Testler

İslam Etkisindeki Türk Edebiyatı 11.ve 12.Yüzyıllar Test 2

islamiyet etkisindeki turk edebiyati 11. ve 12.yüzyıllar test

1. Aşağıdakilerden hangisi İslami Devir Türk Edebiyatının bilinen ikinci eseridir?
A) Divân-ı Hikmet
B) Atabetü’l Hakayık
C) Nehcü’l Feradis
D) Divânü Lügati’t-Türk
E) Kutadgu Bilig

2. Aşağıdakilerden hangisi 11. ve 12. yüzyıl Türk edebiyatının biçim özelliklerinden değildir?
A) Fars ve Arap edebiyatı örnek alınmıştır.
B) Edebiyatımıza yeni türler girmiştir.
C) Hece ölçüsüyle birlikte aruz ölçüsü de kullanılmıştır.
D) Az da olsa Türkçeye Arapça ve Farsça sözcük ve tamlamalar girmeye başlamıştır.
E) İslam öncesi nazım biçimlerinden tamamen vazgeçilmiştir.

3. Araplara Türkçeyi öğretmek amacıyla Türkçe-Arapça yazılan, Türk dilinin ilk sözlüğü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Muhakemetü’l Lügateyn
B) Divanü Lügati’t-Türk
C) Atabetü’l Hakayık
D) Divan-ı Hikmet
E) Oğuzname

4. İlk Türk mutasavvıf şairi, Hoca Ahmet Yesevî’nin söylediği şiirlerin genel adı aşağıdakilerden hangisidir?
A) ilâhî
B) hikmet
C) nefes
D) deme
E) münacat

5. Mutasavvıf şairlerin şiirlerinde “insanların eğitildiği yer” anlamında kullanılan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) şarap
B) kadeh
C) meyhane
D) meclis
E) yol

6. Aşağıdakilerden hangisinde “Kutadgu Bilig’de değinilmemiştir?
A) Din – felsefe – edebiyat
B) Eğitim – öğretim – bilim
C) Devlet – siyaset – yasa – töre
D) Erdemlilik – görgü kuralları
E) Arapça’nın yetersizliği – Türkçe’nin zenginliği

7. “1069 – 1970’te tamamlanıp dönemin hükümdarına sunulmuştur. Bu kitap ‘alegorik’ olup, atasözleri, bilgece deyimlerle süs¬lenmiş, dört kişi arasında geçen diyaloglu bir sahne oyununa benzer.”
Bu parçada söz edilen eser ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kutadgu Bilig – Yusuf Has Hacip
B) Atabet’ül Hakayık – Edip Ahmet
C) Divan ü Lügat’it Türk – Kaşgarlı Mahmut
D) Divan – ı Hikmet – Ahmet Yesevi
E) Muhakemetü’l Lügateyn – Ali Şir Nevaî

8. “Türk dilinin Arap dilinden geri kalmadığı belli ol¬sun diye kullanılmakta olan sözcüklerle bırakılmış olan sözcükleri bu kitapta birlikte yazmak ara sıra içime doğar dururdu…”
Bu sözleri söyleyen yazar ve eseri aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Kutadgu Bilig – Yusuf Has Hacip
B) Atabetü’l Hakayık – Edip Ahmet
C) Divan ü Lügat’t Türk – Kaşgarlı Mahmut
D) Divan – ı Hikmet Ahmet Yesevi
E) Bakırgan Kitabı – Süleyman Ata

9.Kutadgu Bilig‘den sonra Kaşgar diliyle yazılmış ikinci önemli eserdir, manzumdur. On ikinci yüzyılda verilen bu eser, kişinin İslam inançları çerçevesinde, terbiyesini, eğitim – öğretimini işleyen bir ahlâk kitabıdır.”
Bu parçada sözü edileneser ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kutadgu Bilig – Yusuf Has Hacip
B) Risaletü’n Nushiyye – Yunus Emre
C) Divan ü Lügat’i Türk – Kaşgarlı Mahmut
D) Atabetü’l Hakayık – edip Ahmet
E) Divan – ı Hikmet – Ahmet Yesevi

10. “Eski Türk tarihine ait ilk yazılı belgelerimizdir. Devleti yönetenlerin ağzından yazılmıştır. Göktürk Devleti’nin ikinci dönemini aydınlatır.”
Bu parçada özellikleri verilen eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) Muhakemetü’l – Lügateyn
B) Atebetü’l Hakayık
C) Orhun Yazıtları
D) Atebetü’l Hakayık
E) Divanı Hikmet

11. Edip Ahmet atım edep, pend sözüm
Sözüm bunda kalur barur bu özüm
Kalur küz, keçer yaz, baru; bu ömür
Tüketür ömürni bu yazım küzüm

Günümüz Türkçesiyle:

Edip Ahmet sözüm öğüttür
Özüm göçer, sözüm kalır
Yaz geçer, güz gelir, ömür biter
Yazım, güzüm ömrüm tüketir
Bu dörtlükten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) Duyguların derin ve coşkun anlatıldığı
B) Arapça, Farsça sözcükler kullanılmaya başlandığı
C) İlk İslâm ürünlerden olduğu
D) Mani biçimi uyaklandığı
F) Yarım uyak kullanıldığı

12. “Yesevi tarikatındaki dervişlerin şiirlerini toplayan eserlerdir. Hikmeti söyleyenler, adlarını belirtmedikleri için eser anonimdir. Hikmetler dinsel, ulusal niteliklidir. Bu şiirler coşkusuz, kuru şiirlerdir.”
Yukarıda sözü edilen eser, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Atabetü’l Hakayık
B) Kutadgu Bilig
C) Divan – ı Hikmet
D) Şecere – i Ensab
E) Yunus Divanı

13.’Divan ü Lügat’ıt Türk’ için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Bir dilbilgisi kitabı olduğu
B) Türk lehçeleriyle ilgilenmediği
C) Zengin bir edebiyat antolojisi olduğu
D) Ulusal bilinçle yazıldığı
E) Birçok bilim dalını ilgilendiren bilgiler bulundurduğu

14.’Atabetü’l Hakayık’ı anlatan aşağıdaki özelliklerden hangisi doğru değildir?
A) Girişi ‘kaside’ biçiminde uyaklanmıştır.
B) Asıl konunun anlatıldığı bölümler ‘mani’ biçiminde uyaklanmıştır.
C) Aruz ölçüsüyle yazılmıştır.
D) Beyit nazım birimiyle yazılmıştır.
E) Sanatsal yönden sıradan bir eserdir.

15.Aşağıdakilerden hangisi ‘Kutadgu Bilig’ için söylenemez?
A) Mesnevi biçiminde yazılmıştır.
B) Arapça, Farsça sözcükler ilk kez bu eserde görülür.
C) Beyit sayısı 6000’den fazladır.
D) Ölçü, hece ölçüsüdür.
E) Eserde, geleneksel Türk şiirinin özelliklerini yansıtan 173 dörtlük vardır.

16.”1072 yılında bitirilip dönemin Abbasi halifesine sunulmuştur. Türkçenin Arapça kadar zengin olduğunu kanıtlamaya çalışır. 7500 Türkçe sözcüğe Arapça karşılık veren bir sözlüktür.”
Bu eser ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Divan’ü Lügatit Türk – Kaşgarlı Mahmut
B) Divan – ı Hikmet – ahmet Yesevi
C) Kutadgu Bilig – Yusuf Has Hacip
D) Hadikatü’s Süeda – Fuzuli
E) Atabetü’l Hakayık – Edip Ahmet

17. ………İslam medeniyeti etkisindeki Türk edebiyatının en eski eseridir. Karahanlılar döneminde Saltuk Buğra Han’a sunulduğu bilinen bu ilk eser, “Has Hacip”lik rütbesiyle anılan Yusuf un, aruz vezniyle, mesnevi şeklinde yazdığı, didaktik özellikte, ahlak, siyaset, hikmet konularını işleyen manzum bir eserdir.
Paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
A) Divan-ı Hikmet
B) Divan-ı Kebir
C) Kutadgu Bilig
D) Mesnevi
E) Divan-ı Lügat-it Türk

Şiirlerini heceyle yazdı. “Hikmet” adı verilen şiirlerinde dini, tasavvufi konuları işledi. Asıl etkisi şiirleriyle birlikte yayılan Tasavvuf düşüncesiyle oldu. Tasavvuf akımı Anadolu içlerine kadar onun etkisiyle geldi. Başta Yunus Emre olmak üzere birçok tasavvuf şairini etkiledi.
18. Parçada tanıtılan şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mevlana Celaleddin
B) Ali Şir Nevai
C) Yusuf Has Hacip
D) Edip Ahmet
E) Ahmet Yesevi

19. Kutadgu Bilig hangi nazım biçimiyle yazılmıştır?
A)Mesnevi
B)Gazel
C)Tuyug
D)Murabba
E)Koşma

On birinci yüzyılın sonlarında Batı Türkistan’da doğdu. Çocuk yaşlarında anne ve babasını kaybetti ve Yesi şehrine geldi. Tasavvuf yoluna girdi ve ölünceye kadar bu yolda vasıflı insan yetiştirmek için çaba sarf etti. Kurduğu tarikatla Orta Asya’da etkin olduğu gibi Anadolu’nun Türkleşmesinde ve İslamlaşmasında önemli rolü oldu. Türk Tasavvuf Edebiyatımızın öncüsü ve kurucusu olarak kabul edilir. Hece vezni ile yazdığı didaktik bir divanı vardır.
20. Yukarıda hakkında bilgi verilen şairimiz kimdir ve eserinin adı nedir?
A) Ahmet Yesevi
B) Kaşgarlı Mahmut
C) Yolluğ Tigin
D) Arpınçur Tigin
E) Tonyukuk

Cevaplar:

1.D, 2.E, 3.B,4. B, 5.C, 6.E, 7.A, 8.C, 9.D, 10.C, 11.A, 12.C, 13.B, 14.D, 15.D, 16.A, 17.C, 18.E, 19.A, 20.A

İslam Etkisindeki Türk Edebiyatı 11.ve 12.Yüzyıllar Test 2’yi word dosyası olarak indirmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

islam-etkisindeki-turk-edebiyati-11-ve-12-yuzyillar-test-2

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap