Testler

Edebi Akımlar Test 2

EDEBİYAT AKIMLARI TEST 2

1…., kendinden önceki akım olan …’in güzellik, uyumluluk, dengelilik, akılcılık ve idealleştirme gibi özelliklerine bir başkaldırı niteliğindedir. Bu akım, doğduğu çağın akılcılığı ve maddeciliğine tepki olarak bireye, öznelliğe, akıl dışılığa,  düş gücüne önem verir.
Bu parçada boş bırakılan yerlere, verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) romantizm, klasisizm
B) romantizm, realizm
C) realizm, natüralizm
D) sembolizm, parnasizm
E) realizm, sürrealizm

2. …. akımında insanın doğal ve toplumsal kişiliğinin oluşmasında çevrenin büyük etkisi bulunduğu göz önünde tutularak çevre tasvirine çok önem verilir. Yazar, eserinde kişiliğini gizleyerek sadece kendi dışındaki olay ve kişileri yan tutmayan bir gözle inceleyerek anlatır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Romantizm
B) Sembolizm
C) Fütürizm
D) Realizm
E) Klasisizm

3. Bu akımın öncüsü şair, romancı, oyun yazarı Marinetti’dir. Geçmişi bütünüyle reddeden, süratin üstünlüğüne inanan, sanatta sürekliliği, değişkenliği ve hareketliliği savunan bu akım 20.yüzyılın başında İtalya’da ortaya çıkmıştır. Şiirde geleneksel kurallar terk edildiği, ölçü ve uyaktan vazgeçildiği için bu akımda serbest tarzda yazılan şiirler ön plana çıkmıştır.
Bu parçada sözü edilen edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fütürizm
B) Sürrealizm
C) Egzistansiyalizm
D) Sembolizm
E) Parnasizm

4. “Sanat sanat içindir.” anlayışı ile yola çıkan bu akım daha çok şiir alanında kendini hissettirir. Bu akımda sanatsal biçim ve içerik kaygısı ön plandadır. Bu nedenle bu akımın etkisindeki eserlerde ölçülü ve nesnel bir anlatım, teknik kusursuzluk ve kesin betimlemeler kullanılır. Theophile Gautier, Tehodore de Banville zengin bir dil, biçim ve duygusallık içeren bu akımın önemli temsilcilerindendir.
Bu parçada sözü edilen edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sembolizm
B) Parnasizm
C) Fütürizm
D) Dadaizm
E) Sürrealizm

5. Doğada ve yaşamda birbirine zıt ne kadar şey varsa hepsini sanata getirmiştir. Gerçek sevgiyle menfaatçilik, başkalarını düşünmekle bencillik, ilkbaharla sonbahar, fecirle akşam karanlığı gibi tezatlar bu akımda yer tutmuştur. Kendisinden önceki akımın kuralcılığı, akla ve mantığa taparcasına bağlılığı onda tepkiye dönüşmüş, duygulara ağırlık verme, coşkulu davranma önemsenmiştir. En önemli temsilcilerinden biri Chateaubraiand’dır.
Parçada belirtilen karşıtlıkların hakim olduğu akım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Realizm
B) Romantizm
C) Sembolizm
D) Klasisizm
E) Parnasizm

6. Bence insanın davranışlarında çevrenin etkisiyle birlikte soya çekimin çok önemli bir yeri vardır. Ben romanlarımı bir laboratuvar olarak görür, kişileri buna göre oluştururum. Kişileri oluştururken de her seviyede insanın anlayabileceği sözcükler seçmeyi amaçlarım.
Böyle düşünen bir sanatçı hangi akımın temsilcisi olabilir?
A) Klasisizm
B) Romantizm
C) Realizm
D) Natüralizm
E) Sembolizm

7. Bu düşünce, gerçeklerin altında gizli bir gerçeklik olduğuna inanır. Bu gizli gerçeklik dolaylı anlatımlarla örülüdür. Dış gerçekliği ve olguları anlamak isteyen insan, bu anlatımların anlamını kavramak zorundadır. Bu düşünceye sahip insanlar gülün açmasını, yağmurun yağmasını olağanüstü durumlara bağlarlar. En önemli temsilcisi Baudelaire’dir.
Bu parçada tanıtılan edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Klasisizm
B) Naturalizm
C) Realizm
D) Sembolizm
E) Romantizm

8. ‘in temsilcisi olan Stendhal: “Edebiyat, hayatın bir ayna gibi yansıtır.” der. … akımında kahraman hangi halk sınıfından ise o sınıfın diliyle konuşur.
Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
A) realizm-romantizm
B) natüralizm-sürrealizm
C) klasisizm-sembolizm
D) realizm-natüralizm
E) romantizm-natüralizm

9. Eserde biçim mükemmelliği aranır. Anlatılmak istenen, açık ve net bir biçimde ortaya konmalı, gereksiz sözlerden arınmalıdır. Üslup yapmacıktan uzak, sade ve ağırbaşlıdır. Okurun dikkati söylenene çekilir. Kullanılan dil, halkın kullandığı dil değil, seçkin çevrelerin kullandığı konuşma dilidir. Tiyatro bir eğitim yuvasıdır. O bakımdan, kaba sayılan sözcük ve deyimlere tiyatro oyunlarında yer verilmez.
Bu özelliklere sahip olan bir eser hangi edebi akımı temsil eder?
A) Romantizm
B) Realizm
C) Natüralizm
D) Klasisizm
E) Sembolizm

10. Klasisizme tepki olarak ortaya çıkan  bu akıma mensup sanatçılar eserlerinde tezatlara yer vermişlerdir. Aynı zamanda yurt sevgisi ve milli heyecanların yer aldığı eserler de yazmışlardır.
Yukarıdaki parçada tanıtılan edebi akımın Türk edebiyatındaki temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Namık Kemal
B) Mehmet Rauf
C) Nabizade Nazım
D) Cenap Şehabettin
E) Beşir Fuat

11. Aşağıdakilerden hangisi realizmin özelliklerinden biri değildir?
A) Gözleme ve araştırmaya önem vermeleri
B) Kişileri tek yanlı olarak ele almaları
C) Konularını günlük hayatın gerçeklerinden almaları
D) Eserlerine kendi duygu ve düşüncelerini katmamaları
E) Ölçülü, duru ve yalın bir anlatım yolu izlemeleri

12. “Günlük hayatta insanlar birbirleri üzerinde deneyler yapmaktan başka bir iş görmezler.” diyen bir sanatçı hangi edebi akımın temsilcisi olabilir?
A) parnasizm
B) realizm
C) romantizm
D) klasisizm
E) natüralizm

13. Fransa’da romantizme tepki olarak çıkan bir akımdır. Tabiatı, toplumu ve olayları olduğu gibi yazma fikrini benimseyen sanat görüşüdür. Roman, duygu ve hayale kapılmadan toplum gerçeklerini aynada olduğu gibi tarafsız yansıtmalıdır. Gözleme büyük önem verilir. Çevre her yönüyle incelenir.
Yukarıdaki paragrafta tanıtılan edebi akım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Klasisizm
B) Natüralizm
C) Realizm
D) Sembolizm
E) Fütürizm

14. Aşağıdaki edebi akım-sanatçı eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir?
A) Sembolizm: Mallarme, Baudelaire, Ahme Haşim
B) Realizm: Stendhal, Gustave Flaubert, Nabizade Nazım
C) Natüralizm: Emile Zola, Beşir Fuat, Hüseyin Rahmi
D) Parnasizm: François Coppe, Suly Prudhomme, Namık Kemal
E) Klasisizm: Racine, Corneille, Şinasi

15. Bu akım, aslında akla karşı bir başkaldırıdır. Alt bilincin tüm derinliklerine inmek, kişinin bilinçaltını ışığa çıkarmak, kişiye aklın ötesinde bir mutluluk sağlamak amaçlanır. Bilim ile sanatı çoğu kez birbirine karıştıran bu akıma bağlı sanatçılar aklın, geleneklerin, alışkanlıkların kontrolünden uzak bilinçaltı temalarını anlatmak istemişlerdir.
Bu parçada sözü edilen edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sürrealizm
B) Sembolizm
C) Kübizm
D) Dadaizm
E) Ekspresyonizm

16. Dış dünyayı bir kenara bırakarak insanın iç âlemine yönelen bu akımda, izlenimlerin bıraktığı etki olduğu gibi gösterilmek istenmiştir. Tabiatı gerçekte olduğu gibi bütün ayrıntılarına bağlı kalarak değil, ancak ondan edinilen izlenimler ölçüsünde anlatmak esastır. Sanatçı doğrudan doğruya gerçeği değil de gördüklerinin kendisinde uyandırdığı izlenimleri anlatır.
Bu parçada sözü edilen edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sürrealizm
B) Sembolizm
C) Empresyonizm
D) Dadaizm
E) Ekspresyonizm

CEVAPLAR: 1.A, 2.D, 3.A, 4.B, 5.B, 6.D, 7.D, 8.D, 9.D, 10.A, 11.B, 12.E, 13.C, 14.D, 15.A, 16.C

Yazdır

Yazar hakkında

admin

4 yorumlar

Yorum yap