Testler

EDEBİYAT TARAMA TESTİ 1

EDEBİYAT TARAMA TESTİ 1

1.Goethe’nin “Genç Werther’in Acıları” adlı romanının piyasaya çıkmasının ardından hem pek çok intihar vakası ile karşılaştırılması hem de Almanya sokaklarının bir Werther salgınına uğrayarak ortalığı mavi ceket, sarı pantolon giyen duygulu gençlerin istila etmesi aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır?
A) Edebiyatın özgür ortamlarda geliştiğinin

B) Edebi eserlerin etkileyiciliğinin
C) Yazarların düş dünyalarının sınırsızlığının
D) Edebi eserlerin kurmaca olduğunun
E) Edebiyatın ulusal özellikler taşıdığının

2.Aşağıdakilerden hangisinde gerçeği ele alış tarzları bakımından aynı olan metinler bir arada verilmiştir?
A) Haber yazısı-gezi yazısı

B) Satış sözleşmesi-günlük
C) Özgeçmiş –hatıra
D) Yemek tarifi-söyleşi
E) Öykü -haber yazısı

3.  I. Zamanla nasıl değişiyor insan!
         Hangi resmime baksam ben değilim.
         Nerde o günler, o şevk, o heyecan?
        Bu güler yüzlü adam ben değilim;
        Yalandır kaygısız olduğum yalan.

   II. Zincirle işleyen ilk araç 1874 yılında H.J. Lawson tarafından yapıldı. Çerçeveye bağlı pedal dirsekleri zincir dişlisini çeviriyor, bu da arka tekerleğe takılı daha küçük bir zincir dişlisinin çevresinde küçük bir zincir dişlisinin çevresinde sorunsuz zinciri döndürüyordu. Bisikletlerin tekerlekleri gene hemen hemen aynı büyüklükteydi. 1885’in Rover güvenlik bisikletleri toptan üretilmiş ve birkaç yıl içinde peni-çeyrek peninin yerini almıştır. Bu ilk bisikletlerin tümünde, üstüne dolgu lastik geçirilmiş, çelik kenarlı tekerlekler vardı.
Yukarıdaki iki metin ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) I. metin sezdirmek ve çağrıştırmak için yazılmıştır.
B) II. metin bilgilendirme amacı taşımaktadır.
C) Her iki metnin de dili anlaşılır niteliktedir.
D) I. metin duygusal, II. metin bilimsel bir söylemle oluşturulmuştur.
E) Her iki metinde de dil alıcıyı harekete geçirme işlevinde kullanılmıştır.

4. Sen bir ceylan olsan ben de bir avcı
     Avlasam çöllerde saz ile seni..
    Bulunmaz dermanı yoktur ilacı
    Vursam yaralasam söz ile seni..
Yukarıdaki dizelerin zihniyet bakımından aşağıdakilerden hangisine ait olduğu söylenebilir?
A) Destan Dönemi edebiyatı
B) Âşık edebiyatı
C) Divan edebiyatı
D) Tekke-Tasavvuf edebiyatı
E) Tanzimat Edebiyatı

5. Aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizili bölüm alışılmamış bağdaştırma değildir?
A) Biliyorsun, ben hangi şehirdeysem
     Yalnızlığın başkenti orasıdır

B) Demirciler bir nehri dövmektedir
     Ucuz bir tarlaya sunulmak üzere

C) Haliç’te bir vapuru vurdular dört kişi

     Demirlemişti eli kolu bağlıydı ağlıyordu
     Dört bıçak çekip vurdular dört kişi
     Yemyeşil bir ay gökte dağılıyordu

D) Ey uçurum gözlü sevgilim

      Ne zaman baksam 
      Aşkların büyük yarlarıyla
      Kuşatılmış görüyorum kendimi

E) Eylülün ayak sesleri duyuluyor takvimde

     Sararmış yapraklar dağılmış her yerde

6. Serviler söylenip duruyor mezarlarda yatanlar
     Lakin mezarlarda çıt yok; duymuyor, duymuyorlar
Bu dizelerde aşağıdaki açıklamalardan hangisine uygun bir söz sanatı vardır?
A) Bir söz arasında, bilinen kişi, durum ya da olayı hatırlama
B) İnsanlara özgü bir niteliği insan dışı varlıklara aktarma
C) Söylenen sözün, gerçek ve mecaz anlamı dışında büsbütün tersini kastetme
D) Bir olayı ya da durumu, gerçekte olduğundan daha üstün gösterme
E) Bir olayı, gerçek sebebinin dışında, hayali ve güzel bir sebebe bağlama

7. İkimiz birden sevinebiliriz göğe bakalım
Şu kaçamak ışıklardan şu şeker kamışlarından
Bebe dişlerinden güneşlerden yaban otlarından
Durmadan harcadığım şu gözlerimi al kurtar
Şu aranıp duran korkak ellerimi tut
Bu evleri atla bu evleri de bunları da
Göğe bakalım
Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Yinelemelerle ahenk sağlanmıştır.
B) Alışılmamış bağdaştırmalara yer verilmiştir.
C) Modern şiir geleneğine bağlı kalınmıştır.
D) Kapalı anlatımdan kaçınılmıştır.
E) II. ve III. dizelerde “ş” ve “k” harfleriyle aliterasyon yapılmıştır.

8. Memleket isterim
    Ne başta dert, ne gönülde hasret olsun;
    Kardeş kavgasına bir nihayet olsun.

   Memleket isterim
   Ne zengin fakir, ne sen ben farkı olsun;
   Kış günü herkesin evi barkı olsun.

   Memleket isterim
   Yasamak, sevmek gibi gönülden olsun;
   Olursa bir şikayet ölümden olsun.
Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Bentler halinde oluşturulmuştur.
B) Serbest nazım geleneğine uyulmuştur.
C) Yineleme, uyak ve redif ahenk ögeleridir.
D) Beklentiler dile getirilmiştir.
E) Epik bir duyarlık taşımaktadır.

9. Mesnevi ile ilgili aşağıdaki yargıların hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) Genellikle aruzun kısa kalıplarıyla yazılır.
B) Süleyman Çelebi’nin Mevlid adıyla bilinen Vesiletü’n Necat adlı eseri dini-tasavvufi konulu bir mesnevidir.
C) Hayriyye ile Hayrabat adlı mesneviler divan şairi Nabi’ye aittir.
D) Aynı şair tarafından yazılan beş mesneviden oluşan esere muhammes denir.
E) Divan edebiyatı sanatçıları, yaşadıkları dönemde roman ve hikayenin yerini tutan bir tür olan mesnevi yazardı.

10. Halk hikayeleriyle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Kahramanların tümü olağanüstü niteliklere sahiptir.
B) Dua ve beddualar önemli bir yer tutar.
C) Bir aşk ya da kahramanlık konusu üzerine temellendirilir.
D) Az çok kültürlü, okuryazar âşıklar tarafından anlatılır.
E) Manzum veya mensur cümlelerden oluşan kalıplaşmış girişine döşeme adı verilir.

11. Oğuz Türklerinin bilinen en eski kahramanlık destanı sayılan, keramet sahibi ermiş bir insanın anlatılarına ve dualarına dayalı, nazım-nesir karışık olarak 15.yüzyılda yazıya geçirilen …, tarih boyunca dilden dile, anlatıcıdan anlatıcıya aktarılan bir sözlü gelenek ürünüdür.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Divan-ı Hikmet
B) Kitab-ı Dede Korkut
C) Oğuz Kağan Destanı
D) Orhun Anıtları
E) Atabetü’l Hakayık

12. Dünya edebiyatında roman türünün ilk örneği kabul edilen romanın başarılı ilk örneği kabul edilen romanın başkahramanı …, şövalye romanlarının etkisiyle haksızlıklarla mücadele etmek için yola koyulur. İlk macerası yel değirmenleriyle savaşmak olur, fena halde yaralanır. İkinci macerasında düşman ordusu zannederek bir koyun sürüsüyle çatışmaya girer.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki kahraman adlarından  hangisi getirilmelidir?
A) Wilhelm Tell
B) Don Kişot
C) Kral Lear
D) Raskolnikov
E) Jean Valjean

13. Absürt tiyatro ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Geleneksel tiyatronun kurallarına ve düzenlerine bağlı kalmaz.
B) Bilinmeyenlere, sembollere ve saçma denebilecek kurgulara ağırlık verilir.
C) Önemli olan bir duygunun ve olayın biçimini, oluşumunu göstermektir.
D) Eugene İonesco, Samuel Beckett, Seraphin Audiberti, John Osborn önemli temsilcileridir.
E) Orhan Asena’nın Canlı Maymun Lokantası adlı oyunu bu türün bir örneğidir.

14. Dante’nin İlahi Komedya adlı …, dini ve felsefi konuları içerir. Eser, ünlü sanatçının Cehennem, Araf ve Cennet’e yaptığı hayali bir seyahatin öyküsünü içermektedir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) romantik dramı
B) tragedyası
C) yapma destanı
D) modern romanı
E) manzum hikayesi

15. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi karşısındaki terimle ilişkilendirilemez?
A) Kadın tiyatro sanatçısı. (aktrist)
B) Yedek rol oyuncusu. (dublör)
C) Oyuncuların sözlerinden her biri. (replik)
D) Tiyatro eserinin bölümlerinden her biri. (rol)
E) Müzik eşliğinde söylenen oyun. (opera)

16. Klasik öykü tekniğinin kalıplarını yıkarak doğayı ve insanları basit, samimi, her şeyiyle olduğu gibi fakat şiirsel ve usta bir dille anlatmıştır. Deniz, doğa, ihtiyarlar, boyacı çocuklar, balıkçılar, balıkçı kahveleri öykülerinde sıkça kullandığı ögelerdir. İlk dönem hikayeleri, “Lüzumsuz Adam” kitabıyla başlayıp “Son Kuşlar”a kadar devam eder.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Zeyyat Selimoğlu
B) Memduh Şevket Esendal
C) Halikarnas Balıkçısı
D) Refik Halit Karay
E) Sait Faik Abasıyanık

17. Sanatsal ürünlerin yabancı etkilerden sıyrılarak halka kendi diliyle seslenmesini ilke edinen sanatçıların oluşturduğu bir topluluktur. Dilde sadeleşme fikrini savunmuşlar ve eserlerinde bunu işlemişlerdir. Dili, diğer dillerin etkisinden kurtarmayı amaçlamışlardır. 1911’de başlayıp Cumhuriyet’in ilk yıllarına kadar devam eden bu yönelim tarihsel, sosyal ve siyasal birtakım ihtiyaçlardan doğmuştur. Halkın anlayacağı bir dille yazmak, bu topluluğun en belirgin özelliğidir. Kısa zamanda dönemin edebiyatçılarını etkileyen bu anlayış, eserlerin tema ve konularını bu ülke topraklarına dayandırarak değişik yöreleri kuşatmayı amaçlamıştır.
Bu parçada sözü edilen edebiyat topluluğu ve üyelerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Milli Edebiyat-Ömer Seyfettin
B) Fecr-i Ati- Refik Halit Karay
C) Garipçiler-Melih Cevdet Anday
D) Tanzimat Edebiyatı-Ahmet Vefik Paşa
E) Yedi Meşaleciler- Ziya Osman Saba

18. Ülkemizde 1940’lı yıllardan sonra siyasi, sosyal ve ekonomik alanda önemli gelişme ve değişmeler meydana gelmiştir. Bu gelişme ve değişmeler sonucunda oluşan ve 1940’lı yıllardan günümüze uzanan edebiyata “Son Dönem Türk Edebiyatı” diyoruz.
Aşağıdakilerden hangisi Son Dönem Türk Edebiyatının özelliklerinden biri değildir?
A) Orhan Veli öncülüğünde Garip Akımı ortaya çıkmıştır.
B) Bu dönemde tiyatro türünde birçok eser kaleme alınmıştır.
C) Ulusal edebiyat çizgisinde Türk tarihini işleyen Peyami Safa, Tarık Buğra gibi yazarlar da vardır.
D) Hisarcılar diye isimlendirilen geleneğe bağlı şiir anlayışını benimseyen şairler vardır.
E) Şiirlerde genellikle aruz ölçüsü hakimdir.

19. Toplumcu görüşlerle duygulu bir romantizmi kaynaştırmaya çalışmıştır. Garipçilerin Batı kırması şiirlerine karşı Türk şiirinin aydınların elinde yeni bir kan kazanması gerektiğini belirtmiştir. Bu sebeple sanatta ulusalı, yani halka ait ve yerleşik olanı aramıştır. Şiire sosyal bir derinlik kazandırmıştır. Duvar, Sisler Bulvarı, Yağmur Kaçağı gibi önemli şiirleri vardır.
Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Halit Fahri Ozansoy
B) Behçet Necatigil
C) Attila İlhan
D) Cahit Sıtkı Tarancı
E) Ahmet Muhip Dıranas

20. Düşünme
       Arzu et sade
       Bak, böcekler de öyle yapıyor
Bu dizeleri söyleyen şairin şiirinde soyut tasalardan kaçma ve biçimce serbest ölçüyü kullanma göze çarpmaktadır.
Yukarıda verilen bilgilere göre bu şair hangi topluluk içinde bulunmuş olabilir?
A) Tanzimatçılar
B) Garipçiler
C) Milli Edebiyatçılar
D) II. Yeniciler
E) Edebiyat-ı Cedideciler

CEVAPLAR: 1.B, 2.C, 3.E, 4.B, 5.E, 6.B, 7.B, 8.E, 9.D, 10.A, 11.B, 12.B, 13.E, 14.B, 15.D, 17.A, 18.E, 19.C, 20.B

Edebiyat Tarama Testi 1‘i indir.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap