Testler

Edebiyat Akımları Test 1

EDEBİ AKIMLAR TEST 1

1.Özellikle şiir, tiyatro ve romanda görülen bu akım, klasisizime tepki olarak ortaya çıkmış ve klasisizmin bütün kural ve şekillerini kırmıştır. Eserde duygu, hayal ve tutkular fazlasıyla öne çıkarılmıştır. Bu anlayışın sonucu olarak sanatlı ve süslü bir dil kullanılmıştır. Günlük hayattan alınan konular işlenmiş, eserlerde ulusal tarihin işlenmesine önem verilmiştir. Romanlarda iyi ve kötü tipler çizilerek bu tipler arasındaki çatışma işlenmiştir.
Bu parçada sözü edilen edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sürrealizm                      
B) Natüralizm
C) Romantizm                    
D) Parnasizm
E) Realizm

2.Bu akımda dış dünyayı simgelerle anlatmak esas kabul edilmiştir. Şairler, şiirde müziğe önem vermiş; hatta bunu ileri götürerek müziği şiirin amacı haline getirmişlerdir. Şiirin düşünceye değil, duygulara seslendiği  görüşünü savunmuşlardır. Bu akımın temsilcisi olan şairler, şiirin, bir şeyler anlatmak için yazılmadığı görüşünü ileri sürmüşlerdir. Verlaine ve Rimbaud bu akımın şairlerinden bazılarıdır.
Bu parçada sözü edilen edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Romantizm
B) Sembolizm
C) Klasisizm
D) Realizm
E) Egzistansiyalizm

3. Romantizme tepki olarak ortaya çıkmış olan bu akım şiirde uygulanmıştır. Şiirin temel amacının güzellik olduğunu düşünen bu akıma bağlı şairler şiirlerinde tema olarak doğa manzaralarına ve felsefi düşüncelere yer vermişlerdir. Aynı zamanda şiirde biçim ve söyleyiş güzelliğine önem vermişlerdir. Yunan, Latin kültür ve mitolojisine geri dönüşün söz konusu olduğu bu akımın temsilcileri Theophile Gautie, Leconte de Lisle, Jose Maria Heredia’dır.
Bu parçada sözü edilen edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Parnasizm
B) Sembolizm
C) Sürrealizm        
D) Dadaizm
E) Fütürizm

4. Cromwell adlı eserin ön sözüyle romantizm akımının ilkelerini açıklamıştır. Doğa, özgürlük, vatan gibi konuları roman ve şiirlerinde işlemiştir. Bugün bir dünya klasiği olan Sefiller adlı eserinde toplum içinde zor şartlarda yaşayan insanların dünyasını ortaya koymuştur. Yazarın bir başka önemli eseri Notre Dame’ın Kamburu’dur.
Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A) A. Daudet
B) Goethe
C) Moliere
D) Victor Hugo
E) Racine

5. Aşağıdakilerden hangisi realizmin ilkeleri arasında yer almaz?
A) Yazar, yapıtını gözleme dayalı olarak oluşturmalıdır.
B) Sanatçı, yapıtında yaşamın gerçeklerini dile getirmelidir.
C) İnsan bilinçaltına atılan duygularıyla birlikte anlatılmalıdır.
D) Sanatçı, kendi duygu ve düşüncelerinden uzak durmalıdır.
E) Eserlerde toplumun her kesiminden insana yer vermelidir.

6. Klasisizm akımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Eski Yunan ve Latin edebiyatı örnek alınmıştır.
B) Üsluba önem verilmiş, sanat için sanat anlayışıyla eser verilmiştir.
C) Yazarlar, eserlerinde kişiliklerini gizlemişlerdir.
D) Tiyatroda üç birlik kuralına bağlı kalınmıştır.
E) Epik ve lirik şiir geliştirilmiştir.

7. Natüralizm akımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Olaylar bir bilim adamı tarafsızlığıyla anlatılmıştır.
B) Eserlerde sözcük seçiminde titiz davranılmamış, çirkin sözler kullanılmıştır.
C) Eserlere hakim olan karamsarlık sonucu olaylar bir felaketle sonuçlandırılmıştır.
D) Toplum için sanat anlayışı benimsenmiştir.
E) Süslü ve anlaşılması zor bir dil kullanılmıştır.

8. Akımın temelini akıl ve sağduyu oluşturur. Bu akıma göre insan aklının kabul etmediği hiçbir şey doğru değildir. Aşk, kin, nefret, acıma gibi duygular aklın kontrolünde olduğu sürece insancıldır. İnsan aşırılıklardan sakınmak, tutkularına aklı ile yön vermek zorundadır. Dolayısıyla böyle erdemli bir insan anlatılmaya değer. Akımın kurallarını belirleyen Boileau: “Aklı seviniz, eserleriniz görkem ve değerini akıldan alsın.” diyerek akımın felsefesini ortaya koyar.
Bu parçada sözü edilen edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Romantizm
B) Klasisizm
C) Sürrealizm                            
D) Natüralizm
E) Egzistansiyalizm

9. …,olağanüstü görülen olaylara yer verilmez. Bu akıma bağlı sanatçılar konu olarak gerçek hayatı ele alırlar. Okura yaşanmış bir olay ya da yaşanabileceğinden şüphe edilmeyecek bir konu sunulur. Eserlerde anlatılan kişi, tam anlamıyla insandır. Çevresiyle, davranışlarıyla, tutkularıyla en ince ayrıntısına kadar tanıtılan bir insan görülür eserlerde.
Bu parçada boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Realizmde
B) Romantizmde
C) Klasisizmde
D) Sürrealizmde
E) Sembolizmde

10. “Musikî, her şeyden önce musikî” anlayışının egemen olduğu bu akımda şiirde sözcüklerin uyumu, ahenk son derece önemlidir. Ahengi bozacak hiçbir sözcük şiirde kendine yer bulamaz. Anlam, açık olarak değil, imgelerin ardında kapalı olarak verilir. Verlaine, Valery bu akımın önemli temsilcilerindendir.
Bu parçada sözü edilen edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Romantizm
B) Fütürizm
C) Dadaizm
D) Parnasizm
E) Sembolizm

11. Emile Zola’nın deyimiyle “Nasıl ki kimya bilgini kendi hazırladığı koşullar altında doğal olayları gözetleyip saptamakla yetinir, azota kızmadığı gibi, oksijene de aşırı sevgi göstermezse sanatçı da suç karşısında yargıç kesilmez, erdem karşısında ise alkış tutmaz.”
Bu parçada Emile Zola aşağıdaki sanat akımlarından hangisinin ilkesini ortaya koymuştur?
A) Natüralizm
B) Romantizm
C) Klasisizm
D) Realizm
E) Egzistansiyalizm

12. Bu sanat akımı, kişilerin bilinçaltına yönelir. Kişilerin gerçek eğilimleri; yasaların, törenin, dinin baskıları yüzünden, bilinçaltında kapalı durmaktadır. Rüyalar, duygusal tepkiler, aklın denetimi dışındaki hareketler olduğundan insanın gerçek kişiliğini açıklayıcı niteliktedir. Öyleyse gerçek insanı anlatmak amacını güden sanat, insanın bu yönlerini açığa çıkarmalıdır. Bu akım Freud’un psikanaliz verilerinden yararlanarak bunları bilimsel gerçek gibi kabul eder.
Bu parçada tanıtılan akım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Romantizm
B) Klasisizm
C) Sürrealizm
D) Parnasizm
E) Natüralizm

13. 1830’lu yıllarda kendinden önceki akımın katı kurallarına bir tepki olarak ortaya çıkmıştır. Victor Hugo’nun Hernani adlı oyunuyla bir edebiyat akımı olarak başarıya ulaştığı söylenebilir. Avrupa’da 1789’da Fransız İhtilali’yle birlikte derebeylik ve aristokrasi çökmüş; yeni bir yapılanma ortaya çıkmıştır. Buna bağlı olarak bu akım, yeni duygu, düşünce ve idealleri anlatmayı amaçlamış, sanatın ve sanatçının kurallardan kurtulup özgürleşmesini savunmuştur.
Bu parçada sözü edilen edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Klasisizm    
B) Romantizm          
C) Realizm                                  
D) Sürrealizm         
E) Parnasizm

14. On yedinci yüzyılda Fransa’da ortaya çıkmış bir edebiyat akımıdır. Boileau bu akımın kurucusu olarak kabul edilir. Bu akıma bağlı sanatçılar, Eski Yunan ve Latin edebiyatını örnek almışlardır. Onlara göre sanat, insan tabiatına önem vermeli, ona saygı duymalıdır. Ortaya konan eserler, akıl ve sağduyuya dayanmalıdır. Dil ve anlatımda en olguna varmak esastır. Eserlerinde değişmez tipler yaratırlar. Onlar için, fiziksel ve sosyal çevre önemli değildir; çünkü bunlar değişkendir. Bu akımda, mükemmellik esastır. Mükemmeli bulmak ise konunun seçilişinde değil, onun ele alınıp anlatılışındadır.
Bu parçada sözü edilen edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Klasisizm
B) Romantizm
C) Realizm
D) Sürrealizm
E) Parnasizm

15. On sekizince yüzyıla monarşi yıpranmaya başlamış, soylulara karşı burjuva sınıfı oluşmuştur. Bu yüzyılda edebiyat da soylular yerine halka yönelme, oluşan yeni okur topluluğuna seslenme ve onun sorunlarını işleme gereksinimi duymuştur. Edebiyat yapıtlarında duygusallık ve coşku benimsenmiş, sanatçılar kendini bağlayan klasik sanat düzeninin sıkı kurallarını kırma yoluna gitmiştir. Böylece … akımı doğmuştur.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygundur?
A) Realizm
B) Parnasizm
C) Dadaizm
D) Sembolizm
E) Romantizm

16. Bu akım 1.Dünya Savaşı yıllarında başlamış, kültürel ve sanatsal bir akımdır. Akım, savaşın olumsuz yüzüne karşı, sanat alanındaki ve gündelik hayattaki entelektüel katılığa bir protesto olmuştur. Mantıksızlık ve var olan sanatsal düzenlerin reddedilmesi bu akımın ana karakteridir. Bu akım, dünyanın, insanların yıkılışından umutsuzluğa düşmüş, hiçbir şeyin sağlam ve sürekli olduğuna inanmayan bir felsefi yapıdan etkilenir. Bu akımın yazarları, kamuoyunu şaşkınlığa düşürmek ve sarsmak amacındadır. Bu sebeple de yapıtlarında alışılmış estetikçiliğe karşı çıkmışlardır. Andre Breton, Louis Aragon bu akımın en önemli temsilcileridir.
Bu parçada sözü edilen edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Egzistansiyalizm
B) Sürrealizm
C) Parnasizm
D) Dadaizm
E) Fütürizm

CEVAPLAR: 1.C, 2.B, 3.A, 4.D, 5.C, 6.E, 7.E, 8.B, 9.A, 10.E, 11.A, 12.C, 13.B, 14.A, 15.E, 16.D

(edebiyatsultani.com)

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap