Testler

Sözcük Türleri Test 8

SÖZCÜK TÜRLERİ TEST 8

1.(I) Bizim mantığımızla hayatın mantığı asla birbirine uymuyordu. (II) Bir kadın, trenin penceresinden dışarı bakabilir, bu sırada gözüne bir kömür parçası kaçar, o ehemmiyet vermeden bunu ovuşturur ve bu minimini hadise dünyanın en güzel gözlerinden birini kör edebilirdi. (III) Yahut bir kiremit, hafif bir rüzgârla yerinden oynayarak, devrin gıpta ettiği bir kafayı parçalayabilirdi. (IV) Göz mü mühim kömür parçası mı, kiremit mi mühim, kafa mı, diye düşünmek nasıl aklımıza gelmiyorsa ve bütün bunları nasıl hiç mütalaa yürütmeden kabule mecbursak, hayatın daha başka türlü birçok cilvelerine de aynı tevekkülle katlanmaya mecburduk. (V) Acaba hakikaten böyle miydi?
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) I. cümlede zarf görevinde kullanılan bir sözcük vardır.
B) II. cümlede sıfatın miktarını bildiren bir sözcük vardır.
C) III. cümlede bağlaç ve sıfat kullanılmıştır.
D) IV. cümlede cümleye soru anlamı katmayan bir soru zarfı vardır.
E) V. cümlede zarf ve sıfat olarak kullanılabilecek bir kelime isim olarak kullanılmamıştır.

2. (I) Dünyada önüne geçilemeyecek hadiseler vardı ve biz bunların sebep ve mantıklarını anlayamıyorduk. (II) Bu doğruydu; fakat bazı mantıksızlıklar ve yolsuzluklar vardı ki, güya tabiattan örnek alınarak yapıldığı halde, yapılmaması pek mümkündü. (III) Mesela, beni Havran’a bağlayan şeyler neydi? (IV) Üç beş zeytinlik, birkaç sabunhane, kendilerini tanımayı asla merak etmediğim birkaç akraba… (V) Halbuki buraya bütün hayatımla, bütün yaşayan taraflarımla bağlıydım.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) I. cümlede işaret zamiri ve şahıs zamiri kullanılmıştır.
B) II. cümlede miktar zarfı kullanılmamıştır.
C) III. cümlede belgisiz zamir ve soru zamiri kullanılmıştır.
D) IV. cümlede farklı türde sıfatlar kullanılmıştır.
E) V. cümlede zamir ve sıfat türünde sözcükler vardır.

3. Evde bulunduğum zaman hayatım daha(I) çok kitaplığımda geçer; oradan ev işlerini yönetmek imkanını da bulurum. Giriş kapısının hemen üstündeyim; hem bahçeyi, kümesi, avluyu görürüm, hem de evimin öteki (II) bölümleri içinde sayılırım. Hiçbir düzene uymadan, hiçbir (III) amaç gütmeden bir bu kitabı, bir şu (IV) kitabı karıştırırım; zaman olur hayal kurarım, zaman olur kurduğum (V) hayalleri ya kendim yazarım ya da bir aşağı bir yukarı dolaşarak başkasına yazdırırım.
Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisi bir ismi niteleme veya belirtme göreviyle kullanılmamıştır?
A) I.        B) II.      C) III.          D)IV.             E)V.

4. Kitaplığım bir kulenin üçüncü katındadır; birinci katta tapınak, ikinci katta da yalnız kalayım diye sık sık yattığım bir oda ile eklentileri, kitaplığın üstünde ise büyük bir sandık odası vardır.
Bu cümleyle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Sayı sıfatı kullanılmıştır.

B) Durum zarfı kullanılmıştır.
C) Niteleme sıfatı kullanılmamıştır.
D) İkileme zarf görevindedir.
E) Bağlaç kullanılmıştır.

5. (I) Kendi içine bakan herkes de bunları söyleyebilir, aşağı yukarı. (II) Kürsüde konuşanlar bilir. (III) Konuşurken duydukları heyecan onları inanmadıkları şeye inandırır. (IV) Soğukkanlı, sakin zamanımızda hiç de bağlı olmadığımız bir düşünceyi öfkeli anlarımızda nasıl benimser, ne candan, ne taşkınca savunuruz. (V) Bir avukata davanızı anlatın sadece.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde sıfat kullanılmamıştır?
A) I. B) II. C) III.           D) IV.           E) V.

6. Size ikircikli, kararsız laflar eder: Bakarsınız bu adam sizin hakkınızı da savunabilir, karşı tarafın da. Ama bol para verin, davanıza bir tutulsun, sizi kazandırmak istesin: Bakın o zaman nasıl aklı da, bilgisi de sizden yana olur, hem de ne coşkunlukla. Kafasında birdenbire doğrunun şimşeği çakmış, yepyeni bir ışıkla aydınlanmış, davanıza gerçekten inanmış, bağlanmıştır.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur?
A) Miktar zarfı
B) Durum zarfı
C) Soru zarfı
D) Niteleme sıfatı
E) Bağlaç

7. Öyleleri vardır ki dostları arasında, serbestçe düşünürken, kıllarını kıpırdatmayan bir düşünce uğruna mahkemede yargıcın sertliğine içerleyerek, inada kapılarak ya da şöhretlerini kaybetmek korkusuyla ateş alev kesilirler.
Yukarıdaki cümlede aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur?
A) Durum zarfı
B) Bağlaç
C) Zamir
D) İsim
E) Edat

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı ötekilerden farklı türde bir sözcükle sağlanmıştır?
A) Şu hâlde neden burada kalamıyordum?

B) Ne kadar kalmıştınız Prag’da?
C) Ruhundan bütün geçenleri ortaya dökersen nasıl olacağını sanıyorsun?
D) Sana ne alayım kızım?
E) İşten ne zaman geleceksiniz?

9. I. Önüne geçmek mümkün olmayan işlerde telaş ve heyecan göstermek çocukluktur.
II. Hem daha vaktimiz var, birçok şeyleri düşünür kararlaştırırız.
III. Ufak tefek işlerimi yoluna koymak, otelle alakamı kesmek için tekrar dışarı çıktım.
IV. Düşünüp kararlaştırmaya niyet ettiğimiz şeylere küçük bir kelimeyle bile dokunmadık.
V. Çünkü ne onun Arap harflerini yazmasına, ne de bizim Havran’daki posta memurlarının Latin harflerini okumasına imkân vardı.
Numaralanmış cümlelerin hangisinde bağlaç kullanılmıştır?
A) I. B) II. C) III.          D)IV.             E)V.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı türde zamirler bir arada kullanılmıştır?
A) Hâlbuki ben, ne kadar saçma olursa olsun, yan yana bulunduğumuz zamanın durup kalmasını, asla bitmemesini temenni ediyordum.

B) Onun hiç sarsılmadan gittiğini görmek, beni herhalde pek üzecekti.
C) “Asıl sen gidiyorsun, ben daha buradayım!” dedim.
D) Uzun uzun konuşacak ne vardı?
E) Halbuki ortada artık üzülecek bir şey de yoktu.

11. Endişe, sıkıntı veya çatışmayla başa çıkmak yerine dikkatimizi yüzeysel olana yönlendiriyor ve orada teselli arıyoruz. Yüzeysel ilgiler derin düşüncenin yerini alıyor. Medya, özellikle ergenlerin kendileri üzerine eleştirel bir biçimde düşünebilme, ahlaki bir tutum ve sorumluluk geliştirme yeteneklerini köreltiyor. Giderek artan sayıda çocuk ve ergen; bir düşünce, duygu veya ödevde kalabilme, onun üzerine yoğunlaşabilme melekelerini kaybediyor. 
Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur?
A) İşaret zamiri
B) Soyut isim

C) Niteleme sıfatı
D) Bağlaç
E) Edat

12. Aşağıdaki dizelerin hangisinde adlaşmış sıfat kullanılmıştır?
A) Kötüler ile konup göçücü olma

B) Elinden geldikçe sen iyilik eyle
C) Dinle sana bir nasihat edeyim
D) Hatırdan, gönülden geçici olma
E) Yiğidin başına bir iş gelince
     Anı yad ellere açıcı olma

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem edat bağlaç kullanılmıştır?
A) Çünkü iyiliği ve fenalığı hakkında bir fikir sahibi olacak kadar onu tanımıyordum.
B) Büyüdüğüm, askere gidip geldiğim zaman bile bana karşı muamelesi değişmemişti.

C) Bu sefer benim ikide birde ileri sürdüğüm şahsi fikirlerime ve mütalaalarıma biraz da küçümser gibi bakıyordu.
D) Bütün bunlara rağmen kafamda, onun hatırasını kirletecek bir şey yoktu.
E) Eniştelerim benimle alay eder gibi, ablalarım tamamen yabancı, anam eskisinden daha zavallıydı.

14. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcükler, tür bakımından aynı değildir?
A) Onların tavsiyeleri ile zeytinliklerde kazılmadık ağaç dibi, evde eşilmedik duvar kenarı kalmadı.
B) Elinde avucunda kalan beş on parça altını bu uğurda harcadı.
C) Ablalarım da bakıcılara beraber gidiyorlar, fakat masrafa pek yanaşmıyorlardı.
D) Bir sürü saçma işlerle uğraştığım bu çamurlu ilkbahar ve boğucu yaz günlerinde bana bir parça ferahlık veren onun mektupları ve ona mektup yazdığım saatlerdi.
E) Bundan sonra, birçok mektuplarımda tekrar tekrar sorduğum halde, bu iyi haberin ne olduğunu yazmadı.

15. Aşağıdaki sorulardan hangisine verilen cevap sıfattır?
A) Onu kaç sene bekledin?

-On beş 

B) Gerçekleri ne zaman öğrendin?
– Az önce

C) Konuları nasıl anlattı?
    – Sırasıyla

D) Neye  cevap alamadım?
    – Üst üste yazdığım mektuplara

E) Gezip dolaştığım yerlerdeki ağaçların çoğu niçin yabanileştiler?
– Senelerden beri budanıp temizlenmedikleri için

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde pekiştirme sıfatı kullanılmıştır?
A) Sınavı kazanamayınca büsbütün perişan olmuştu.
B) Kazayı görünce yüzü sapsarı oldu çocuğun.
C) Yapayalnız kalınca anlarsın beni.
D) O gün güpegündüz İstanbul’un üstünde düşman uçakları dolaştılar.
E) Tertemiz bir çevre bırakmak için neler yapmalıyız?

17. Başka bir şeyi incelediğim de oluyor ama, onu da hemen kendime çekiyor, daha doğrusu, kendime mal ediyorum; daha az yararı olan öteki bilimlerde olduğu gibi, bu bilimde öğrendiklerimi başkalarına bildiriyorsam, bunda hiçbir kötülük görmüyorum. Şunu da söyleyeyim ki öğrendiklerimle hiç de yetinmiyorum. İnsanın kendini anlatmasından daha zor ve daha yararlı hiçbir şey yoktur. Üstelik, meydana çıkmak için insanın süslenmesi, kendine çekidüzen vermesi gerekiyor. Ben durmadan kendimi düzenliyorum, çünkü durmadan anlatıyorum.
Bu parçada geçen aşağıdaki sözcüklerden hangisi, sözcük türü yönüyle ötekilerden farklıdır?
A) başka
B) kendimi
C) hiçbir
D) öteki
E) yararlı

CEVAPLAR: 1.E, 2.B, 3.A, 4.C, 5.B, 6.A, 7.E, 8.D, 9.C, 10.C, 11.E, 12.A, 13.C, 14.E, 15.D, 16.E, 17.B

sozcuk-turleri-test-8 indir.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

2 yorumlar

Yorum yap