Testler

DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI TEST

1.Birinci Grup            İkinci Grup
I.Korece                      Altay dilleri
II.Urduca                    Hint dilleri
III.Lehçe                     Germen dilleri
IV. Almanca               Latin dilleri
V. Fransızca
Yukarıda birinci gruptaki dillerden hangisi ikinci grupta verilen dil ailelerinden biriyle ilişkilendirilemez?
A)I         B)II         C)III         D)IV         E)V

2. Diller yapılarına göre gruplandırılırken kullanılan asıl ölçüt aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cümledeki kelime sayısı
B) Vurgu sistemi
C) Söz dizimi
D) Dildeki kelime sayısı
E) Kökler

3. Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) Altay dillerinin üyeleri arasında diğer dillerin aksine sağlam bir bağ yoktur.
B) Hint-Avrupa dilleri kendi içerisinde pek çok alt gruba ayrılır.
C) Hint-Avrupa dillerinin Avrupa kolu Latin, Slav, Germen alt kollarından oluşur.
D) Hami-Sami dilleri ailesinde sözcük köklerinin birleşimi önemli ve ilgi çekicidir.
E) Dillerin sınıflandırılmasında coğrafi ölçütlere dikkat edilmemektedir.

4. Aşağıdakilerden hangisi dünya dillerinin sınıflandırılmasında yaygın yöntemlerden değildir?
A) Kaynaklarına göre sınıflandırma
B) Konuşan sayısına göre sınıflandırma
C) Yapılarına göre sınıflandırma
D) Söz dizimine göre sınıflandırma
E) Coğrafi ölçütlere göre sınıflandırma

5. Farsça, İngilizce, Fransızca ve Rumca’nın ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çekimli dil olmaları
B) Eklemeli dil olmaları
C) Slav dilleri içinde yer almaları
D) Ural dil ailesi içinde bulunmaları
E) Türkçe ile yapısal sınıflandırmada aynı kategoride bulunmaları

6.I. Ekler kelimenin başına ya da sonuna getirilir.
II. Sözcük türetilmez. Bunun yerine aynı biçimi koruyan kelimeler farklı yerlerde kullanılır.
III. Sözcüklere ek getirildiğinde kökte ses değişikliği olmaz.
IV. Sözcükler türetilirken veya çekimlenirken kökte ünlü değişimi olur; fakat ünsüzler korunur.
V. Sözcükler ek almaz ve çekime girmez.
Numaralanmış cümlelerin hangisinde çekimli dillerin bir özelliği verilmiştir?
A) I     B) II     C) III     D) IV     E) V

7. Aşağıdaki dillerden hangisi ötekilerden farklı bir dil ailesi içinde yer alır?
A) Estonca
B) İtalyanca
C) Arnavutça
D) Romence
E) İspanyolca

8. (I) Tek heceli dillerde kelimelerin çekimli biçimleri bulunmaz. (II) Bu dillerde cümleler, çekimsiz kelimeler dizisinden oluşur. (III) Çok zengin bir vurgu sistemi vardır. (IV) Kelime sayısı sınırlı olduğundan yazılı ve sözlü anlatımda güçlükler yaşanır. (V) Tibetçe, Birmanca, Çince bu dil gurubu içinde bulunur.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) I.       B)II.        C) III.       D) IV.       E) V.

9. Aşağıdaki dil ve ailesi eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Rusça – Hint-Avrupa dilleri
B) Macarca – Ural-Altay dilleri
C) Samoyedçe – Bantu dilleri
D) İngilizce – Germen dil ailesi
E) Arapça – Hami Sami dil ailesi

10. Aşağıdaki özelliklerden hangisi ayraç içinde verilen dille ilgili değildir?
A) Kelime türetilirken kimi zaman kök tanınmaz hale gelir. (Çekimli Diller)
B) Ekler kullanılarak kelimelere yeni anlamlar yüklenebilir. (Eklemeli diller)
C) “Arnavutça, Yunanca” bu dil ailesi içinde yer alır. (Hint – Avrupa Dilleri)
D) Birleşik kelimeler de dahil bütün kelimeler tek bir heceden meydana gelir (Bantu Dilleri)
E) Kelimelerin birbirine benzemesi sebebiyle, kelimeler vurgu yoluyla birbirinden ayrılır. (Tek Heceli Diller)

11. Hint-Avrupa dilleriyle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Asya ve Avrupa kolu olmak üzere iki büyük kola ayrılır.
B) Dünyada en geniş coğrafyada konuşulan dil ailesidir.
C) Ön ekli ve son ekli olan bu dillerde ekler kimi zaman sözcüğün başına, kimi zaman sonuna getirilir.
D) Hintçe ve Farsça bu dilin Asya kolu içinde yer alır.
E) Germen dilleri, Slav diller ve Roman dilleri Avrupa kolu içinde bulunur.

12. Aşağıdakilerden hangisi kelimelerin çekimli biçimleri olmayan dil grubuna örnek olarak gösterilebilir?
A) Vietnamca
B) Sırpça
C) Arapça
D) Farsça
E) Fransızca

13. Aşağıdaki dillerden hangileri Ural-Altay dil ailesi içinde yer alır?
A) Fince, Hintçe, İngilizce
B) Çince, Fince, Rusça
C) Almanca, Farsça, Korece
D) Türkçe, Moğolca, Sanskritçe
E) Moğolca, Japonca, Ugorca

14. Aşağıdakilerden hangisi Hami-Sami dil ailesi içinde yer alır?
A) Habeşçe
B) Afrika dilleri
C) Farsça
D) Türkçe
E) Urduca

15. ………….. diller arasında yer alan Arapça kökenine göre ………….. diller arasında yer alır.
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Çekimli-Bantu dilleri
B) Eklemeli-Ural-Altay dilleri
C) Tek heceli-Çin-Tibet dilleri
D) Eklemeli-Hint-İran dilleri
E) Çekimli-Hami-Sami dilleri

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) Eklemeli dillerde türetme veya çekim sırasında kökte bir değişme olmaz.
B) Tek heceli dillerde her kelime bir heceden oluşur.
C) Çekimli dillerde türeme sırasında kelime kökü değişikliğe uğrar.
D) Eklemeli dillerde türetme kelimenin sonuna değil, başına getirilerek yapılır.
E) Tek heceli dillerde aynı kelime farklı görevlerde kullanılabilir.

17. I. Diller yapılarına göre iki gruba ayrılarak incelenir.
II. Dil ailelerinin oluşumunda dillerin ses sistemi özellikleri de göz önünde tutulmuştur.
III. Hint-Avrupa dil ailesi adlandırması dillerin yapısına göre ayrılmasıyla oluşur.
IV. Almanca, kökenine göre Hint-Avrupa dilleri grubuna girer.
V. Dil aileleri diller arasındaki benzerlikler sonunda ortaya çıkmış bir adlandırmadır.
Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangilerinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) I. ve II.
B) I. ve III.
C) II. ve IV.
D) III. ve V.
E) IV. ve V.

18. Peştunca, Tacikçe, Urduca, Romence, Felemenkçe gibi diller, ……….. dilleri ailesinde yer alır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Hint-Avrupa
B) Hint-İran
C) Ural-Altay
D) Hami-Sami
E) Bantu

19. Türkçe …………… grubunda yer almaktadır. Bu dil grubunda ayrıca Moğolca, Mançuca, Tunguzca, Macarca, Japonca, Fince gibi diller yer alır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) vurgulu diller
B) çekimli diller
C) eklemeli diller
D) bükümlü diller
E) tek heceli diller

20. Aşağıdaki kelimelerden hangisi Türkçeye başka dillerden girmiş olabilir?
A) Hancı
B) Çekyat
C) Kazma
D) Sergi
E) Radyo

21. Aşağıdakilerden hangisi Ural-Altay dilleri arasında yer almaz?
A) Çince
B) Moğolca
C) Fince
D) Macarca
E) Korece

22 . Aşağıdakilerden hangisi eklemeli diller grubunda yer almaz?
A)Moğolca
B) Fince
C) Macarca
D) Korece
E) Çince

23. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışlığı vardır?
A) Farsça, Hint-Avrupa dil ailesinin Asya koluna ait bir dildir.
B) Türkçe sondan eklemeli diller içinde yer alır.
C) İngilizce Amerikan dil ailesi içinde yer alır.
D) Rusça, Slav dilleri içinde bulunmaktadır.
E) Arapça yapısal özellikler bakımından çekimli diller içinde yer alır.

24.Diller hangi bakımlardan iki ana gruba ayrılır?
A) yapı-ses
B) ses-sözcük seçimi
C) yapı-köken
D) söz dizimi-kelime kökü
E) hece- cümle

 

CEVAPLAR: 1-C, 2-E, 3-E, 4-B, 5-A, 6-D, 7-D, 8-A, 9-C, 10-D, 11-,C, 12- A, 13-E, 14.A, 15-E, 16-D, 17-B, 18-A, 19-C, 20-E, 21-A, 22-E, 23-C

Dillerin Sınıflandırılması Test indir.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap