Testler

YAZI TÜRLERİ TEST 1

Bu testteki sorular öğretici metinlerle ilgili olarak hazırlanmıştır.

YAZI TÜRLERİ TEST 1

1.Anı ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)Anlatıcı, olayları yaşayan ya da tanıklık eden kişidir.
B)Genellikle betimleyici ve kanıtlayıcı anlatımdan yararlanılır.
C)Siyasi, edebi, askeri ve sosyal içerikli olabilir.
D)Tarihe ve edebiyata kaynaklık eder.
E)Anlaşılır, içten bir anlatım yöntemi kullanılır.

2.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mektup türü ile ilgili olarak bilgi yanlışlığı yapılmıştır?
A)Konu sınırlaması yoktur, hemen her konuda yazılabilir.
B)Roman gibi bazı yazı türlerinin içerisinde de yer alabilir.
C)Kamu kurumları arasına yazılan mektuplara resmi mektup denir.
D)İş mektuplarında ve dilekçelerde tarih ve adres sağ alt köşeye yazılır.
E) Gazete ve dergilerde herkesin okuması için yazılan mektuplara açık mektup denir.

3.Günlük türü ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)Birinci kişi ağzından yazılmış kısa yazılardır.
B)Günlük konuşma dili kullanılır.
C)Kişisel yazılar olduğu için içten bir üslubu vardır.
D)Yazıldığı günün tarihini taşır.
E)Dil, sanatsal ve heyecana bağlı işlevde kullanılır.

4.Aşağıdaki açıklamalardan hangisi ayraç içinde verilen kavramla uyuşmamaktadır?
A)İnsan belleğinde iz bırakan olay ve kişileri anlatır. (anı)
B)İnsanlar ve kurumlar arasında haberleşmeyi sağlayan yazı türüdür. (mektup)
C)Halide Edip Adıvar’ın mektup türünde kaleme aldığı romanın adıdır. (Handan)
D)Resmi makamlara sunulmak üzere yazılan imzalı ve adresli mektuplardır. (dilekçe)
E)Bu türün Türk edebiyatındaki ilk örneğini Babürşah vermiştir. (günlük)

5. I.Kişisel hayatı konu alan metinlerdir.
    II.Tarihe ve edebiyata kaynaklık eder.
    III.Sade bir dil kullanılır.
    IV.Gazete ve dergi yazısıdır.
    V.Yazıldığı günün tarihini taşır.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri mektup, anı ve günce için ortak değildir?
A) I. ve II.         B)II. ve III.            C)I.ve IV.
D)III. ve V.       E)IV. ve V.

6. Mehtab’ım
Bilsen seni ne kadar özledim. Sensizlik beni yedi bitirdi, adeta bir deri bir kemik kaldım. Buralar sensiz sanki bir çöl. Ben de her serabı sen sanan bir hayalperestim. Artık gel de gönlüme su serp.

Bu parça aşağıdaki yazı türlerinden hangisinden alınmış olabilir?

A)Mektup        B)Anı            C)Biyografi
D)Günlük         E)Deneme

7. Okula gitmeden bir veya iki yıl kadar önce okumayı öğrenmiştim. Mahallemizde lisede okuyan bir komşumuz vardı. Bir gün beni oyalamak için renkli kalemlerle çizdiği haritaları boyamamı istemişti. Bunun bedeli olarak da Çocuk adlı derginin birkaç sayısını hediye etmişti. Büyük boyda, bol resimli, hikayeli bir dergiydi. Hayatımda gördüğüm ilk dergiydi.
Bu parça aşağıdaki yazı türlerinin hangisinden alınmış olabilir?
A)Günlük         B)Mektup          C)Otobiyografi
D)Anı                E)Fıkra

8. Aşağıda yazarıyla birlikte verilen eserlerden hangisi günlük türünde yazılmamıştır?
A)Anılarda Görmek (Oktay Akbal)
B)Nezleli Karga (Salah Birsel)
C)Gecelerim (Ahmet Rasim)
D)Gündökümü (Tomris Uyar)
E)Yazmak Doludizgin (Orhan Kemal)

9.Saklıkent tam bir doğa harikası. Yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerlerinden bir tanesi, Akdağ’ın eteklerinde kayalar arasında yer alan bu yerin suyu, yazın bile ayaklarınızı donduracak kadar soğuk oluyor. Yüzyıllar boyu akan kar sularının açtığı oldukça derin kanyon olan Saklıkent, adrenalin sevenler için ideal bir tırmanış ve yürüyüş platformu aynı zamanda.

Bu parça aşağıdaki yazı türlerinin hangisinden alınmış olabilir?
A)Biyografi              B)Sohbet              C)Gezi yazısı

D)Anı                        E)Fıkra

10. Edebiyat, sanat, siyaset, ticaret gibi alanlarda  tanınmış kişilerin yaşam serüvenlerini, eserlerini okura duyurmak amacıyla yazılmış, nesnel bilgiler içeren inceleme yazılarına………. denir. Bu tür yazılara eskiden ……………… denirdi.

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A)Biyografi   –  tercüme-i hal
B)Gezi yazısı –  seyahatname
C)Anı – hatırat
D)Günlü – ruzname
E) Otobiyografi – tezkire

11. Biyografi yazıları tarafsız olmalıdır. Ele alınan kişiyle ilgili
                                        I
belge ve tanık ifadeleriyle desteklenmelidir. Kronolojik bir sıra
                     II                                                                    III

gözetilebilir. Açık ve sade bir dil kullanılmalıdır. Sorulu cevaplı ve
                                   IV                                                             V
devrik cümlelere sıkça yer verilmeli, anlatım tekdüzelikten kurtarılmalıdır.
Bu parçadaki altı çizili yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır?
A)I.         B)II.          C)III.          D)IV.        E)V.

12. Aşağıdakilerden hangisi söyleşinin özellikleri arasında değildir?
A)Geneli ilgilendiren güncel konular seçilir.
B)Günlük konuşma dili kullanılır.
C)Yalın, samimi, akıcı bir anlatımı vardır.
D)Soru-cevap cümleleri ve devrik cümleler çoğunluktadır.
E)Yazar, düşüncelerini belgelerle destekler.

13. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi ayraç içinde verilen kavramla uyuşmamaktadır?
A)Ele alınan kişinin hayatının tamamı nesnel bir tutumla yansıtılır. (biyografi)
B)Bir mekanın tarihi, coğrafi ve kültürel özellikleri ortaya konur. (gezi yazısı)
C)Tanınmış bir kişiyi karakteristik özellikleriyle tanıtmak amacıyla yazılan edebi yazılardır. (Portre)
D)Kişinin kendi hayatından bir kesiti anlattığı edebi yazılardır.(otobiyografi)
E)Yazarın karşısındakiyle konuşuyormuş gibi bir tutumla yazdığı yazılardır. (sohbet)

14. Türk edebiyatında Seydi Ali Reis’in kaleme aldığı Miratü’l
                                                    I
Memalik ilk gezi yazısı olarak kabul edilir. 17.yy.da yazılan
                           II
Seyahatname ise gezi yazısının en güzel örneklerindendir.
          III
19.yüzyılda yazılan Boğaziçi YalılarıŞermin     adlı eserler de
                                           IV                         V
önemli gezi yazılarındandır.

Bu parçadaki numaralanmış yerlerden hangilerinde bilgi yanlışı vardır?
A)I ve II     B)II ve III     C)III ve IV      D)I ve IV       E) IV ve V

15. Aşağıdakilerden hangisi biyografi ile gezi yazısının ortak özelliği değildir?
A)Kişisel hayatı konu alan metinlerdir.
B)Dil göndergesel işlevde kullanılır.
C)Belgelere dayandırılan nesnel bir anlatımı vardır.
D)Okuru aydınlatıcı, öğretici bilgiler yer alır.
E)Divan edebiyatında da bu türe benzer yazılar vardır.

16. Biyografi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)Gazete ve dergilerde yayımlanır.
B)Tarihe ve edebiyata kaynaklık eder.
C)Açıklayıcı ve öyküleyici anlatımdan yararlanılır.
D)Yazar, nesnel verilerden yararlanır.
E)Kişinin yaşamı gözler önüne serilir.

17. Haber yazılarıyla ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)Açık ve anlaşılır bir dil kullanılır.
B)İlginç ve doğru olmalıdır.
C)Tarafız olmalı, muhabirin yorumunu içermemelidir.
D)Dil, daha çok alıcıyı harekete geçirme işlevinde kullanılmalıdır.
E)Toplumun büyük bir kısmına seslenmelidir.

18. Haber yazılarıyla ilgili olarak aşağıdaki açıklamalardan hangisi ayraç içinde verilen kavramla uyuşmamaktadır?
A)Gazetelerin ilk sayfasına iri puntolarla konulan başlıktır. (manşet)
B)Okurların dikkatini çeken, çarpıcı ve beklenmedik haberlere denir. (asparagas)
C)Basın ve yayın organlarına haber toplayan, bildiren veya yazan kimsedir. (muhabir)
D)Gazetede çıkan haberin, muhatapları tarafından yalanlanmasıdır. (tekzip)
E)Bir muhabirin önemli bir haberi herkesten önce yayımlamasıdır. (haber atlatmak)

19. Malezya Havayollarına ait bir uçağın 8 Mart 2014 tarihinde Hint Okyanusu üzerinde kaybolduğu bildirildi. Uçağın teknik bir arıza nedeniyle düştüğü açıklandı.

Yukarıdaki haber yazısında aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?
A)Ne?       B)Nerede?         C)Ne zaman?       D)Niçin?     E)Nasıl?

20. Aşağıdakilerden hangisi makale türünün özelliklerinden biri değildir?
A)Ele alınan konu ilgi çekici ve çarpıcı olmalıdır.
B)Ciddi, yalın ve açık bir dil kullanılır.
C)Genellikle açıklayıcı anlatım kullanılır.
D)Bilgi, belge ve araştırmalardan yararlanılır.
E)İşlenen konu hakkında derinlemesine bilgi verilir.

21. (I)Deneme, kişisel düşüncelerin serbestçe anlatıldığı yazılardır. (II) İnsanı ve toplumu ilgilendiren her şey denemenin konusu olabilir. (III)Denemede karşılıklı konuşma üslubu, sorulu cevaplı cümleler kullanılır. (IV) Ele alınan düşünceyi kanıtlama zorunluluğu yoktur. (V)Sanat kaygısı makale ve fıkraya göre daha fazladır.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

 A)I.        B)II.      C)III       D)IV       E)V

22. I.  Ele alınan konu günceldir, anlatılanların kalıcılık niteliği yoktur.
      II.  Akıcı, nükteli bir dil ve anlatım kullanılır.
     III. Konu kişisel bir bakış açısıyla ele alınır.
     IV.Düşüncelerin inandırıcı olması için belgelere yer verilir.
     V. Yazar, ele aldığı konuyla ilgili kamuoyu oluşturmayı amaçlar.

Fıkra ile ilgili olarak yukarıda verilen özelliklerden hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır?

A)I.           B)II.          C)III.         D)IV.         E)V.

23. I.Öğretici özelliğe sahiptir.
II.İlginç ve güncel olaylar ele alınır.
III.Konu, ayrıntılı bir biçimde incelenir.
IV.Düşünsel bir planla yazılır.
V.Kanıtlama amacı vardır.
Yukarıda verilen özelliklerden hangileri fıkra ve makale için ortaktır?

A)I. ve III.        B)I. ve IV.       C)II. ve V.

D)III.  ve IV.     E)III. ve V.

24. Kolay ve bol yazabilenlere her zaman gıpta ettim. Bazen eski yazarların bıraktıklarına bazen de şimdiki köşe yazarlarının her gün yazdıklarına bakarak. Eskiden böylelerine velud kalem sahibi derlerdi. Şimdiki karşılığı herhalde doğurgan olmalıdır. Bu yazarlar için “Yazdıklarını toplasanız boyunu geçer.” veya “Ömrünün yıllarından fazla kitabı vardır.” gibi sözlerde pek de mübalağa yoktur.
Bu parça aşağıdaki yazı türlerinin hangisinden alınmış olabilir?

A)Makale         B)Eleştiri         C)Deneme      E)Anı      E)Fıkra

25. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A)Makalede dil göndergesel işlevde kullanılır.
B)Fıkra ve söyleşide içten bir dil ve anlatım kullanılır.
C)Söyleşinin denemeden farkı, karşılıklı konuşma üslubunun olmasıdır.
D)Fıkra içerdiklerini kanıtlama amacı gütmemesi yönüyle makaleden ayrılır.
E)Denemede yazar, düşüncelerini okura benimsetmeye çalışır.

 

CEVAPLAR: 1.B, 2.D, 3.E, 4.E, 5.E, 6.A, 7.D, 8.C, 9.C, 10.A, 11.E, 12.E, 13.D, 14.E, 15.C, 16.A, 17.D, 18.B, 19.E, 20.A, 21.C, 22.D, 23.B, 24.C, 25.E

Yukarıdaki  testi indirmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

YAZI-TÜRLERİ-TEST-1

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap