Testler

İslam Öncesi Türk Edebiyatı Test 7

1. Yuğ adı verilen anma törenlerinde, ölen kişilerin ardından söylenen şiirlere … adı verilir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Sav
B) Şaman
C) Sagu
D) Koşuk
E) Destan

2. Aşağıdakilerden hangisi İslam öncesi Türk destanlarından biri değildir?
A) Göç Destanı
B) Satuk Buğra Han Destanı
C) Oğuz Kağan Destanı
D) Şu Destanı
E) Ergenekon Destanı

3. İslamiyetten önceki Türk edebiyatı nazım biçimlerinden olan koşukla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Aşk, doğa, yiğitlik temaları işlenir.
B) Törenlerde, şölenlerde kopuz eşliğinde söylenir.
C) aaab biçiminde kafiyelenmiş dörtlükler hâlinde söylenir.
D) Lirik yönü ağır basmaktadır.
E) Tam ve zengin kafiyeli olarak söylenir.

4. Göktürk Yazıtları ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Dönemine göre gelişmiş bir Türkçeyle yazılmıştır.
B) Söylev niteliği taşımaktadır.
C) 8.yüzyılda yazılmıştır.
D) Türk edebiyatının bilinen ilk yazılı ürünüdür.
E) Bilge Kağan ve Tonyukuk adına dikilen iki yazıttan oluşmaktadır.

5. Hun Türklerinin destanıdır. Türk hükümdarı Mete’nin doğuşunu, büyümesini, yiğitliklerini anlatır. Ayrıca ülkesini geliştirip oğulları arasında nasıl paylaştırdığını ve onlara öğütlerini içerir.
Bu parçada sözü edilen destan aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bozkurt
B) Göç
C) Ergenekon
D) Oğuz Kağan
E) Alp Er Tunga

6. İslam öncesi Türk edebiyatıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Yabancı sözcüklerin yer aldığı ağır bir dil kullanılmıştır.
B) Şiirler müzik eşliğinde söylenmiştir.
C) Çoğunlukla dörtlük nazım birimi kullanılmıştır.
D) Aşk, ayrılık, ölüm, kahramanlık gibi konular işlenmiştir.
E) Genellikle yarım uyak kullanılmıştır.

7. Aşağıdakilerin hangisinde İslam sonrası döneme ait destanlar bir arada verilmiştir?
A) Danişmend Gazi -Manas-Satuk Buğra Han
B) Ergenekon-Battal Gazi-Türeyiş
C) Manas-Göç-Alp Er Tunga
D) Edige-Ergenekon-Satuk Buğra Han
E) Satuk Buğra Han-Türeyiş-Köroğlu

8. Aşağıdaki destan-ulus eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Manas-Türk
B) İgor-Rus
C) Gılgamış-Sümer
D) Mahabarata-İran
E) Kalevala-Fin

9. Aşağıdakilerden hangisi destanların özellikleri arasında yer almaz?
A) Destanı meydana getiren olayların toplumda derin izler bırakmış olması
B) Milli dil ve nazım şekilleriyle manzum olarak söylenmesi
C) Olayların ve kahramanların olağanüstü özellikler taşıması
D) Yabancı dillerden geçen sözcüklerin etkisiyle dilinin ağır olması
E) Bir milletin ortak görüşlerini yansıtması ve milli olması

10. Buğu Han soyundan birçok hükümdar gelir geçer. Çinlilerle bitmez tükenmez savaşlar yapılır. Nihayet tahta geçen hükümdarlardan biri savaşlara son vermek için oğlunu bir Çin prensesi ile evlendirir. Onunla birlikte Çin elçileri Uygur ülkesinin saadetinin Kutludağ adını taşıyan bir kayaya bağlı olduğunu anlarlar ve prensesin alınmasına karşılık bu dağı isterler. Hükümdar razı olur. Çinliler bu dağı parçalayıp götürürler. Bundan sonra Uygur ülkesinde felaketlerin sonu gelmez. Çareyi yurtlarından ayrılmakta bulurlar.
Bu parçada sözü edilen destan aşağıdakilerden hangisidir?
A) Göç
B) Ergenekon
C) Şu
D) Alp Er Tunga
E) Bozkurt

11. Göktürk Yazıtlarıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Türk edebiyatının bilinen ilk yazılı örnekleridir.
B) Türklerin ilk milli alfabesi olan Göktürk alfabesiyle yazılmıştır.
C) V. yüzyılda Türk boyları arasındaki çetin savaştan sonra dikilmiştir.
D) Yabancı sözcüklerden uzak arı bir Türkçe ile yazılmıştır.
E) Anlatılanlar şiirsel bir söyleyişe sahip olmakla birlikte düzyazı biçiminde ortaya konmuştur.

12. Ben Bilge Tonyukuk’um. Çin ülkesinde doğdum. Türk milleti Çin’de tutsak idi. Türk milleti hanını bulamayınca Çin’den ayrıldı, han sahibi oldu. Hanını bırakıp yine Çin’e tutsak düştü. Tanrı şöyle demiş: Han verdim, hanını bırakıp tutsak düştün. Tutsak düştüğün için Tanrı öldürdü. Türk milleti öldü, bitti, yok oldu. Türk milletinin yerinde boy kalmadı. Türk, Oğuz beyleri, kavmi, işitin yukarıda gök basmasa, aşağıda yer delinmese Türk milleti ülkeni, töreni kim bozar?
Bu parça aşağıdakilerden hangisinden alınmıştır?
A) Yenisey Yazıtları
B) Orhun Abideleri
C) Dede Korkut Hikayeleri
D) Divan-ı Lügati’t Türk
E) Kutadgu Bilig

13. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin kullandığı alfabelerden değildir?
A) Göktürk alfabesi
B) Uygur alfabesi
C) Çin alfabesi
D) Arap alfabesi
E) Latin alfabesi

14. Eski Hun hükümdarlarından birinin çok güzel iki kızı vardır. Hükümdar bunların sadece Tanrılarla evlenebileceklerine inandığı için kızlarını insanlardan uzak tutmayı düşünür, ülkesinin kuzey tarafında yüksekçe bir kule yaptırır, kızlarını oraya kapatır. Tanrı, bir kurt şeklinde gelir ve kızlarla evlenir. Bunlardan Dokuz Oğuz ve On Uygurlar türer.
Bu parçada sözü edilen destan aşağıdakilerden hangisidir?
A) Göç
B) Ergenekon
C) Edige
D) Türeyiş
E) Bozkurt

 

CEVAPLAR: 1.C, 2.B, 3.E, 4.E, 5.D, 6.A, 7.A, 8.D, 9.D, 10.A, 11.C, 12.B, 13.C, 14.D

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap