Testler

Halk Edebiyatı Test 1

HALK EDEBİYATI TEST 1

1. Aşağıdakilerden hangisi Tasavvufi Türk Halk Edebiyatı’nın özelliklerinden biri değildir?
A) Sadece hece ölçüsü kullanılır.
B) Konu olarak ilahi aşk işlenir.
C) Nazım birimi genellikle dörtlüktür.
D) Dil halkın anlayabileceği tarzdadır.
E) Bazı tekkelerde şiirler, musiki eşliğinde söylenmiştir.

Tasavvufla ilgili kavramlar ;
I. Aşık: Allah aşkıyla yanan derviş
II. Maşuk: Allah , sevgili
III. Çile: Dergahtaki eğitim sırasında çekilen sıkıntılar.
IV. Fenafillah: Allah’ın emirleri karşısında nefsin isteklerinden severek vazgeçme hali.
V. Meclis: Allah aşkıyla kendinden geçen kişi.
2. Tasavvufla ilgili kavramlardan hangisinin anlamı yanlış verilmiştir?
A) I B) II C) III D) IV E) V

3. Aşağıdakilerden hangisi İslamlık öncesi sözlü edebiyat ile Âşık edebiyatının ortak özelliği değildir?
A) Hece ölçüsünün kullanılması
B) Müzik eşliğinde söylenmesi
C) Dörtlük nazım biriminin kullanılması
D) Ürünlerinin anonim (ortak) olması
E) Dilin yalın olması

4. “Derviş, mürşit, tecelli, çile, sûfi” kavramları hangi düşünceyi yansıtmaktadır?
A)Bilimsel düşünceyi
B)Tasavvufi düşünceyi
C)Felsefi düşünceyi
D)Dünyevi düşünceyi
E)Beşeri düşünceyi

5. Mutasavvıf şairlerin şiirlerinde “Allah” anlamına gelen sözcük aşağıdakilerden hangisidir?
A)Âşık
B)Kadeh
C)Maşuk
D)Sâki
E)Meyhane

6. Aşağıdaki kavram-anlam eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Dergâh: Tarikattan olanların barındıkları ibadet ve törenler yaptıkları yer
B) Derviş: Bir mürşide bağlanarak ondan tasavvuf yollarını öğrenen, onun gösterdiği yolda ilerleyen kimse
C) Tasavvuf: Allah’ın niteliğini ve evrenin oluşumunu vahdet-i vücut anlayışı ile açıklayan dinî felsefî akım
D) Mecazî Aşk: Allah dışındaki varlıklara değil, Allah’a duyulan aşk
E) Mürşit: Bir tarikata girerek, onun yasa ve törelerini dervişlere anla tan kimse

7. Aşağıdaki sözcük dizilerinden hangisi, tümüyle Halk edebiyatı ürünlerinin adlarıdır?
A)ağıt-şarkı-mani-masal-tuyuğ
B)türkü-mesnevi-koşma-mersiye-atasözü
C)destan-mani-rubai-masal-şarkı
D)şarkı-türkü-rubai-koçaklama-mani
E)koçaklama-türkü-mani-masal-ağıt

8.Divan edebiyatındaki gazelin konu bakımından Halk edebiyatındaki benzeri aşağıdakilerden hangisidir? (1992-ÖYS)
A)Varsağı
B)Destan
C)Türkü
D)Koşma
E)Nefes

9. Aşağıdakilerden hangisi Halk şairlerimizin ortak özellikleri arasında yer almaz?(1988-ÖYS)
A)Nazım birimi olarak dörtlüğü kullanmaları
B)Aruzla yazanlar bulunmakla birlikte kullandıkları asıl ölçünün aruz olması
C)Şiirlerini, halk arasında kullanılan konuşma diliyle söylemeleri
D)Şiirlerinden genellikle yarım kafiye kullanmaları
E)Eserlerinde dini, mistik konuların yanı sıra devrin bazı sosyal olaylarını ele almaları

Geyik atladı taştan
Gözlerim dolu yaştan
Kız senin güzelliğin
Çıkardı beni baştan
10.Yukarıdaki dörtlüğün nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mani
B) Ninni
C) Türkü
D) Semai
E) Varsağı

11. Koşmalar, işlediği konuya göre değişik isimler alır. Aşk, hasret, ayrılık, tabiat sevgisi gibi lirik konuları işleyen koşmalara güzelleme; bir kimseyi yermek ya da toplumun bozuk yönlerini eleştirmek amacıyla yazılan koşmalara taşlama; coşkun ve yiğitçe bir üslupla savaş ve dövüşleri anlatan koşmalara destan; bir kişinin ölümünden duyulan acı ifade eden koşmalara ağıt denir.
Bu parçadaki altı çizili kelimelerin hangisi ile ilgili yapılan açıklama yanlıştır?
A)koşmalar
B)güzelleme
C)taşlama
D)destan
E)ağıt

12. Ela gözlerine kurban olduğum
Yüzüne bakmaya doyamadım ben
İbret için gelmiş derler cihana
Noktadır benlerin sayamadım ben
Bu dörtlükle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? (2006-ÖSS)
A)11’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.
B)Redif vardır.
C)Tam uyak kullanılmıştır.
D)Koşma türünün özelliklerini taşımaktadır.
E)Benzetme sanatından yararlanılmıştır.

13. Böyle bağlar
Yar başın böyle bağlar
Gül açmaz bülbül ötmez
Yıkılsın böyle bağlar
Bu maniyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)Cinaslı uyak kullanılmıştır.
B)Benzetmelere yer verilmiştir.
C)İlk dize uyak oluşturma amacıyla kullanılmıştır.
D)Uyak düzeni aaba biçimindedir.
E)Kesik mani olarak adlandırılır.

14. Aşağıdakilerden hangisi, Halk edebiyatının özelliklerinden biri değildir? (1989-ÖYS)
A)Münacaat, naat, mesnevi, mersiye ortak tür ve konuların kullanılması
B)İslamiyetten önceki Türk edebiyatı geleneğini sürdüren sözlü bir edebiyat olması
C)Şiirde hece ölçüsü ve yarım kafiye kullanılması
D)Şiirlerin, saz şairi ya da aşık denen şairlerce, bağlama adı verilen bir sazla söylenmesi
E)Düşünce ve duyguların dörder dizelik bentler biçiminde anlatılması

15. Nar tanem, nur tanem, bir tanem
Dili mercan, dizi mercan, dişi mercan
Yoluna bin can koyduğum
Gökte ararken yerde bulduğum
Gülen ayvam, ağlayan narımsın
Bu dizelerde, aşağıdakilerden hangisinden yararlanılmamıştır? (1989-ÖYS)
A)Halk masalına özgü ögelerden
B)Birbirini çağrıştıran sözlerden
C)Benzetme ve kişileştirmelerden
D)Halk deyimlerinden
E)Renk bildiren sıfatlardan

16. Aşağıdaki dizilerin hangisinde konuları bakımından ortak olan şiirler birlikte verilmiştir?
A)gazel-ağıt-koşuk
B)mersiye-sagu-ağıt
C)taşlama-hicviye-sagu
D)mani-hoyrat-semai
E)güzelleme-türkü-kaside

17. Âşık edebiyatıyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A)Gözleme dayalı bir edebiyattır.
B)Ürünler yazılı değildir, saz eşliğinde oluşur.
C)Genel olarak kullanılan vezin, aruz veznidir.
D)Halk şairlerinin hayat hikayeleri ve şiirleri cönk adı verilen eserlerde toplanır.
E)Konu olarak aşk, ölüm, hasret, ayrılık, doğa sevgisi, yiğitlik, zamandan şikayet konuları işlenmiştir.

18. Anonim Halk edebiyatıyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A)Halkın ortak malı olan bir edebiyattır.
B)Nazım biçimlerinden olan türkü, mani ve ağıtın kime ait olduğu bilinmemektedir.
C)Hece vezni kullanılmıştır.
D)Süslü ve ağır bir dil kullanılmıştır.
E)Ürünleri zamanla anonimleşmiştir.

19. Âşık edebiyatıyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A)Gözleme dayalı bir edebiyattır.
B)Ürünler yazılı değildir, saz eşliğinde oluşur.
C)Genel olarak vezin, aruz veznidir.
D)Halk şairlerinin hayat hikayeleri ve şiirleri cönk adı verilen eserlerde toplanır.
E)Konu olarak aşk, ölüm, hasret, ayrılık, doğa sevgisi, yiğitlik, zamandan şikayet konuları işlenmiştir.

20. Aşağıdakilerden hangisi Anonim Halk edebiyatı nazım biçimlerinde değildir?
A)Mani
B)Türkü
C)Ağıt
D)Ninni
E)Semai

Cevaplar:

1.A, 2.E, 3.D, 4.B, 5.C, 6.D, 7.E, 8.D, 9.E, 10.A, 11.D, 12.C, 13.B, 14.A, 15.E, 16.B, 17.C, 18.D, 19.C, 20.E

Halk Edebiyatı Test 1 İndir :  halk edebiyati test 1

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap