Testler

Tanzimat Edebiyatı Test 5

TANZİMAT EDEBİYATI TEST 5

1.Tanzimat edebiyatının en  önemli şairlerindendir. Şiirlerinde Divan edebiyatının etkisi büyüktür. Ne var ki hem Divan şiiri geleneğini eleştirmesi, hem de bu geleneği sürdürmesi onun ikileminin göstergesidir. Terkib-i bent ve terci-i bentleriyle ünlenmiştir. Şiirlerinin birçok beyti, atasözü gibi günümüzde kullanılmaktadır.
Bu parçada sözü edilen şair, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ziya Paşa
B) Muallim Naci
C) Abdülhak Hamit Tarhan
D) Ahmet Vefik Paşa
E) Recaizade Mahmut Ekrem

2. Aşağıdaki eser-sanatçı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Harabat-Ziya Paşa
B) Şerare-Muallim Naci
C) Tercüme-i Manzume-Şinasi
D) Bâlâdan Bir Ses-Namık Kemal
E) Nağme-i Seher-Recaizade Mahmut Ekrem

3. ……., ilk şiirlerini çocuk denecek yaşlarda yazmaya başlamıştır. Şinasi’yle tanışıncaya değin yazdığı şiirlerde tasavvuf etkileri görülür. Şinasi’yle tanıştıktan sonra şiirlerinin içeriği de değişir. O zamana kadar Türk şiirinde görülmemiş olan hürriyet, adalet, vatan gibi yepyeni kavramlarla şiirlerini donatır. Bu şiirlerin en tanınmışları arasında Vâveyla, Vatan Mersiyesi, Vatan Şarkısı ve Hürriyet Kasidesi yer alır. Bütün bu nitelikler onun vatan şairi olarak anılmasını sağlar.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Namık Kemal
B) Muallim Naci
C) Ziya Paşa
D) Abdülhak Hamit Tarhan
E) Recaizade Mahmut Ekrem

4. Tanzimat şiiriyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Özgürlük, adalet, vatan, millet gibi yeni konular işlenmiştir.
B) Divan edebiyatı nazım biçimleri terk edilmiş, Batı edebiyatından alınan sone, terza-rima gibi nazım biçimleri kullanılmıştır.
C) Aruz ölçüsünün yanında az da olsa hece ölçüsü kullanılmıştır.
D) Sade bir dil kullanma amacı güdülmüş, ancak bunda başarılı olunamamıştır.
E) Kafiye, redif, vezin gibi biçimsel ögelere önem verilmiştir.

5. Daha çok eski şiirin temsilcisi olarak bilinen şair, Batılı tarzda da başarılı örnekler verir. “Ateşpare” adlı kitabında bu tarz şiirleri yer alır. Eskinin temsilcisi olarak bilinmesinde, Recaizade Mahmut Ekrem ile girdiği tartışmanın etkisi büyüktür. Fransız edebiyatından çeviriler yapar, bir de piyes yazar. O, eski edebiyata körü körüne bağlanmaz. Eskiye bağlı kalmakla birlikte yeniliklere açıktır. Bu yönüyle aslında o, döneminde ılımlı bir yol izlemiştir.

Bu parçada hakkında bilgi verilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ziya Paşa
B) Namık Kemal
C) Nabizade Nazım
D) Muallim Naci
E) Abdülhak Hamit Tarhan

6. Şinasi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Noktalama işaretlerini ilk kez o kullanmıştır.
B) Batın edebiyatından şiir çevirileri yapmıştır.
C) Agah Efendi ile birlikte ilk özel gazeteyi çıkarmıştır.
D) İlk yerli tiyatroyu yazmıştır.
E) Romanlarında olayın akışını keserek okura bilgiler aktarmıştır.

7.Döneminde özellikle gençler üzerinde etkili olan bir sanatçıdır. Şiirlerinde elem, hüzün vb. temalar ağır basar. Bunda oğlunu genç yaşta kaybetmenin etkisi büyüktür. Ölümü anımsatan doğa manzaraları, hüzünlü duygular, romantik güzellikler, solgun güller, küçük kuşlar onun şiirlerinin konuları arasındadır. Şiirin yanı sıra roman, hikaye, tiyatro, eleştiri, edebi bilgiler türlerinde eserler vermiştir. Edebi bilgilerin yer aldığı “Talim-i Edebiyat”, en önemli eserlerindendir.
Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Muallim Naci
B) Nabizade Nazım
C) Ahmet Mithat Efendi
D) Recaizade Mahmut Ekrem
E) Abdülhak Hamit Tarhan

8. Aşağıdakilerden hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) Tanzimat edebiyatının 2.dönem sanatçılarından olan Recaizade Mahmut Ekrem, Servet-i Fünun edebiyatının oluşumunda etkili olmuştur.
B) Ahmet Mithat Efendi, Batı tekniğine uygun şiirler yazmış, bu şiirlerini Yadigar-ı Şebab adlı eserinde toplamıştır.
C) Sanat için sanat anlayışına sahip olan Abdülhak Hamit Tarhan, şiirlerinin bir bölümünü Makber’de bir araya getirmiştir.
D) Toplum için sanat anlayışını benimseyen Şinasi, dilin süs ve özentiden kurtulup sadeleşmesi için çalışmıştır.
E) Ziya Paşa, Divan edebiyatını eleştirmesine karşın içerik ve biçim yönünden bu edebiyata uygun şiirler yazmıştır.

9. “Şair-i Azam” olarak ünlenen ………, Batı şiirinde gördüğü her yeniliği Türk şiirine uygulamış, Divan şiiri geleneğine son vermiştir. Zengin bir lirizmin yer aldığı şiirlerinde vezne, kafiyeye, dile pek önem vermemiştir. Taşkınlık ve yücelik, söyleyişteki tezat onun şiirinin önemli özellikleridir. Şiirlerinde ve tiyatrolarında tarihi konular önemli bir yer tutar. Soyut kavramlar, hayat, tabiat, ölüm, insan, onun işlediği konulardır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Namık Kemal
B) Ahmet Vefik Paşa
C) Abdülhak Hamit Tarhan
D) Samipaşazade Sezai
E) Recaizade Mahmut Ekrem

10. Aşağıdaki eserlerden hangisi türü yönüyle ötekilerden farklıdır?
A) Sahra
B) Sergüzeşt
C) Dürdane Hanım
D) Araba Sevdası
E) Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat

11. Tercüman-ı Ahval gazetesinin yayına başladığı 1860, bu edebi dönemin başlangıcı sayılır. Bu dönemde sosyal yaşamda görülen Batı’ya yöneliş edebiyatta da iyiden iyiye hissedilir. Batı edebiyatından şiir, roman vb. çevirileri yapılır. Bunun yanında o güne dek edebiyatımızda görülmeyen roman, makale vb. yazı türleri kullanılmaya başlanır. Şiirde biçim ve içerik yönünden bir değişim yaşanır. Dönemin sanatçıları, Batı örneğine göre bir edebiyat oluşturmak amacında oldukları için Batılı tarzda eserler vermişlerdir.
Bu parçada sözü edilen edebi dönem, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fecr-i Ati
B) Milli Edebiyat
C) Tanzimat
D) İkinci Yeni
E) Edebiyat-ı Cedide

12. Tanzimat edebiyatıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) 1.dönem sanatçıları “toplum için sanat”, 2.dönem sanatçıları “sanat için sanat” anlayışını benimsemiştir.
B) Batı edebiyatına özellikle Fransız edebiyatına büyük ilgi gösterilmiş, birçok Fransızca eser Türkçeye çevrilmiştir.
C) 1.dönem sanatçıları Divan şiiri nazım biçimlerine bağlı kalmış, 2.dönem sanatçıları şiirde az da olsa değişiklikler yapmıştır.
D) Şairler klasisizmin etkisiyle üsluba büyük önem vermişler, içeriği geri plana atmışlardır.
E) Tiyatro türü özel bir önem kazanmış, tiyatro bir eğitim aracı olarak görülmüştür.

CEVAPLAR:

1.A, 2.D, 3.A, 4.B, 5.D, 6.E, 7.D, 8.B, 9.C, 10.A, 11.C, 12.D

Yukarıdaki testi indirmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

Tanzimat Edebiyatı Test 5

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap