Testler

Halk Edebiyatı Test 14

HALK EDEBİYATI TEST 14

 1. Aşağıdakilerden hangisi Halk ve Divan edebiyatının ortak özelliğidir?
  A) Nazım birimi dörtlüktür.
  B) Hece ölçüsü kullanılır.
  C) Saz eşliğinde söylenir.
  D) Mecaz ve benzetmeler kullanılır.
  E) Genellikle yarım uyak kullanılır. 
 2. Aşağıdakilerden hangisi Halk edebiyatı şairlerimizden değildir?
  A) Şeyh Galip
  B) Âşık Ömer
  C) Eşrefoğlu Rumi
  D) Gevheri
  E) Dertli 
 3. Aşağıdakilerden hangisi hem Âşık edebiyatı hem de Anonim Halk edebiyatı ürünlerindendir?
  A) Destan
  B) Mani
  C) Koşma
  D) Semai
  E) Varsağı 
 4. Belli bir dini düşünceyi yayma gayesinde olan, şiiri buna araç olarak gören edebiyatımız aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Anonim Halk edebiyatı
  B) Âşık edebiyatı
  C) Tasavvuf edebiyatı
  D) Divan edebiyatı
  E) Milli edebiyat 
 5. Karacaoğlan bize bakar sevinir
  Sevinirken kalbi yanar göyünür
  Kımıldanır hep dertlerim devinir
  Yas ile sevincim yıkışır dağlar
  Bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Şair mahlasını kullanmıştır.
  B) Dili yalın Türkçedir.
  C) Ahengi sağlayan unsur rediftir.
  D) Anonim Halk edebiyatı ürünüdür.
  E) Kafiye şeması aaab şeklindedir. 
 6. Âşıklık geleneğinde usta kabul edilen ünlü bir halk şairidir. İyi bir medrese eğitimi görmüş ve tasavvufla ilgilenmiştir. Farsça ve Klasik Türk edebiyatını bilen şair, Klasitk Türk edebiyatının mükemmellik anlayışını bütün şiirlerine yansıtarak aruz ve heceyle tasavvufi aşkı anlatan şiirler yazmıştır.
  Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Hayali
  B) Âşık Ömer
  C) Dertli
  D) Dadaloğlu
  E) Karacaoğlan 
 7. Aşağıdakilerden hangisi Anonim Halk edebiyatının özelliklerinden biri değildir?
  A) Edebi ürünleri halk ortaklaşa oluşturmuştur.
  B) Şair mahlasını son dörtlükte kullanır.
  C) Halkın duygu, düşünce ve hayal dünyasını yansıtır.
  D) Dili açık, süsten ve sanattan uzaktır.
  E) Ürünlerin çeşitlilik (varyasyon) özelliği vardır. 
 8. -Dili 15. yüzyıl Türkçesinin tüm özelliklerini yansıtır.
  -On iki hikâyeden oluşur.
  -Yer yer manzumları olan mensur bir eserdir.
  -Bazı kahramanları olağanüstü özelliklere sahiptir.
  -Hikâyelerde Oğuz boyunun aile ve toplum yapısı, iç çekişmeleri, komşularıyla ilişkileri canlı bir dille anlatılır.
  Yukarıda özellikleri verilen Halk edebiyatı ürünü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Oğuz Kağan Destanı
  B) Dede Korkut Hikâyeleri
  C) Alp Er Tunga Sagusu
  D) Köroğlu Hikâyesi
  E) Manas Destanı 
 9. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyetin yayılmasına katkısı olan Hz. Ali’nin kahramanlıklarının anlatıldığı eserlerden biridir?
  A) Köroğlu Öyküleri
  B) Hayber Kalesi Cengi
  C) Âşık Garip
  D) Danişment Gazi Öyküleri
  E) Emrah ile Selvihan 
 10. Aşağıdakilerden hangisi Anonim Halk edebiyatının manzum ürünlerinden biridir?
  A) Halk fıkraları
  B) Halk masalları
  C) Atasözleri
  D) Halk efsaneleri
  E) Halk türküleri 
 11. İşitin ey yârenler
  Aşk bir güneşe benzer
  Aşkı olmayan kişi
  Misali taşa benzer 

  Dizeleriyle 13.yy.dan günümüze seslenen düşünceleri, sanat gücü, dil ve anlatımıyla Türk tasavvuf edebiyatının en güçlü temsilcilerinden biri olan ve şiirlerinde yalın bir Türkçe kullanan şairimiz aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Sultan Veled
  B) Mevlana Celaleddin
  C) Kaygusuz Abdal
  D) Hacı Bektaş Veli
  E) Yunus Emre 

 12. Aşağıdakilerden hangisi halk hikâyesi özelliği taşımaz?
  A) Kerem ile Aslı
  B) Ferhat ile Şirin
  C) Leyla ile Mecnun
  D) Arzu ile Kamber
  E) Tahir ile Zühre 
 13. Aşağıdaki ozanlardan hangisi Klasik Türk edebiyatından (Divan Edebiyatı) hiç etkilenmemiştir?
  A) Dadaloğlu
  B) Âşık Ömer
  C) Gevheri
  D) Yunus Emre
  E) Bayburtlu Zihni 
 14. Aşağıdakilerden hangisi Halk edebiyatı için söylenemez?
  A) Şiirde nazım birimi dörtlüktür, yarım kafiye daha çok kullanılmıştır.
  B) Şiirlerin çoğu bir ezgiyle söylenmiştir.
  C) Şiirlerde aruz ölçüsüne hiç yer verilmemiştir.
  D) Manzum ürünler mensur ürünlere göre daha ağırlıktadır.
  E) Düzyazı alanındaki ürünler genellikle anonim özellikler taşır. 
 15. Aşağıdakilerden hangisinde tümüyle Âşık edebiyatı ürünleri verilmiştir?
  A) Koşma-semai-varsağı
  B) Güzelleme-şarkı-masal
  C) Destan-koçaklama-mani
  D) Güzelleme-şarkı-ağıt
  E) Mani-koçaklama-güzelleme 
 16. Aşağıdaki nazım biçimlerinden hangisi birden çok dörtlükle kurulmamıştır?
  A) Koşma
  B) Semai
  C) Varsağı
  D) Mani
  E) Destan 
 17. Yârim ölmüş anasına söyleyin
  Küçük bebeği beleğine beleyin
  El edin de şu geyiği eyleyin
  Kalk yârim sana geyik getirdim
  Halk edebiyatından alınan bu dörtlüğün türü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Destan
  B) Ağırt
  C) Mani
  D) Mersiye
  E) Sagu 
 18. Karac’oğlan size bakar sevinir
  Sevinirken kalbi yanar gövünür
  Kımıldanır hep dertlerim devinir
  Yas ile sevincim yıkışır dağlar
  Bu dörtlüğün biçimsel özellikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A) Biçimsel olarak koşmadır.
  B) Çapraz uyak biçimiyle oluşturulmuştur.
  C) Yarım kafiye ile söylenmiştir.
  D) Âşık edebiyatı nazım biçimidir.
  E) Ölçüsü on birli hece ölçüsüdür. 
 19. Aşağıdakilerden hangisi Âşık Edebiyatı nazım biçimlerinden biri değildir?
  A) Koşma
  B) Semai
  C) İlahi
  D) Varsağı
  E) Destan 
 20. Çukurova bayramlığın giyerken
  Çıplaklığın üzerinden soyarken
  Şubat ayı kış yelini kovarken
  Cennet dense sana yakışır dağlar
  Yukarıdaki koşmaya işlediği konu açısından aşağıdakilerden hangi ad verilir?
  A) Güzelleme
  B) Koçaklama
  C) Destan
  D) Varsağı
  E) Semai

CEVAPLAR: 1.D, 2.A, 3.A, 4.C, 5.D, 6.B, 7.B, 8.B, 9.B, 10.E, 11.E, 12.C, 13.A, 14.C, 15.A, 16.D, 17.B, 18.B, 19.C, 20.A

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap