Testler

Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri Test 3

1. I. Bu sanatçılar şiire 1. Dünya Savaşı ve Millî Mücadele yıllarında başlamışlardır.
II. Şiirin işleyeceği konu ve dilin süsten, sanattan ve yabancı kelimelerden kurtarıp sade bir Türkçe ile yazılmasını sağlamaya çalışmışlardır.
III. Memleket sevgisi, yurt güzellikleri, kahramanlık ve yiğitlik işledikleri başlıca konulardır.
IV. Gerçekçi bir şiir anlayışına sahip olsalar da romantizme kaydıkları görülür.
V. Bu adlandırmayı ve gruplandırmayı İsmail Hakkı Sevük yapmıştır.
Yukarıda numaralanmış cümlelerde Cumhuriyet Dönemi edebi topluluklarından hangisinde ait bilgi verilmiştir?
A) Yedi Meşaleciler
B) Maviciler
C) Beş Hececiler
D) Garip Akımı
E) İkinci Yeniciler

2. Aşağıdakilerden hangisi “Hisarcılar”ın sanat görüşüyle çelişir?
A) Sanatçı hiçbir ideolojinin sözcülüğünü yapmamalı ve bağımsız olmalıdır.
B) Her alanda Batı taklitçiliğine karşı çıkılmalı, gelenekler tümüyle reddedilmemelidir.
C)Şiirde yeni söyleyişlere ulaşmayı hedeflemişlerdir.
D) Şiir feda edilmemek koşuluyla şiirde her konunun işlenebileceğini dile getirirler.
E) Şiir olarak kalabildiği sürece şiirde hece veya serbest biçim kullanılabilir, ancak aruz kullanılamaz.

3.Hiçbir şeyden çekmedi dünyada
Nasırdan çektiği kadar
Hatta çirkin yaratıldığından bile
O kadar müteessir değildi;
Kundurası vurmadığı zamanlarda
Anmazdı ama Allah’ın adını,
Günahkar da sayılmazdı.
Yazık oldu Süleyman Efendiye
Yukarıdaki şiirden Garipçilerin şiirleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Günlük konuşma dilini şiire uygulamışlardır.
B) Yaşama sevinçlerini şiire yansıtmışlardır.
C) Serbest tarzda yazmışlardır.
D) İmgeyi boşlarlar, çağrışımdan kaçınırlar.
E) Anlam, şiirin en önemli niteliği olarak öne çıkarılmıştır.

4. 1940-1960 yıllarında toplumcu şiir zevk ve anlayışını sürdüren şiirler yazan şairlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Büyük çoğunluğu halkın diline, zevkine, söyleyişine ve halk şiirine uygun bir edebiyat tarzını benimsemişlerdir.
B) Nazım Hikmet’ten gelen serbest ölçülü şiiri kullanmış olan toplumcu şairlerin halk söyleyişlerine başvurmalarının temel nedeni ele aldıkları temalardır.
C) Şiirlerinde, “yoksulluk, siyasî baskılar, hürriyetsizlik, faşizm, emperyalizm, kapitalist sömürü, sosyal adaletsizlik, mutlu azınlık” gibi temaları sık sık işlemişlerdir.
D) Biçime dikkat etmişlerdir, içerik önemlidir, bu nedenle serbest şiiri kullanırlar.
E) Toplumcu şairler, Nazım Hikmet’in yazdıklarının ötesine geçemedikleri, çoğu zaman da onu taklit ettikleri için eleştirilirler.

5. 1940-1960 yıllarında toplumcu şiir zevk ve anlayışını sürdüren şiirler yazan aşağıdaki şairlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Rıfat Ilgaz, toplumcu şiirin de gereği olarak halktan insanların, işçilerin, kimsesiz hastaların ve yoksulların dünyasını anlatır. Yalın bir dil kullanmış; şiirinde kullandığı ironi ve nüktelerle farklılık oluşturmuştur.
B)Hasan İzzettin Dinamo, genellikle Nazım Hikmet’in edebiyatımıza taşıdığı kesik mısralı şekli benimsemiştir. Şiirinde yer yer halk şiirinden gelen esintiler yer alır.
C)Şiir yazmaya modern bir çizgide başlayan ve önceleri Cahit Sıtkı tarzında ürünler veren Cahit Saffet Irgat, sonraları toplumcu çizgiye özgü eserler verir. İkinci Dünya Savaşı’nın tahribatını, barış özlemini ve insan sevgisini işler.
D)M. Niyazi Akıncıoğlu, halk edebiyatı ve halkın söyleyişinden yararlanmayı etraflıca ilk gerçekleştiren toplumcu şairdir. M. Niyazi Akıncıoğlu; vezin, kafiye ve nazım şekli bakımından da halk edebiyatı zenginliğinden yararlanır. Akıncıoğlu, 1940 sonrası şiirlerinde tamamen serbest tarza yönelir.
E) Enver Gökçe, 40’lı yıllarda Garip şiiri ile halk ozanları arasında kalan bir şairdir. O, sonradan modern şiiri halka ait söyleyişin süzgecinden geçirerek kendi tarzını oluşturmuştur. Şiirlerinde çoğunlukla şehir hayatının sorunlarını şehre özgü anlatımla dile getirir.

6. Maviciler, 1952 yılında yayımlanmaya başlayan “Mavi” isimli derginin etrafında toplanan Teoman Civelek, Orhan Duru, Ferit Edgü, (sonradan) Atilla İlhan gibi sanatçıların oluşturduğu edebi topluluktur.
Aşağıdakilerden hangisinde Mavicilerin şiirleri ve şiir görüşüyle ilgili yanlış bilgi verilmiştir?
A) Bireyselliğin de şiire yansıtılması gerektiğini savunmuşlardır.
B) Şiire yeni bir ses düzeni, taşkın, coşkulu bir anlatım ve kendine özgü duyarlılık getirmişlerdir.
C) Şiirin açık olması gerektiği anlayışı Maviciler tarafından tamamen reddedilmiştir.
D) Şiirin basit olamayacağını; zengin benzetmeli, içli, derin olması gerektiğini savunmuşlardır.
E) Şiire yeni bir ses düzeni, taşkın, coşkulu bir anlatım ve kendine özgü duyarlılık getirmişlerdir.

7. İkinci Yeni hareketi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) İkinci Yeni, Türk şiirinde 1950’li yıllarda ortaya çıkmış bir şiir hareketidir.
B) Türk şiirinde Beş Hececilerin etkilerinin yoğun olarak hissedildiği bir dönemde ortaya çıkar.
C) Garip akımının şiir anlayışına tepki olarak doğmuş ve büyük bir şair topluluğu tarafından benimsenmiştir.
D) Önceleri birbirinden habersiz bir şekilde ve genellikle Garip şiirine bir tepki olarak yazan Ece Ayhan, İlhan Berk, Turgut Uyar, Sezai Karakoç, Cemal Süreya, Edip Cansever gibi isimler 1956’dan itibaren şiir ve yazılarını Pazar Postası’nda yayımlamaya başlamışlardır.
E) Bu şairlerin eserlerinde görülen şiirsel değişim belirginleşmiş ve bir hareket niteliği kazanmıştır.

8. İkinci Yeni şairleriyle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) İkinci Yenicilerin, halk kültürüne yaklaştıkları görülür.
B) Şairler, kapalı, anlaşılması güç, soyut ve çoğu zaman da akıl dışı bir söyleyişi tercih etmişlerdir.
C) Varoluşçuluk düşüncesinin, Fransız gerçeküstücülerinin, gizemci ya da biçimci şairlerin Türkiye’de tanınmasına paralel olarak İkinci Yeni şiir anlayışı şekillenir.
D) Sanat ve dil anlayışlarındaki alışılmışın dışındaki tutumları nedeniyle şiirlerine; “Soyut Şiir”, “Anlamsız Şiir”, “Kapalı Şiir” gibi isimler verilmiştir.
E) Bireyci, toplumdan ve insandan uzak, içe kapalı bir şiir olduğu eleştirisi, bu şiirle ilgili eleştirilerin başında gelir.

9. Aşağıdakilerden hangisi İkinci Yeni sonrası toplumcu şiir için söylenemez?
A) İkinci Yeni sonrası toplumcu şiir, Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatında 1960-1980 yılları arasındaki şiir eğilimidir.
B) Ataol Behramoğlu, İsmet Özel, Süreyya Berfe ve Özkan Mert; 1969’da Ant dergisinde “Toplumcu Genç Şairler Savaş Açıyor” başlıklı yazılarıyla İkinci Yeni şiir anlayışına karşı olduklarını belirtmişlerdir.
C) İkinci Yeni sonrası toplumcu şairler, İkinci Yeni şiirini, sosyal mücadeleden kaçtıkları, topluma yabancı oldukları ve anlaşılmaz oldukları için değil sade yazdıkları için eleştirmişlerdir.
D) İkinci Yeni Sonrası Toplumcu Şiiri savunan şairler ile 1940 toplumcuları, Nazım Hikmet, Namık Kemal, Tevfik Fikret ve Mehmet Akif gibi şairler arasında, şiire toplumsal bir işlev yükleme bakımından ortaklık vardır.
E) Şairler, genellikle Marksist dünya görüşünü, sosyalist siyaseti benimsemişler ve eserlerini bu doğrultuda vermişlerdir.

10. İkinci Yeni sonrası toplumcu şiir için aşağıdakilerden hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A)Eserleriyle, bireyin gelişimini sağlayacak bir düzen oluşturmaya çalışırlar.
B) Dönem şairleri, “umut, yaşama sevinci, sorgulama, isyan, devrim ve direnme” gibi temalar üzerinde durmuştur.
C) “Halk, işçi sınıfı ve kentleşme sorunlarını; kadın ve kadın haklarını” şiirlerinde işlemişlerdir.
*Şiirlerde alın teri ve emek övülür.
D) Toplumsal dayanışma, örgütlülük şiirlerde kutsallaştırılır.
E) İkinci Yeni Sonrası Toplumcu şairlerde “kapalı bir anlatım” görülür.

11. 1980 sonrası Türk şiiri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Şairler, şiirin bir amaç değil araç olduğunu ve şiirin asıl konusunun insan olduğunu dile getirmişlerdir.
B) Farklı şiir anlayışlarının temsilcileri aynı zaman diliminde buluşmuştur.
C) Şairler, “imgeci, mitolojik, gelenekselci, toplumcu, yeni garipçi” vb. olarak değerlendirilebilir.
D) Daha içe dönük, daha durağan, daha dinlendirilmiş bir edebiyat anlayışı oluşmuştur.
E) “Metropollerde yaşayan kişilerin şehre ve insana yabancılaşması, gelenek ve teknoloji arasında sıkışıp kalmaları, geçmişte var olan ama kendilerini ifade edemeyen alt kültür gruplarının bir kimlikle ortaya çıkmaları” en belirgin temaları oluşturmuştur.

12. Cumhuriyet Dönemi halk şiiri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Yalın bir anlatım benimsenmiştir.
B) Geleneksel biçim, ölçü ve türler kullanılmamış; şiirler serbest tarzda söylenmiştir.
C) Konu ve tema bakımından şiir daha da genişletilmiştir.
D) Toplumu ilgilendiren her türlü tema, açık bir anlatımla dile getirilmiştir.
E) Şiirlerde, toplumsal sorunlar karşısında halk bilinci ve halkın bakış açısı da yansıtılmıştır.

 

CEVAPLAR: 1.C, 2.E, 3.B, 4.D, 5.E, 6.C, 7.B, 8.A, 9.C, 10.E, 11.A, 12.B

Açıklamalar:
2.Şiir olarak kalabildiği sürece şiirde, aruz, hece veya serbest biçim kullanılabilir.
5. Enver Gökçe şiirlerinde çoğunlukla köy halkının problemlerini, köye özgü bir anlatımla dile getirir. Toplumcu ve kavgacı bir şiir geliştirmiştir.
6. Şiirin açık olması gerektiği anlayışı Maviciler tarafından tamamen reddedilmiştir.
7. Türk şiirinde Garipçilerin ve toplumcu gerçekçilerin etkilerinin yoğun olarak hissedildiği bir dönemde ortaya çıkar.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap