Testler

Cumhuriyet Dönemi’nde Hikâye Test 1

Cumhuriyet’in ilk döneminde eser vermiş hikayeciler ve yazılan hikayelerle ilgili test sorularıdır.

1.Yazıya erken yaşlarda başlayan Sabahattin Ali’nin yayımlanan ilk öyküsü, 1928 senesinde Irmak dergisinde çıkan ……………. adlı öyküdür. Daha sora Çağlayan dergisinde şiirleri ve öyküleri yer alır. Kitaplarına giren öykü ve şiirleri ise Yedi Meşale dergisinde yayımlananlar arasındandır. İlk toplumsal gerçekçi öyküleri Resimli Ay’da, yayımlanır, ilk kitabı Değirmen 1935 yılında çıkar. Bunu 1936’da Kağnı izler. Ölümünden önce 2 kitapta toplanan öykülerinin diğerleri ise; Ses, Yeni Dünya ve Sırça Köşktür.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) O Arkadaşım
B) Kamyon
C) Kazlar
D) Bir Orman Hikayesi
E) Fikir Arkadaşı

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde Cumhuriyet Dönemi’nde Milli Edebiyat anlayışını yansıtan hikâyelerin özelliklerinden biri değildir?
A) Hikayelerin kahramanları genellikle birçok yazarın yakından tanıyıp gözlemlediği Anadolu insanıdır.
B) Toplumsal ve kültürel farklılıklar, ülke ve toplum sorunları, Kurtuluş Savaşı, eski-yeni çatışması, köy ve kasaba insanının çelişkileri, tarihi konular, yanlış Batılılaşma konuları ağırlıkla işlenmiştir.
C) Hikâyeler toplumcu gerçekçilik anlayışıyla yazılmış ve gözleme önem verilmiştir.
D) Cumhuriyet dönemi hikâyesinin sanatçıları eserlerinde, Milli Edebiyat döneminde ele aldıkları konulara ilave olarak Atatürk ilke ve inkılaplarını, savaş sonrası hayatı işlemişlerdir.
E) Batıl inançlar ve hurafeler eleştirilmiş, toplumsal fayda esas alınmıştır.

3. “…Ben saatçiye soru sormak gereğini de duymuyorum. Yalan söyleyeceğini biliyorum. “İşler nasıl ustam?” desem gözlüklerinin üstünden kuşkuyla bakar bana. “Kim bu herif? Neden soruşturup duruyor? Vergimi arttırmak için mi gönderdiler bunu?” diye düşünür. “Kötü, kötü” der. Ne soracağım ona? Evli olduğunu, çocuğu olmadığını, çocuk istemediğini de biliyorum. Bütün uyanık düş görenler gibi o da az bencildir. Dükkânın içini göreceğim de ne olacak? Duvarlarda durmadan işleyen saatler asılı olduğunu bilmek bana yeter. Adını da bilmek istemiyorum. Soyadıyla dükkanı arasındaki zıtlık içimi burkuyor. İzmir fuarındaki sırtlanı düşünüyorum. Kafesinin beton tabanı çepeçevre aşınmış; gezinmekten. Aşınan yer kafesin en uzun yolu. Adını öğrenmekten korkuyorum. Tabelacının önündeki levhada. “A. Yayladan” yazılı. “Ali ya da Ahmet’tir” diyorum içimden. Birisine sorsam? Sormam. Abdülkerim deyiverir de üzülürüm…”
Yusuf Atılgan’ın Saatlerin Tıkırtısı adlı hikâyesinden yola çıkarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) İç konuşma tekniğinden yararlanılmıştır.
B) Modernist hikâye anlayışıyla yazılmıştır.
C) Modern insanın yalnızlığını, kuşkuculuğunu ve bunalımını dile getirmiştir.
D) Bireyin ruhsal durumu başarılı bir şekilde yansıtılmıştır.
E) Yazar halka dönük bir edebi anlayışta olduğu için sade bir dil kullanmıştır.

4. Ahmet Hamdi Tanpınar, Tarık Buğra …………………………….. yazmışlardır. Kemal Tahir, Orhan Kemal, Yaşar Kemal, Samim Kocagöz, Fakir Baykurt, Haldun Taner, Talip Apaydın gibi ………………………….. …………..; hikâyelerinde köy ve köylünün sorunları, toprak kavgaları, köyden kente göç gibi toplumsal konuları ele almışlardır. Nezihe Meriç, Yusuf Atılgan, Ferit Edgü …………………çizgide hikâyeler vermişlerdir. Hüseyin Nihal Atsız, Mustafa Necati Sepetçioğlu, Sevinç Çokum …………………..duyarlılıkları yansıtan hikâyeler yazmışlardır.
Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) bireyin iç dünyasını esas alan eserler-toplumcu gerçekçi yazarlar-modernist-milli ve dini duyarlılıkları
B) toplumsal gerçekçi eserler-modernist yazarlar-milli-iç dünyayı
C) toplumsal gerçekçi eserler-gerçekçi olmayan yazarlar-milli-iç dünyayı
D) milli ve dini duyarlılıkları esas alan eserler-iç dünyayı ele alan yazarlar-toplumcu gerçekçi yazarlar-sadece dini konuları
E) yalnızlık, şehirde yaşayan insanın bunalımı gibi konuları ele alan esas alan eserler-bireyin iç dünyasını esas alan yazarlar-milli ve dini duyarlılıkları- iş ve işçi problemleri gibi

5. I. Abdullah Efendi’nin Rüyaları
II. Cevizli Bahçe
III. Ekmek Kavgası
IV. Karanfiller ve Domates Suyu
V. Koca Öküzün Ölümü
Yukarıda numaralanmış hikâyelerden hangisi aşağıdaki yazarlardan birine ait değildir?
A) Ahmet Hamdi Tanpınar
B) Kemal Bilbaşar
C) Orhan Kemal
D) Samim Kocagöz
E) Tarık Buğra

6. 1960’lı yıllarda Türk hikâyeciliğinde önemli gelişmeler görülür. Bu dönemde hikâye türünde eser veren yazar sayısı artar, farklı eğilimleri yansıtan eserler kaleme alınır. Buna bağlı olarak hikâyelerde ele alınan temalar da çeşitlenir. Bu dönemde Türk hikâyeciliğinde tema ve kurgu bakımından tamamıyla yenilikçi gelişmeler yaşanır. Toplumcu gerçekçi anlayışla işçi, köy, kasaba ve şehirlerde yaşayan insanların sorunları, Almanya’ya işçi göçü gibi konular işlenir. Bu toplumsal konuların yanı sıra bireyin iç dünyasını esas alan eserler de verilmeye devam eder. Türk hikâyeciliğinde varoluşçuluk akımı etkili olur. Toplumun farklı kesimlerini temsil eden kişiler üzerinde durularak daha çok bireyin çevresiyle ve toplumla olan uyumsuzluğu, bu uyumsuzluğun neden olduğu yabancılaşma ve yalnızlık duygusu üzerinde durulur.
Aşağıdakilerden hangisi 1960 sonrası Türk hikayecilerinden biri değildir?
A) Leyla Erbil
B) Sevgi Soysal
C) Ahmet Hamdi Tanpınar
D) Tomris Uyar
E) Rasim Özdenören

7. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi’nde 1923-1940 yıllarını kapsayan yıllarda yazılan hikâyelerin özelliklerinden biri değildir?
A) Millî Edebiyat sanatçılarının da eser vermeye devam ettiği Cumhuriyet Dönemi’nin ilk yıllarında daha çok, gözlemci gerçekçiliğe dayalı hikâyeler yazılmıştır.
B) Bu dönemde bazı sanatçılar hikâyelerinde toplumsal konuları, Cumhuriyet devrimlerini, yeni kurum ve değerleri ele alırken bazıları da bireyin iç dünyasını esas alan hikâyeler yazmıştır.
C) Sanatın toplum üzerinde bir işlevi olması gerektiği düşüncesinin egemen olmaya başladığı dikkati çekiyor.
D)Dönemin öykülerinde elde edilen zaferin, her gün yeni bir kurumu oluşan ve yepyeni esaslar üzerine bina edilen cumhuriyetin coşkusu hâkimdir.
E)Kapitalist dünyanın göz kamaştıran şehirlerinde yaşayan insanın kontrolü kaybetmesi ve giderek suskunlaşması ve modern hayatla arasındaki gerilimi anlatmak esastır artık.

8. * Bu yılların yazarları arasında uzun öyküleri ile dikkatli çeker.
*İlk uzun öyküsü, romanlarından önce yayımlanan Kırmızı ve Siyah’tır.
*Onu izleyerek üç uzun öyküsünün yer aldığı Sanatkarlar ile iki uzun öyküsünün yer aldığı Eski Resimler yayımlanır.
*Yazarın dikkati çeken öyküleri geçmiş zamanı canlandıranlardır.
*Bu öykülerinde oldukça geriye giden yazar, eski zaman yaşayışını, eski töreleri ve insanları, Tanzimat’tan beri süregelen “kibar tabaka”daki maddi ve manevi çöküşü verir.
*Öykülerinde konu aldığı dönemin insanlarını yaşatmış, olayları tarih yazarlığındaki nesnellikle vermiştir.
Yukarıda Cumhuriyet Dönemi’nin 1923-1940 yılları arasında eser vermiş yazarlarından hangisi hakkında bilgi verilmiştir?
A) Nahit Sırrı Örik
B) Fahri Celalettin Göktulga
C) Ercüment Ekrem Talu
D) Sadri Ertem
E) Kenan Hulusi Koray

9. Cumhuriyet Dönemi hikâyecilerinden Sadri Ertem’le ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisinde yanlışlık yapılmıştır?
A) İlk öykü kitabı Silindir Şapka Giyen Köylü’dür.
B) Öykülerinde, köylüyü sömüren ağaların ve şeyhlerin egemenliğini eleştiren tutumunu ortaya koyduğu gibi; aşırı Batı hayranlığının ve Batı öykünmeciliğinin gittikçe yayılmasına karşı çıkışını da dile getirmiştir.
C) İşçi-patron ilişkilerine de yer vermiştir.
D) Kimi öykülerinde, katıldığı II. Dünya Savaşı ile ilgili anıları yer alır.
E) Sadri Ertem öyküleriyle Cumhuriyet dönemi devrimlerini benimseyen ve benimsetmeye çalışan bir yazar görünümündedir.

10. Sabahattin Ali’nin öyküleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Değirmen, Kağnı, Ses, Yeni Dünya, Sırça Köşk adlarını taşıyan öykü kitaplarında toplumsal konulu olanlar ağırlıktadır.
B) Öyküleri arasında köy ve köylünün sorunlarıyla ilgili olanları, Türk köyünü, köylüsünü sistemli bir biçimde inceleyen ilk öyküler olma özelliğini taşırlar.
C) Öykülerinde, işçilerin çalışma koşulları, sosyal güvencelerinin olmayışı, ücretlerinin düşüklüğü, patron-işçi ilişkileri işlenmez.
D)Toplum gerçeklerini açık olarak yansıtan Sabahattin Ali, ilk öykülerinde romantik, duygusal bir aşkı konu almıştır.
E) Öykülerinde işlediği konulara uygun olarak toplumun değişik kesimlerinden seçtiği kişiler iç dünyalarıyla birlikte verilir.

11. * Yedi Meşale topluluğunun öykü yazarı olarak tanınan ………………………., öykülerini Bir Yudum Su, Bahar Hikâyeleri, Son Öpüş, Bir Otelde Yedi Kişi adlı dört kitapta toplamıştır.
*İlk öykülerinin konularını düş gücünden alan yazar, giderek iki grupta toplanabilen toplumsal ve psikolojik konulu öyküler yazmaya başlamıştır.
*Toplumsal konulu öykülerinde, toplum içinde her gün rastlanabilecek olaylar, köylünün dertleri, bilgisizlik gibi konulara değinmiştir. Öykülerinin konuları, kendi gözlemleriyle birlikte, anlatılan olaylara dayanır.
*Psikolojik konulu öykülerinde insanlardaki değişik duyguları yansıtmıştır.
*Öykü kuruluşunda alışılmış, birbirine bağlı olaylar dizisini benimsemiş, ele aldığı konudan çok anlatış biçimine önem vermiştir.
*Özellikle ilk öykülerinde şiirsel düzyazıyı anımsatan bir anlatımla karşılaşırız.
Yukarıda noktalı yere aşağıdaki hikaye yazarlarından hangisi getirilmelidir?
A) Bekir Sıtkı Kunt
B) Kenan Hulusi Koray
C) Sait Faik Abasıyanık
D) Osman Cemal Kaygılı
E) Mahmut Yesari

12. Sait Faik Abasıyanık’ın hikayeleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Öykülerinin konusu çoğunlukla kısa bir süre içinde gördüğü, kişiler, olaylar olduğundan, öykülerinde alışılagelen giriş-gelişme-sonuç bölümleri bulunmaz.
B) İnsan ve toplumu konu aldığı öykülerinde, genel olarak, toplumun herhangi bir olaya ya da insana karşı gösterdiği tepki, sınıf ayrılıklarının ortaya çıkardığı sakıncalar, işveren-işçi ilişkileri, toplumun düşkünlere karşı ilgisizliği, varsılların, yoksulları kullanışları gibi, içinde yaşadığı toplumun sorunlarını dile getirmiştir.
C) İnsan ve doğayı konu edindiği öykülerinde insanın doğayla mücadelesi ve doğaya verdiği zarar üzerinde durmuştur.
D) Psikolojik konulu öykülerinde de de dostluk, insan sevgisi, başta olmak üzere aşkı, özlem, yalnızlık gibi, değişik konular işlemiştir.
E) Hayaller üzerine kurulan kimi öyküleri  gerçeğe dayalı değildir.

13. 1930’dan sonra eser veren Kemal Tahir, Orhan Kemal, Yaşar Kemal, Sabahattin Ali, Kemal Bilbaşar, Talip Apaydın, Fakir Baykurt, Samim Kocagöz, Sadri Ertem toplum gerçekçi yazarlardır.
Aşağıdakilerden hangisi 1930’dan sonra eser vermiş toplumcu -gerçekçi yazarların özelliklerinden değildir?
A) İdealist olan bu yazarlar sanatı araç olarak kullandılar.
B) Hikayelerde bilinç akışı, ironi, parodi gibi modern tekniklere başvurmadılar.
C) Köylüden, işçiden, ezilen halktan söz ettiler.
D) Ağa-köylü, aydın-cahil, öğretmen-imam, zengin-fakir farklılıkları ele alındı.
E) Kahramanların iç dünyaları ön plana çıkarılmıştır, kahramanlar hayatlarında çıkmaz içindedir ve zor kararlar vermek durumunda bırakılırlar, çevrelerinde gelişen tüm olaylar kendi yalnızlıkları ile şekillendirilir.

14. Reşat Nuri Güntekin’in öykücülüğü ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Hilede Edip, Yakup Kadri, Reşat Nuri Güntekin gibi ünlü yazarlar arasında öykü kitaplarını Cumhuriyet Dönemi’nin ilk yıllarında yayımlayan Reşat Nuri Güntekin olmuştur.
B) Öykülerinde geçen mekânlar genellikle Anadolu’nun kasabaları ve köyleridir.
C) Tanrı Misafiri, Sönmüş Yıldızlar, Leyla ile Mecnun, Olağan İşler onun hikayelerindendir.
D) Öykülerinde daha çok evlilikle ilgili konuları ele almış, bunun yanı sıra, meslek sahibi kadınların durumu, modern yaşayışın yanlış anlaşılması, dinin kötüye kullanılması, çocukların ve gençlerin eğitimi, geçim sıkıntısı … gibi konulara değinmiştir.
E) Öykülerin dikkat çeken bir yanı, genellikle karşılıklı konuşmalarla düzenlenmiş olmasıdır.

CEVAPLAR: 1.A, 2.B, 3.E, 4.A, 5.D, 6.E, 7.B, 8.A, 9.D, 10.C, 11.B, 12.E, 13.E, 14.B

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap