Testler

Cumhuriyet Dönemi’nde Hikâye Test 2

1. Aşağıdakilerden hangisinde verilen bilgi, yay ayraç içinde verilen yazarla eşleşmemektedir?
A)Altın Babası, Bir Kış Gecesi, Çingene Kavgası, Eşkıya Güzeli, Gonce’nin İntiharı ve Sandalım Geliyor Varda adlarını taşıyan kitaplarda toplanan öykülerinde İstanbul’un kenar mahallelerini zengin bir gözlem ve canlı bir dil ile anlatır. (Osman Cemal Kaygılı)
B) Öyküleri tek kitabı Yakacık Mektupları’nda toplanan yazar, toplumsal konularla birlikte duygusallığın ön plana geçtiği, daha çok, hastalığı nedeniyle yakından tanıdığı veremli hastaların acılarını, sevinçlerini duygusal bir gerçekçilikle yansıtan yazar olarak görülür. (Mahmut Yesari)
C) Kuduz Düğünü adlı hikâye kitabında kömür ocaklarında geçen öykülerde, işçilerin para kazanmak için çektikleri sıkıntıları, sırasında yaşamlarını yitirmeleri, boş inanışları yüzünden başlarına gelenler, bunların yanında devlet memurlarının bitmeyen çileleri üzerinde durmuştur. (Ahmet Naim)
D) Öykülerini Memleket Hikâyeleri, Talkımla Salkım, Yataklı Vagon Yolcusu, Ayrı Dünya adlarını taşıyan dört kitapta toplayan yazarın ilk öyküleri gerçekçi Anadolu öyküleridir. (Bekir Sıtkı Kunt)
E) Değirmen, Kağnı, Ses, Yeni Dünya, Sırça Köşk adlarını taşıyan öykü kitaplarında toplumsal konulu olanlar ağırlıktadır. (Sadri Ertem)

2. Memduh Şevket Esandal’ın öyküleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Memduh Şevket Esendal, öykülerinde güçlü gözlemciliği ile birlikte, toplum yaşayışımızdaki aksaklıklara değinişi ile dikkat çeker.
B) Günlük yaşamı dile getirdiği öykülerinin yanı sıra, kadınları ilgilendiren sorunlara, ekonomideki tutarsızlıkların aile yaşayışını etkileyişine Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Anadolu’nun durumuna; Anadolu’ya giden memurların yaptıkları yolsuzluklara, yeni kurulan Türkiye’nin koşullarına uyum sağlamaya değindiği öyküler yazmıştır.
C) Gözleme dayanan öykülerinde olaylara iyimserlikle yaklaşarak okuyucuyu rahatlatma yolunu seçen Esendal, temiz dili ve güçlü anlatımıyla da okuyucunun dikkatini çekmiştir.
D) Esendal’ın öyküleri giriş-gelişme-sonuç şeklinde düzenlenmiştir.
E) Kendinden sonra gelen yazarlar üzerinde, Sait Faik’le öykü yazma yöntemi yönünden etkili olmuş bir yazarımızdır.

3. Aşağıdakilerden hangisi Memduh Şevket Esendal’ın öykülerinden biri değildir?
A) Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi
B) Otlakçı
C) Mendil Altında
D) İhtiyar Çilingir
E)  Hava Parası

4. Halikarnas Balıkçısı’nın hikâyeleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisinde bilgi yanlışlığı yapılmıştır?
A) Halikarnas Balıkçısı, öykülerinde denizden ve deniz insanlarından söz eder.
B) öykülerinin konularını da Ege ve Akdeniz yöresinden almıştır.
C) Denizle ilgili öykülerinde, balıkçıların denize olan bağlılıkları, deniz sevgisinin üstünlüğü, deniz insanlarının varlıklı olanlarca sömürülüşü, denize duyulan özlem… gibi konuları işlemiştir.
D) Öykülerinde kara insanlarıyla ilgili konulara da yer veren yazar, köy ağalarının baskısı, baskıya karşı çıkış, köylünün bilgisizliği, köylü kızların törelere başkaldırışı, boş inanışlar gibi genelde köy romanı yazarlarının eğildikleri konuları ele almıştır.
E) Öykü yazma yöntemine  oldukça önem veren sanatçının sanatta coşkuyu seçmesi onu şairleştirmiştir.

5. Aşağıdakilerden hangisi Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın hikâyelerinin bir araya getirildiği kitaplardan biri değildir?
A)Ege Kıyalarından
B) Merhaba Akdeniz,
C) Son Kuşlar
D) Yaşasın Deniz
E) Gülen Ada

6. Edebiyat tarihçisi, şair, roman yazarı ve deneme yazarı olan Ahmet Hamdi Tanpınar aynı zamanda bir hikâye yazarıdır. Tanpınar’ın öyküleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinde bilgi yanlışlığı vardır?
A) Ahmet Hamdi Tanpınar, öykülerini Abdullah Efendi’nin Rüyaları ve Yaz Yağmuru adlı iki kitapta toplamıştır.
B) Toplumsal gerçekçiliğin gittikçe geliştiği öykülerinde Anadolu’da görevi nedeniyle dolaştığı sırada gözlemlediği olaylar ya da kişilere dayalı konularda yazmaya başlamıştır.
C) Kişilerin ön planda tutulduğu öykülerinin başkişilerinde kendi iç dünyasını yansıtmış, genelde kişilerin ruhsal çöküntüsünü, yaşamın gerçeklerinden çok iç benliklerine sığınışlarını sergilemiştir.
D) Düşünceye sık sık yer veren yazar, genellikle yaşadığı ıstırapları, umutlarını, özleyişlerini ve aşklarını dile getirmiştir.
E) Geçmişle içinde bulunulan zamanı bilinç-bilinçaltı çatışması biçiminde vermiştir.

7. Romanlarının yanı sıra fikri yazıları, polemikleri ve gazete yazılarıyla tanınan Peyami Safa hikâye alanında da eserler vermiştir. Aşağıdakilerden hangisinde Peyami Safa’nın öyküleriyle ilgili yanlış bir bilgi vermiştir?
A) İlk kitabı “Bu Kitabı Okuyun!” iki formalık bir öykü kitabıdır.
B)Bir Mekteplinin Hatıratı, Gençliğimiz, Siyah Beyaz Hikâyeler, İstanbul Hikâyeleri, Aşk Oyunları, Süngülerin Gölgesinde ve Ateş Böcekleri onun hikâye kitaplarıdır.
C) Onun hikâyeleri milletin geçmiş asırlarından ve muhteşem mazisinden ilham alan öykülerle doludur.
D) Bir kısmı da peş peşe gelen harp felâketlerinin ezdiği bir cemiyeti, bireyi merkeze alan bir tavırla ve Çehov tarzı bir kurguyla anlatır.
E) Öykülerde en çok işlenen konu ahlaki çöküntü, milli ve manevi duyarlılıklar ve kadın-erkek ilişkileridir.

8. Aşağıdakilerden hangisi Kemal Bilbaşar’ın hikâyelerinin özelliklerinden değildir?
A) Kemal Bilbaşar, ilk öykülerinde, özellikle Anadolu kasaba halkının yaşayışını dile getirmesiyle tanınmıştır.
B) Karadeniz’den Ege yöresine geçen yazar, bu öykülerinde II. Dünya Savaşı’nın getirdiği ahlak çöküntüsünü, savaş zenginlerine karşı, küçük memurların gittikçe güçleşen yaşam koşulları altında ezilişlerini, orta halli insanların yaşayışlarını anlatır.
C) Bazı öykülerinde Söke Ovası’nda pamuk ekiminin köylünün yaşayışında oluşturduğu gelişmeyi ele alan yazar bu öykülerini Cevizli Bahçe, Pazarlık ve Pembe Kurt’ta bir araya toplamıştır.
D) Halkın yaşayışı ve sorunlarıyla birlikte inanışlarına, törelerine de yer veren Kemal Bilbaşar, yer yer gülmeceyi denemekle birlikte toplumsal ve eleştirel gerçekçilikten ayrılmıştır.
E) Köy ve kentle ilgili çeşitli konuları, sorunları ele aldığı öykülerini “Üç Buutlu Hikâyeler”de bir araya getirmiştir.

9. Aşağıdakilerden hangisi Orhan Kemal’in hikayecilik anlayışı ile uyuşmaz?
A) Öykülerinde ekmek parası peşinde koşanların yaşayışı, kendi yaşantısından yansımalar olarak sergilenir.
B) İlk öykülerinde Çukurova’ya inen tarım ve fabrika işçilerine, onların kentlerin kenar semtlerindeki yaşayışlarına eğilmiştir.
C) Günlük ekmek paralarını güçlükle çıkarabilen, daha yoksul olmamak için çalışan bu insanların yaşamlarını sürdürdükleri ortam olarak, gecekondu bölgeleri, İstanbul’un yoksul semtleri, fabrikalar, tutukevleri, cezaevleri seçilmiştir.
D) Genellikle değişik iş yerlerinde çalışan ya da ekmek parası kazanmak için kötü yola düşen genç kız ve kadınların, çocukluklarını yaşayamayarak çalışan, eve ekmek götüren çocukların sorunlarına değinir.
E) Öykü yazma yönteminde bir değişiklik yapmamakla birlikte romantik öykülerin güzel örneklerini veren bir yazarımızdır.

10. Aşağıdakilerden hangisi Orhan Kemal’in hikaye kitaplarından biri değildir?
A) Hür Şehrin İnsanları
B) Ekmek Kavgası
C) Çamaşırcının Kızı
D) Kardeş payı
E) Babil Kulesi

11. Samim Kocagöz’ün öyküleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisinde yanlışlık yapılmıştır?
A) Öykü yazmada kurgu ve konuya önem veren Samim Kocagöz, ilk öykülerinden başlayarak gerçekçiliği benimsemiştir.
B) Öykülerini topladığı ilk kitabı Telli Kavak’taki hikâyelerin çoğunluğu Amik Ovası’nda, Amik Vadisi’nin dağ ve ova köylerinde geçer.
C) Gözlemlerine dayanan öykülerinde Menderes kıyılarında pamuk, tütün tarlalarında geçimlerini sağlayabilmek için çalışan köylülerin yaşantıları, değişik sorunlarıyla birlikte verilmiştir.
D)Dağ köylerinde oturup mevsimine göre zeytin toplamaya ya da pamuk tarlalarında çalışmaya inen Tahtacı ve Türkmenlerin yaşayışları yazınımıza Samim Kocagöz’le girmiştir.
E) Kimi öykülerinde de toprak yasasının uygulanmayışının köylüyü etkileyişini ele alan Kocagöz, giderek toplum içinde bireyi anlatan bir gerçekçiliğe yönelmiştir.

12. Aşağıdakilerden hangisi Samim Kocagöz’ün hikâyelerini bir araya topladığı kitaplarından biri değildir?
A) Sam Amca
B) Cihan Şoförü
C) Çamaşırcının Kızı
D) Yolun Üstündeki Kaya
E) Ahmet’in Kuzuları

 

CEVAPLAR: 1.E, 2.D, 3.A, 4.E, 5.C, 6.B, 7.D, 8.D, 9.A, 10.A, 11.B, 12.C

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap