Testler

Servetifünun Edebiyatında Şiir Test 4

1. (I) Edebiyat-ı Cedide şairleri, Abdülhak Hamit’in şekilde yaptığı yeniliği daha da genişlettiler. (II) Fransız şiirinden sone ve terza-rima gibi nazım türlerini aldılar. (III) Kalıplaşmış vezinlerin dışına çıkarak serbest müstezadı yaygın ölçüde kullandılar. (IV) Aruzu Türkçeye büyük bir ustalıkla uyguladılar. (V) Şiirde biçimi göz ardı edip sokak dilinin tüm sıcaklığını ve sadeliğini şiire yansıttılar.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) I. B)II. C)III. D)IV. E)V.

2. Servet-i Fünun şiiriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Aruz ölçüsü kullanılmıştır.
B) Ahenge önem verilmiştir.
C) Dize bağımsızlığına önem verilmiştir.
D) Düzyazıya özgü cümle yapısından yararlanılmıştır.
E) Göze göre değil, kulağa göre uyak anlayışı benimsenmiştir.

3.
Yuva sevgi yuvasıdır
Ninelerdir onu yapan
Ama yavrum senin yuvan
Bir beceri yuvasıdır
Koş yuvana koş yavrucak
O beceri yuvasıdır
Ve erdemler ocağıdır
Orda aklı uyanacak
Tevfik Fikret’in İthaf adlı şiirinden alınan bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Yalın bir dil kullanılmıştır.
B) 8’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.
C) Didaktik bir nitelik taşımaktadır.
D) Uyak ve rediften yararlanılmıştır.
E) Yeni terkip ve tamlamalara yer verilmiştir.

4.
Küçük, muttarid, muhteriz darbeler
Kafeslerde, camlarda pür ihtizâz
Olur dembedem nevhager, nağmesâz
Kafeslerde, camlarda pür ihtizâz
Küçük, muttarid, muhteriz darbeler…
Tevfik Fikret’in bir şiirinden alınan bu dizeler sanatçıyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisini örneklendirir nitelikte değildir?
A) Biçime önem vermiştir.
B) Bireysel konuları işlemiştir.
C) Döneminin eleştirisini yapmıştır.
D) Ahenk unsurlarından yararlanmıştır.
E) Yabancı kökenli sözcükler kullanmıştır.

5.
Bir beyaz lerze, bir dumanlı uçuş;
Eşini gaib eyleyen bir kuş
gibi kar
Geçen eyyâm-ı nevbahârı arar…
Ey kulûbün sürûd-i şeydâsı,
Ey kebûterlerin neşîdeleri,
O bahârın bu işte ferdâsı:
Kapladı bir derin sükûta yeri
karlar
Ki hamûşâne dem-be-dem ağlar!
Cenap Şahabettin’in “Elhan-ı Şita” adlı şiirinden alınan bu dizelerden hareketle Servet-i Fünun şiiri hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Yeni biçimler kullanılmıştır.
B) Hecenin kısa kalıpları kullanılmıştır.
C) Tabiattan alınan izlenimler dile getirilmiştir.
D) Yabancı sözcüklerle yapılmış tamlamalara yer verilmiştir.
E) Şekil, ölçü ve sözcük tekrarlarıyla bir musiki sağlanmıştır.

6.
Verir zavallı memleket, verir ne varsa, malını
Vücudunu, hayatını, ümidini, hayalini
Bütün ferağ-ı halini, olanca şevk-i balini.
Hemen yutun düşünmeyin haramını, helalini…
Yiyin efendiler yiyin, bu han-ı iştiha sizin,
Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin!
Tevfik Fikret’in “Han-ı Yağma” adlı şiirinden alınan bu dizeler Servet-i Fünun şiiriyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisiyle çelişmektedir?
A) Biçime önem verilmiştir.
B) Konu bütünlüğü sağlanmıştır.
C) Eleştiri aracı olarak görülmemiştir.
D) Ahenk unsurlarından yararlanılmıştır.
E) Yabancı kökenli tamlamalar kullanılmıştır.

7. Servet-i Fünun şiiriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Ahenk unsurlarına önem verilmiştir.
B) Sembolizm ve parnasizmin etkileri görülür.
C) Aruza karşı hece ölçüsü üstün tutulmuştur.
D) Karamsar duygular ve hayal kırıklıkları işlenmiştir.
E) Göze göre değil, kulağa göre uyak anlayışı benimsenmiştir.

8.
Bu vakitsiz giden yaz, erken inen akşamla,
Kapanmış pancurlara dayıyarak başını,
Dinle solgun bahçenin kalbe anlattığını,
Ağacın yaprak yaprak, havuzun damla damla.

Kuşlar sanki yaralı, benzin sararmış gamla,
Duymak güneşin, rengin bizi bıraktığını,
Günler günü vefasız leyleklerin akını.
-Ah uzak palmiyeler… Kaçmak, seninle, yazla.

Çardak altları bitti, bitti üzümün tadı,
Artık ihtiyar çamlar, selviler saltanatı,
İşte bir kere daha haraboldu bahçeler.

Ürperen vücudunu yavaşça koluma ver.
Gözlerinde okunan bütün hüznü eylülün,
Karanlıktan, geceden, ölümden korkan gönlün
Bu şiirin nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sone
B) Balat
C) Müstezat
D) Triyole
E) Terzarima

9. Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun edebiyatı ile Divan edebiyatının ortak özelliklerinden biri değildir?
A) Ağır ve anlaşılmaz bir kullanmaları
B) Seçkin bir zümreye seslenmeleri
C) Sanat için sanat görüşüne bağlı olmaları
D) Şiirde parça güzelliğine önem vermeleri
E) Toplum sorunlarına değinmemeleri

10.  Aşağıdakilerden hangisi, Servetifünun edebiyatının sanat anlayışına uymaz?
A) Sanat için sanat anlayışına bağlanmak
B) Toplumsal sorunlardan kaçmak
C) Sade bir dil kullanmak
D) Sanatta Batılı ölçülere uymak
E) Değişik sanat akımlarına bağlanmak

CEVAPLAR: 1.E, 2.C, 3.E, 4.C, 5.B, 6.C, 7.C, 8.A, 9.D, 10.C

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap