. Manzum hikâyelerinde İstanbul’un sosyal hayatını tasvir ederken aruz veznini de konuşma diline kolaylıkla ve büyük bir ustalıkla yaklaştırmıştır. En önemli özelliklerinden biri de hayatı ile sanatı arasında tam bir uyum olmasıdır. Şiirlerinde, sadece gözleriyle gördüğünü ve ruhuyla hissettiğini dile getirmiştir.
Bu parçada tanıtılan sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yahya Kemal
B) Tevfik Fikret
C) Namık Kemal
D) Mehmet Akif Ersoy
E) Ahmet Mithat Efendi

5. Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Ahmet Rasim – Kıssadan Hisse
B) Hüseyin Rahmi Gürpınar – Şıpsevdi
C) Ahmet Haşim – Piyale
D) Mehmet Akif – Safahat
E) Mehmet Rauf – Eylül

6. Realist ve natüralist bir anlayışla, halk için sanat düşüncesini benimsemiştir. Eski İstanbul insanını kendi çehreleri, kılıkları, gelenek ve görenekleri, düşünce ve inançları, dilleri ve her türlü özellikleriyle onun eserlerinde bulabilirsiniz. Sanatın amacının toplumsal bir çınar olduğuna inandığı için yalın bir dil kullanmaya çalışır. Okunmak amacıyla mizaha başvurur, diyaloglarda taklide yer verir. Ama, gülünçlükler acıya dönüşür sonuçta. Çünkü yazar, anlattıklarından ders alınmasını istemektedir.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Halit Ziya
B) Reşat Nuri
C) Hüseyin Rahmi
D) Ahmet Mithat Efendi
E) Yakup Kadri

7. Milli mücadeleyi destekledi. Bir şiirinde hayalle alışverişi olmadığını söyleyen ve her ne demişse görüp de söylediğini belirten şair, bütün şiirlerinde aruzu büyük bir kolaylık ve ustalıkla kullandı. Toplum dertlerini kendine dert edindi. Şiirlerinin bir kısmı ilhamını gerçek hayattan alan epik ve lirik parçalardır. Diğer önemli bir kısmı da; ahlak, din ve vatan konuları üzerine öğüt ve hitabet karışımı lirik ve didaktik eserlerdir.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mehmet Emin Yurdakul
B) Mehmet Akif Ersoy
C) Yahya Kemal Beyatlı
D) Namık Kemal
E) Tevfik Fikret

8. Fecriati dağılınca bağımsız bir sanat yaşamı sürdürdü. Hepsi aruzla yazılmış, aşk ve tabiat temalarını işleyen, sembolizm akımına uyan şiirlerinde hayal ve müziğe büyük önem vermiştir. Dış dünya gözlemlerini kendi iç dünyasıyla yoğurdu. Şiir hakkındaki görüşlerini “Şiir Hakkında Bazı Mülahazalar” adlı yazısında belirtti. Kuvveti bir şair olduğu kadar özlü bir fıkra ve deneme yazarıydı.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tevfik Fikret
B) Mehmet Akif Ersoy
C) Cenap Şehabettin
D) Ahmet Haşim
E) Refik Halit Karay

9. “Sanat şahsi ve muhteremdir.” prensibiyle ortaya çıkan topluluk, edebiyatımızda hiçbir yenilik yapamamış; sadece kendilerinden önceki sanatsal faaliyetleri sürdürmekle yetinmişlerdir.
Bu parçada sözü edilen edebi topluluk aşağıdakilerden hangisidir?
A) Milli Edebiyat
B) Servetifiünun
C) Tanzimat Edebiyatı
D) Garipçiler
E) Fecriati

10. (I) Hüseyin Rahmi, roman ve hikâye türlerinde birçok eser vermiştir. (II) Bunların çoğunda konular, İstanbul’un kenar semtlerinde geçer. (III) Romanlarında olayların akışını kesip gereksiz açıklamalarda bulunur. (IV) Bu da, eserlerini teknik açıdan kusurlu hâle getirir. (V) Roman kahramanları, romantizmin tesiriyle yaşadığı çevrenin diliyle konuşturulmuştur.
Bu parçada verilen numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı söz konusudur.
A) V     B) IV     C) III    D) II       E) I

11. Aşağıdakilerden hangisi, Ahmet Haşim ve Cenap Şehabettin’in ortak bir özelliğidir?
A) Sosyal fayda amacı gütmeleri
B) Fecriati topluluğunda bulunmaları
C) Sembolizm akımından etkilenmeleri
D) Avrupai tarzda eserler vermeleri
E) Tabiat şiirleriyle ün salmaları

12. Bihruz Bey, Fransızca tek cümleyi bile doğru dürüst okumayı beceremediği hâlde kulaktan dolma beş on kelimeyle güya Fransıca konuşan bir mirasyedi paşazadedir. Aslında Tanzimat’tan sonra bütün kibarların çocukları arasında, Bihruz beylik bulaşıcı bir hastalık gibi yayılmıştı. Yine Mürebbiye adlı romanda da bir Fransız sokak kadınının İstanbul’daki bir namuslu ailede nasıl bir alafrangalık rüzgârı estirdiği anlatılır.
Bu parçada sözü edilen romanların yazarları, aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?
A) Namık Kemal – Halit Ziya
B) Recaizade Mahmut Ekrem – Hüseyin Rahmi
C) Hüseyin Rahmi – Reşat Nuri
D) Mehmet Rauf – Namık Kemal
E) Samipaşazade Sezai – Ahmet Mithat

13. Ahmet Rasim ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) İstanbul’da görülen toplumsal değişikliğin tanıklığını yapmıştır.
B) Gözleme dayanan canlı anlatımı ve sade Türkçesi ön plandadır.
C) Günlük hayatı, renkli tablo ve mizahi çizgilerle vermiştir.
D) Fecriati topluluğunun en büyük savunucusudur.
E) Eşkal-i Zaman, Şehir Mektupları, Gecelerim adlı eserleri vardır.

14. Aşağıdakilerden hangisi Mehmet Akif ile Ahmet Haşim’in ortak bir özelliğidir?
A) Tüm şiirlerinde aruzu başarıyla kullanmışlardır.
B) Şiirlerinde, günlük konuşma dilinin akıcılığı görülür.
C) Şiirlerinin genelinde, daha çok, sosyal konulara ağırlık vermişlerdir.
D) Tüm şiirlerinde realizm akımının tesirleri görülür.
E) Eserlerinde, sanat kaygısından uzak ve rahat bir söyleyiş hâkimdir.

15. Yazar, “İnsanların kabahatlerini ve günahlarını kendilerine açıkça göstermeli ki, aynı şeyleri bir daha yapmasınlar.” anlayışıyla bu eserini yazmıştır. Eserde, memurluktan emekli Dehri Efendi’nin, aslında bir sokak kadını olan Anjel ile konakta yaşadığı sıkıntılar anlatılır. Çocuğu için tuttuğu bakıcı, onun sonunu hazırlayacaktır.
Bu parçada tanıtılan eser, aşağıdakilerden hangisidir?
A) İntibah
B) Sergüzeşt
C) Şıpsevdi
D) Mürebbiye
E) Mai ve Siyah

16. Türk edebiyatında toplum için sanat akımının başlıca temsilcilerindendir. Hiçbir edebi topluluğa katılmamıştır. Konusu günlük olaylardan alınmış birtakım manzum hikâyelerle dikkati çekmiş, daha sonra, çoğu konuşma tarzında yazılmış olan diğer eserlerinde, hep toplum meseleleri üzerinde durmuştur. Yalnız gördüğünü yazan, “hayal ile alışverişi olmadığını” bildiren şair, konuşma dilini şiir dili olarak kullanmıştır. Nazmı nesre yaklaştırmış, Türkçeyi aruza uydurmakta üstün bir başarı göstermiştir.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tevfik Fikret
B) Ahmet Haşim
C) Cenap Şehabettin
D) Orhan Veli
E) Mehmet Akif

 

CEVAPLAR: 1.E, 2.B, 3.E, 4.D, 5.A, 6.C, 7.B, 8.C, 9.E, 10.A, 11.C, 12.B, 13.D, 14.A, 15.D, 16.E

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap