Testler

Tanzimat Edebiyatı Test 22

TANZİMAT EDEBİYATI TEST 22

1.Aşağıda verilen bilgilerden hangisi ayraç içindeki yazarla uyuşmamaktadır?
A) Farklı türlerde iki yüze yakın eser veren sanatçı yazı makinesi olarak anılmıştır.(Ahmet Mithat Efendi)

B) Türkçe ilk mizah dergisi olan Diyojen’i çıkarmıştır. (Teodor Kasap)
C) Karşılıklı konuşma biçiminde yazılan Rüya adlı eseri röportaj türünün ilk örneğidir. (Ziya Paşa)
D) Talim-i Edebiyat, sanatçının edebiyatla ilgili görüşlerini bir araya getirdiği bir ders kitabıdır.
E) Rümuz’ul Edep, yazarın düzyazı alanındaki yazılarından oluşmuştur.( Samipaşazade Sezai)

 2.Aşağıdaki sanatçılardan hangisi hikâye türünde eser vermemiştir?
A) Samipaşazade Sezai
B) Recaizade Mahmut Ekrem
C) Nabizade Nazım
D) Ahmet Mithat Efendi
E) Abdülhak Hamit Tarhan

3. (I) Tanzimat edebiyatında Batılı sanatçıların roman, şiir, tiyatro türündeki eserleri tercüme edilmiştir. (II) Çeviri eserlerden biri Yusuf Kamil Paşa’nın Fenolon’dan çevirdiği Telemak romanıdır. (III) Şemseddin Sami, Victor Hugo’nun Sefiller adlı romanını çevirmiştir. (IV) Ahmet Vefik Paşa, Moliere’in tiyatrolarından birini Zor Nikah adıyla tercüme etmiştir. (V) Ziya Paşa Chateaubriand’ın Emile adlı şiir kitabını dilimize kazandırmıştır.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır?
A) I. B) II. C) III.         D) IV.         E) V.

4.Tanzimat sanatçılarından bazıları tiyatro eserlerini halk tiyatro sevgisinin aşılamak ve halkı eğitmek amacıyla kaleme almışlardır.

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi tiyatrolarını bu amaçla yazmıştır?
A) Recaizade Mahmut Ekrem

B) Muallim Naci
C) Ahmet Vefik Paşa
D) Ziya Paşa
E) Abdülhak Hamit Tarhan

5. Doğu ile Batı arasında köprü oluşturacak kadar zengin bir kültüre sahip olan sanatçı sanat için sanat anlayışıyla eser vermiştir. Şiirde divan şiiri kalıplarını yıkarak yeniliklere imza atmıştır. İlk pastoral şiir olan Sahra’yı da o yazmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen şaire ait değildir?
A) Nesteren

B) İclal
C) Hacle
D) Ölü
E) Garam

6. Edebiyatımızın edebî tenkit ve teori alanında önemli bir yeri olan … dünya görüşüyle materyalist ve pozitivisttir. Natüralizm akımının ilkelerini benimseyen yazar, ilk Türk natüralisti olarak kabul edilmiş, yazdığı Victor Hugo monografisiyle döneminin önemli yazarlarından kabul edilmiştir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Nabizade Nazım

B) Beşir Fuat
C) Sami Paşazade Sezai
D) Direktör Ali Bey
E) Muallim Naci

7.Aşağıdakilerden hangisinde aynı türdeki yapıtlar bir arada verilmiştir?
A) Araba Sevdası, Hâlâ Güzel, Pandomima

B) Heder, Zemzeme, Kıssadan Hisse
C) Henüz On Yedi Yaşında, Pejmürde, Tarık
D) Nağme-i Seher, Dürdane Hanım, Tezer
E) Takdir-i Elhan, Tahrib-i Harabat, Demdeme

8. Aşağıdakilerden hangisi I. ve II. Dönem Tanzimat sanatçıları için ortaktır?
A) Realist roman anlayışını benimsemeleri
B) Gazete ve tiyatroyu halkı eğitmek amacıyla kullanmaları
C) Şiirde romantizm akımının etkisinde kalmaları
D) Siyasetle yakından ilgilenmeleri
E) Dilde sadeleşmeyi amaçlamaları

9. Edebiyatımızda ilk çeviri roman Yusuf Kamil Paşa tarafından Telemak (I) adıyla yayımlanmıştır. İlk yerli romanımız Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat, Sami Paşazade Sezai (II) tarafından yazılmıştır. İlk edebi romanımız İntibah (III) , ilk tarihi romanımız Cezmi (IV) ilk köy romanı ise Karabibik’tir (V).
Bu parçadaki altı çizili numaralanmış yerlerden hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır?
A) I. B) II. C) III.        D) IV.         E)V.

10. Recaizade Mahmut Ekrem’in aşağıdaki eserlerinden hangisi türü bakımından ötekilerden farklıdır?
A) Nağme-i Seher
B) Yadigâr-ı Şebab
C) Zemzeme
D) Pejmürde
E) Takdir-i Elhan

11. Abdülhak Hamit Tarhan (I), Validem (II) adlı eseriyle Türk edebiyatında ilk kafiyesiz şiiri, Hacle (III) adlı eseriyle ilk pastoral şiir örneğini vermiştir. Makber (IV) şiirinde ölümü ve metafizik konuları ele alan şair, Liberte (V) adlı tiyatrosunu da hece vezniyle yazmıştır.
Bu parçadaki altı çizili numaralanmış yerlerden hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır?
A) I. B) II.         C) III.         D) IV.          E) V.

12. Aşağıdaki gazetelerden hangisi karşısında verilen kişi tarafından çıkarılmamıştır?
A) İbret-Namık Kemal

B) Devir-Ahmet Mithat Efendi
C) Hürriyet-Recaizade Mahmut Ekrem
D) Muhbir-Ali Suavi
E) Tasvir-i Efkar-Şinasi

 13. Aşağıdakilerin hangisi Tanzimat şiirinin özelliklerinden değildir?
A) Hürriyet, eşitlik kavramları şiire girmiştir.
B) Mensur şiirin ilk örnekleri verilmiştir.
C) Divan şiiri nazım şekilleri kullanılmaya devam edilmiştir.
D) Genellikle redif ve kafiye kullanılmıştır.
E) Şiirde genellikle romantizmin etkisi görülmüştür.

 14. Aşağıdakilerden hangisi Ziya Paşa ile Namık Kemal’in ortak özelliklerinden değildir?
A) Tiyatrolarında tarihi konulara yer vermeleri
B) Sosyal içerikli şiirler yazmaları
C) Eleştiri türünde eser vermeleri
D) Divan şiirinin nazım şekillerini kullanmaları
E) Şiirlerini aruzla yazmaları

15. Tanzimat gazeteciliği ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Sanat ve edebiyat ortamının oluşmasında önemli rol oynamıştır.

B) Kısa ve özlü anlatımın yolunu açmıştır.
C) Yüksek zümreye hitap eden haber ve yazılara yer verilmiştir.
D) Makale, eleştiri, fıkra, deneme gibi türleri edebiyatımıza kazandırmıştır.
E) Edebiyatçıların görüş ve tartışmalarını kamuoyuna yansıtmıştır.

16. Aşağıdakilerin hangisinde Tanzimat Dönemi’nde çıkarılan gazetelerden biri değildir?
A) Muhbir

B) İbret
C) Tanin
D) Bedir
E) Tercüman-ı Hakikat

17.
Durup ahkâm-ı Nusret ittihâd-ı kalb-i millette

Çıkar âsâr-ı rahmet, ihtilaf-ı rey-i ümmetten

Ne gam pür âteş-i hevl olsa da gavgâ-yı hürriyet
Kaçar mı merd olan bir can için meydân-ı gayretten

Üslubu ve içeriği dikkate alınacak olursa bu dizelerin aşağıdaki şairlerden hangisine ait olduğu söylenebilir?
A) Abdülhak Hamit Tarhan

B) Şinasi
C) Recaizade Mahmut Ekrem
D) Muallim Naci
E) Namık Kemal

 18. Aşağıdakilerden hangisi I. Dönem Tanzimat edebiyatının özelliklerinden değildir?
A) Divan edebiyatı sanatçıları eleştirilmiştir.
B) Batılı sanatçılardan çeviriler yapılmıştır.
C) Tiyatroya önem verilmiştir.
D) Fransız edebiyatı örnek alınmıştır.
E) Şiirler sade dille yazılmıştır.

19. (I) Tanzimat edebiyatı 1839’da Tanzimat Fermanı’nın ilan edilmesiyle başlamıştır. (II) Çıkarılan gazetelerde yer alan yazılar bu edebiyatın gelişmesinde önemli rol oynamıştır. (III) Tanzimat sanatçıları Batılı sanatçılardan ve Batı’da ortaya çıkan akımlardan etkilenmişlerdir. (IV) Bu durum, Batı etkisinde bir Türk edebiyatının oluşmasına zemin hazırlamıştır. (V) 1860’ta ilk özel gazetenin çıkarılmasıyla divan edebiyatı tamamen terk edilmiştir.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangilerinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır?
A) I. ve II.

B) II. ve IV.
C) II. ve III.
D) III. ve V.
E) I. ve V.

 20. II. Dönem Tanzimat edebiyatıyla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Açık anlatım yerini kapalı ve sanatlı anlatıma bırakır.
B) Yazılan tiyatro eserleri sahne tekniğine uygun değildir.
C) Edebiyatın, toplumu eğitici yanı öne çıkarılmıştır.
D) Birinci dönemdeki gibi hece denmekle birlikte aruz yine egemenliğini sürdürmüştür.
E) Divan edebiyatı nazım biçimleri bırakılmaya başlanmıştır.

21. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi tiyatrosunun özelliklerinden değildir?
A) Batılı sanatçıların tiyatro eserleri çeviri ya da adapte yoluyla edebiyatımıza kazandırmıştır.

B) Yerli tiyatro eserlerinin çoğu yazıldığı dönemde sahnelenmiştir.
C) Hem şiir şeklinde hem düzyazı şeklinde tiyatrolar yazılmıştır.
D) Töre eleştirisi, tarihi olaylar ve evlilik işlenen konulardan bazılarıdır.
E) Tiyatro binaları kurulmuş, buralarda yerli ve yabancı tiyatro eserleri sahnelenmiştir.

22. Tanzimat romanında Dilaşup, Dilber cariyelik kurumunun kurbanı; Felatun Bey ve Bihruz Efendi ise Batılılaşmayı yanlış anlamış tipler olarak karşımıza çıkarılır.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen kahramanların yer aldığı romanlardan birinin yazarı değildir?
A) Namık Kemal

B) Ahmet Mithat Efendi
C) Recaizade Mahmut Ekrem
D) Sami Paşazade Sezai
E) Nabizade Nazım

CEVAPLAR: 1.D, 2.E, 3.E, 4.C, 5.B, 6.B, 7.E, 8.C, 9.B, 10.E, 11.C, 12.C, 13.B, 14.A, 15.C, 16.C, 17.E, 18.E, 19.E, 20.C, 21.B, 22.E

tanzimat-edebiyati-test-22 indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap