Testler

Milli Edebiyat Dönemi Test 2 – Çıkmış Sorular

1. Tarih, coğrafya, gezi, dil bilgisi gibi çok değişik konularda yapıtlar veren ve son derece üretken bir yazar olan —- daha çok, denemeleri, musahabeleri, fıkraları, hatıraları ve şarkılarıyla Türk edebiyatında değer ve ün kazanmıştır. Onun bu tarz yapıtları, Türkiye’nin 1890’dan sonraki kırk yıllık sosyal tarihini inceleyecek olanlar için vazgeçilmez kaynaklar arasındadır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? (2011-LYS)
A) Ahmet Rasim Kenan
B) Hulusi Koray
C) Mithat Cemal Kuntay
D) Ali Canip Yöntem
E) Tahsin Nahit

2. —- en önemli özelliklerinden biri de olayların ve insanların dürüst olmayan, kurnaz ve menfaatçi yönlerini arayıp bulmaya oldukça meraklı olması ve bunun sonucunda ister istemez mizaha ve eleştiriye kaymak zorunda kalmasıdır. Neredeyse bütün yazılarında bulunan bu mizah unsuru yüzünden birçok fıkrasını ve hikâyesini birbirinden ayırmak güçleşir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? (2011-LYS)
A) Reşat Nuri Güntekin’in
B) Ömer Seyfettin’in
C) Refik Halit Karay’ın
D) Sait Faik Abasıyanık’ın
E) Abdülhak Şinasi Hisar’ın

3. Kaynaklar Ömer Seyfettin’in, (I)Genç Kalemler akımının süslü diline tepki olarak (II)dilde sadeliği öne çıkardığını yazar. (III)Kısa öykü türünün ülkemizde sevilip benimsenmesinde onun büyük katkısı olduğu kuşku götürmez. Yazarın başarısında (IV)seçtiği sözcüklerin ve bunları kullanım alanına koyuşunun önemli rolü vardır. Asıl başarısı,1900’lerin başlarında Osmanlı toplumunun ahlaki ve kültürel yaşamından yansıttığı (V)gerçekçi kesitlerden kaynaklanmaktadır.
Bu parçadaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? (2011-LYS)
A) I.       B) II.      C) III.      D) IV.      E) V.

4. Yalnızca olaya yaslanan; girişi, gelişmesi, sonucu olan, okuyucuyu bir gerilim içinde tutarak az sonra no olacak sorusunun ardına düşüren bir öykü türüdür Maupassant tarzı öyküler. —- bu türde yazan en ünlü öykücülerimizden biridir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki yazarlardan hangisi getirilmelidir? (2012-LYS)
A) Ömer Seyfettin
B) Selim ileri
C) Memduh Şevket Esendal
D) Bilge Karasu
E) Sait Faik Abasıyanık

5. Romanlardaki hayalî tasvirler hep köksüz yalanlardır. İnceden inceye araştırıp soruşturmalı, tahlil etmeden hiçbir şey yazmamalı, hatta hayatta rastlanılan, az karşılaşılan olaylar bile bir eserde yer almamalıdır. Günlük hayat, hırgürle, çirkinliklerle, kıskançlıklarla, aldatmalarla örülmüş bir dokumadır. İyilikler, güzellikler, erdem sayılabilecek nitelikler, birer hayalden başka bir şey değildir, roman konusu olamaz.
Bu parçada romanla ilgili olarak belirtilen düşünceler aşağıdaki yazarlardan hangisine ait olabilir? (2013-LYS)
A) Hüseyin Rahmi Gürpınar
B) Abdülhak Hamit Tarhan
C) Recaizade Mahmut Ekrem
D) Ahmet Mithat Efendi
E) Sami Paşazade Sezai

6. Yakup Kadri Karaosmanoğlu ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? (2013-LYS)
A) Kiralık Konak’ta modernleşme sürecinde apartman ile konak hayatını, dede-torun arasındaki hayat tarzı ve zevk farklılığı çevresinde işlemiştir.
B) Nur Baba’da gerçek kimliğinden uzaklaştırılan tekke hayatını, tekke şeyhinin (Nuri) yaşadıkları ile anlatmıştır.
C) Hüküm Gecesi’nde İttihat ve Terakki yıllarını, gazeteci Ahmet Kerim’in yaşadıkları çevresinde anlatmıştır.
D) Yaban’da Kurtuluş Savaşı öncesi Türk aydını ile Türk köylüsü arasındaki derin uçurumu, romana has kurgu ile gözler önüne sermeye çalışmıştır.
E) İki cilt hâlinde 1953-1954’te yayımladığı Sodom ve Gomore’de, Cumhuriyet’in kuruluşundan Demokrat Partinin iktidara geldiği zamana kadar geçen süreci, değişik zihniyetleri temsil eden kişiler ve olgu çerçevesinde bir bütünün değişik kolları olarak dikkatlere sunmuştur.

7. Sanatçı, Divan edebiyatını Doğu’nun; Tanzimat ve Servetifünun edebiyatlarını ise Batı’nın birer kopyası ve taklidi saydığı için onlara millî sanat gözüyle bakmıyordu. Ona göre gerçek millî edebiyat ancak halk edebiyatıydı. Çünkü Türklerin kültürü, dili, duygu ve hayalleri ancak onda mevcuttu. Kendisi aslında destan ve masallardan çıkarılacak bir Türk romantizmi peşindeydi. 1913 yılından sonra dil, üslup ve kullandığı vezin bakımından Yeni Lisan anlayışının ilkelerine sadık kaldı. Şiirlerini Kızıl Elma, Yeni Hayat ve Altın Işık isimli kitaplarda topladı.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? (2016-LYS)
A) Ömer Seyfettin
B) Ali Canip Yöntem
C) Mehmet Emin Yurdakul
D) Ziya Gökalp
E) Rıza Tevfik Bölükbaşı

8. Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat akımı yazar ve şairlerinin özelliklerinden biri değildir?
A)İstanbul halkının konuştuğu dili esas aldılar.
B) Hece ölçüsünü kullandılar.
C)Türkçülük fikir akımının etkisinde kaldılar.
D) Ülke meselelerine ilgi duydular.
E)Batı şiirini örnek aldılar.

9. Yeni Lisancılar olarak da bilinen Milli Edebiyat akımının asıl yayın organı olan dergi, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Servet-i Fünun
B) Milli Mecmua
C) Türk Yurdu
D) Genç Kalemler
E) Yedi Meşale

10. Ziya Gökalp’le ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Türkçülük akımını bir sisteme bağlayan fikir adamı ve bu sistemi eserlerinde işleyen bir sanatçıdır.
B)Türk milletinin din, dil, ahlak, edebiyat yönünden aynı kültürle yetişmiş kişilerden oluştuğuna inanır.
C)Sanat yapma kaygısını her şeyin üstünde tutmuş; edebiyatı, fikirlerini yaymak için bir araç olarak görmüştür.
D) Türkçe karşılıkları olan Arapça ve Farsça kelimelerin atılmasından, Türkçeleşmiş kelimelerin de artık Türkçe sayılmasından yanadır.
E)Onun Türkçülük anlayışı; dil, edebiyat, din, iktisat, güzel sanatlar ve siyaset alanlarını kapsar.

11. Aşağıdakilerden hangisi Ziya Gökalp’e ait değildir?
A)Yeni Hayat
B)Türk Töresi
C)Geçtiğim Yol
D)Altın Işık
E)Kızıl Elma

12. Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A)Yakup Kadri Karaosmanoğlu-Kiralık Konak
B) Refik Halit Karay- Karlı Dağdaki Ateş
C) Ömer Seyfettin-Pembe İncili Kaftan
D)Halide Edip Adıvar-Acımak
E) Mehmet Emin Yurdakul-Ey Türk Uyan

13. Aşağıdakilerden hangisi Halide Edip Adıvar’ın eserlerinden biri değildir?
A)Efruz Bey
B)Tatarcık
C)Sinekli Bakkal
D)Vurun Kahpeye
E)Ateşten Gömlek

14. Ömer Seyfettin’le ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)Milli Edebiyat hareketine katılmamış, bu hareketi yazılarıyla desteklemiştir.
B)Dil ve edebiyatta milli bilincin yerleşmesine büyük katkı sağlamıştır.
C)Yeni Lisan görüşünü ortaya atarak dil sorununa yönelmiştir.
D)Hikayelerinde çocukluk anıları, tarihi olaylar geniş yer tutar.
E)20.yy. realist Türk hikayeciliğinin önde gelen isimlerindendir.

15. Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A)Ahmet Hikmet Müftüoğlu-Çağlayanlar
B)Mehmet Fuat Köprülü-Ordunun Destanı
C)Mehmet Emin Yurdakul-Türk Sazı
D)Ömer Seyfettin-Diyet
E)Ziya Gökalp-Türkçülüğün Esasları

16. Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat akımının özellikleri arasında yer almaz?
A)Halk edebiyatı şiir biçimlerinden yararlanma yoluna gidilmelidir.
B)Şiirde hece ölçüsü kullanılmalıdır.
C)Batı edebiyatı ile daha sıkı ilişkiler kurulmalıdır.
D)Konular hayattan, ülke gerçeklerinden seçilmelidir.
E) Milli kaynaklara yönelmek gerekir.

17. Yazmaya şiirle başlamıştır. Türk edebiyatına halkın sesini getirmiştir. Gerçekçi bir şairdir. Türkçülüğü savunan şiirler yazmıştır. Coşku, ulusal kahramanlık, yüreklendirme ve öğreticilik ögelerini ön plana çıkarmıştır. Şiire biçimsel yenilikler de getiren şair; dörtlük nazım birimini geleneğinin dışına çıkmış, üçer, altışar, sekizer dizeden kurulu şiirler yazmıştır. Milli edebiyat akımı ve Türkçülüğün önde gelen şairlerindendir. Türk şairi diye bilinir.
Yukarıdaki parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Mehmet Emin Yurdakul
B)Ziya Gökalp
C)Mehmet Akif Ersoy
D)Mehmet Fuat Köprülü
E) Ali Canip Yöntem

18. Milli Edebiyat Hareketi 1911 yılında Selanik’te çıkan Genç Kalemler dergisinde Ömer Seyfettin’in ……………… adlı makalesinin yayımlanmasıyla başlamıştır. Milli Edebiyat öncelikle bir dil hareketi olarak başlamış, sade Türkçe bir dava olarak ilk kez bu dergide ele alınmıştır. Milli edebiyat terimi de ilk defa bu dergide kullanılmıştır.
Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A)Yeni Lisan
B)Garip
B)Malumat
C)Mektep
D)Dekadanlar
E) Hazine-i Fünun

19. Yakup Kadri Karaosmanoğlu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)Tanzimat’tan Cumhuriyet’e kadar olan dönemde Türk halkının yaşadığı değişmeleri işlemiştir.
B)Fecr-i Ati döneminde iken ferdiyetçi sanat anlayışını benimsemiş, daha sonra Milli Edebiyat akımına katılmıştır.
C)Türk milliyetçiliğini belli bir sisteme bağlamış, milli edebiyatın temellerini atmıştır.
D)Roman, hikaye, deneme, mensur şiir, makale ve anı türünde eserleri vardır.
E)Ülke gerçeklerini ve milli duyguları işleyen hikayeler yazmıştır.

20. Önceleri Fecr-i Aticilerin arasına katılarak şiirler yazmıştır. Daha sonra edebiyat ve Türk edebiyat tarihi üzerine araştırmalar yaparak bunları yayımlamıştır. Türkçü bir tarih ve bilim görüşünden hareketle Türk edebiyatının tarihini Batılı yöntemlerle araştırmış ve bulduğu sonuçları edebiyatımıza başarıyla uygulamıştır.
Yukarıda sözü edilen Milli Edebiyat sanatçısı kimdir?
A)Ziya Gökalp
B)Mehmet Emin Yurdakul
C)Ömer Seyfettin
D)Mehmet Fuat Köprülü
E)Ahmet Hikmet Müftüoğlu

 

Cevaplar:
1.A, 2.C, 3.A, 4.A, 5.A, 6.E, 7.D, 8.E, 9.D, 10.C, 11.C, 12.D, 13.A, 14.A, 15.B, 16.C, 17.A, 18.A, 19.C, 20.D

milli-edebiyat-donemi-test-2

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap