Testler

Fiilimsiler Test 4 (8.Sınıf Türkçe)

FİİLİMSİLER TEST 4 (8.SINIF TÜRKÇE)

Çekimli fiilFiilimsi
1KatarakÇalıştı
2GelsinFırlayarak
3KonuşacağızCoşmak
4GideyimDökülen

1. Aylin, çekimli fiiller ve fiilimsilerden oluşan bir tablo hazırlamıştır.
Aylin hazırladığı bu tablodaki bu yanlışlığın giderilebilmesi için hangi satırdaki kelimelerin yerlerinin değiştirilmesi gerekir?
A) 1.        B)2.         C)3.         D)4.

2.Aşağıdaki altı çizili kelimelerin hangisinde yer alan “-mış” ekinin işlevi diğerlerinden farklıdır?
A)Beli bükülmüş çalışmaktan adamın.
B)Şimşek çaktığından elektrikler kesilmiş.
C)Amcamın canı çok sıkılmış; ama yine de sesini çıkarmamış.
D)Etrafa atılmış cips ambalajlarını topladık.

3.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı türden bir fiilimsi kullanılmıştır?
A) Sınav başlayalı iki dakika olmamıştı.
B) Çalışmak herkesi mutlu eder.
C) Kardeşim gelince pazara gideceğiz.
D) İşe bugün yürüyerek gideceğim.

4.Açılan bir gülsün sen yaprak yaprak
Ben aşkımla baharlar getirdim sana
Tozlu yolarlıdan geçtiğim uzak
İklimden şarkılar getirdim sana
Yukarıdaki dörtlükte kaç tane fiilimsi vardır?
A)1          B)2          C)3         D)4

5.Elvanlarda ihtiyar bir kılavuz aldık. Köy kısmen yanmış, perişan, herkes fersiz ve şaşkın gözlerle kamyon denilen canavarın bir lüzum görüntüsüne bakıyordu. Herkesin ruhunda sonu gelmeyen meşakkatin, açlığın, her günün gizli felaket ihtimallerinin yoğurduğu yeis ve lâkaydı vardı. Onun için kimse Uşak’a kadar gelmek istemiyordu. Parayı ne yapacaklardı? Ne alırdı ki?
Yukarıdaki paragrafta kaç tane fiilimsi vardır?
A) 3         B)4          C)5          D)6

6.Biraz sonra sağda bir kaya kovuğunda kızıl bir alevin önünde ısınan iki haki gölgenin kımıldadığını gördüm. Karanlık dereye, kurşuni yangın harabesi olan yamaca vuran yegâne ışık bu ateş ve kamuoyunun yürüyen iki göze benzeyen fenerleriydi. Köprünün önünde şoför kocaman atıl makineyi durdurmaya çalışırken önünde birkaç karaltı kımıldadı. Sonra ışığın beyazlattığı taşlı yolda siyah cübbeli, beyaz sarıklı, siyah sakallı bir adam, arkasındaki, henüz ışığın sahasına giremeyen karaltı halindeki arkadaşlarından ayrıldı.
Yukarıdaki paragraf için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Sıfat fiil kullanılmıştır.
B) Adlaşmış sıfat fiil vardır.
C) İki tane isim fiil vardır.
D) Bağ fiil olarak kullanılan kelimeler zaman bildirmektedir.

7. Bu sesten gazeteci arkadaşlar hemen harekete geldiler, kalem kâğıt çıkardılar, kamyondan fırladılar, karaltılardan sormaya başladılar. Kaç ev yandı? Kaç kişi öldü? Siyah sakallı adam yanıma geldi. Fenerlerin verebildiği ışıkla notlarıma yiyecek gibi baktı.
Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A)İsim fiil        B)Sıfat fiil       C)Zarf fiil       D)Fiil

8.Aşağıdakilerin hangisinde zaman anlamı katan bir fiilimsi kullanılmıştır?
A) Yavaş yavaş koynundan küçük lokmalara ayırarak çıkardığı peksimeti yemesini bekledim.
B) Birdenbire gocuğumun içine kaçak başını almak, bilmem neden vaktiyle kendi çocuğumu uyuturken söylediğim ninniyi söylemek istedim.
C) Küçük kuru yüzde merhameti, zaafı meneden bir olgunluk sezdim.
D) Sakin ve arkadaş olmasına çalıştığım bir sesle konuşmaya başladım. 

9. Büyük bir gururla on üç yaşında olduğunu söyledi. Yedi yaşında anasız, babasız, ihtiyar bir nine, genç bir kız kardeş bir çift öküzle kalmıştı. Öküzlerle kocasız iki kadının tarlalarını senelerce sürmüş, ortakçılık etmiş, ninesini, kardeşini beslemiş, hatta kız kardeşini ere vermişti. Fakat bir gün o havaliye bir hayvan hastalığı gelmiş, iki öküzü birden ölmüştü.
Yukarıdaki paragrafta geçen aşağıdaki kelimelerden hangisi fiilimsidir?
A) olduğunu
B) sürmüş
C) kalmıştı
D)gelmiş

                                                       Edebiyatsultani.com

10. (I)Uşak’a at arabasıyla yavaş yavaş gidiyorduk, o sırada düşündüm. (II)Anadolu’da geçen senelerimde yüz haneden otuz haneye eriyerek dağılan, ölen erkeksiz ve kimsesiz köylerde Himmet çocuğun eşlerine tesadüf ediyor, onlara memleketin hayat tarihinde birer ışık ve nişane diye bakıyordum. (III) Hayat diye, insanlık diye Anadolu’da ne kalmış ise gayyur (gayretli) kadınlarıyla bu küçük gündelik kahramanların fevkalbeşer mesaisinden kalmıştı. (IV) Bunlardan bir tanesi kafamda ve kalbimde içimi kanatan bir çivi gibi saplanıp kalmıştır.
Yukarıdaki paragrafta kaç numaralı cümlede fiilimsi kullanılmamıştır?
A) I.           B)II.            C)III.            D)IV.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçen zarf fiil, ötekilerden farklı bir sorunun cevabıdır?
A) Bin türlü acayip sesler çıkararak teker teker her arabayı yokuşun başına çekerler.
B) Allah aşkına şu keçe parçasını uşakla yollayıp bahçe duvarlarından içeriye attır.
C) Ertesi günü getirdiğim biri de topuna birden üç buçuk lira verince annem kızdı.
D) Adam, diğer eşyaların bulunduğu odaya koşa koşa girdi.

12. “-ma , -me” ekini aldığı halde isim fiil olmayan kelime aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A) Her nedense hepimizde tuhaf bir titreme vardı.
B) Bir adım geri çekilmeyi düşünmedim.
C) Ben biraz eğildim ve keçe hazretlerinin hemen üzerine bırakılmış olan levhayı okumaya çalıştım.
D) Arabayı abur cuburla doldurmamamız gerektiği konusunda uyarıldık.

13. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelimelerden hangisi fiilimsi niteliğini kaybetmiştir?
A) Düşünce üretme bilim adamının ve sanatçının görevidir.
B) Kitap okuma sevgisi küçük yaşta kazandırılmalıdır.
C) Ders esnasında sessiz olma becerisini gösterenleri kutluyorum.
D) Bu konuda bir uzman görüşünden faydalanman yerinde olur.

14. Sabahleyin Bedri Bey memuriyetine gitmek üzere hazırlanıp bir kere öpmek için kızlarının odasına geldiği vakit, onlar karşı karşıya kurulmuş karyolalarında henüz sütlerini içmekte idiler. Babalarında onlar için nasıl âteşli bir düşkünlük varsa, onlarda da babalarına karşı o kadar çılgınca bir bağlılık vardı. Bunun için hemen sütlerini bırakarak fırladılar; onu kolundan tutup bir kanepeye oturttular, biri bir dizine, öbürü öteki dizine yerleşti.
Yukarıdaki paragrafta geçen aşağıdaki kelimelerden hangisi fiilimsi değildir?
A) geldiği
B) bırakarak
C) tutup
D) çılgınca

15. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerin hangisinde “-ma,-me” eki, ötekilerden faklı bir işlevde kullanılmıştır?
A) Boru döşemek için kuyu kazma işlemi devam ediyor.
B) Sen zannetme ki ben söylediklerini anlamıyorum.
C) Soru çözme işlerini çok şükür ki tamamladık.
D) Sıra kapma yarışı başlamış.

16. (1)Yatılı mektepte tahsillerini tamamlayarak eve geldikleri üç aydır, bu artık her gün âdet olmuştu.(2)Her gün kalemine gitmeden evvel onların odasına girer, kollarının arasında, saçlarının içinde, beş on dakika vakit geçirir ve akşama kadar bu sevgili çılgınların kokusu ile mutlu olurdu. (3) Yalnız küçük şeytanlar, bu saadeti ona pahalıya satıyorlardı: (4) Ara sıra babalarının kulağına fısıldayarak, gizlice küçük siparişlerde bulunurlardı.(5) Bu bir gün bir kutu pudra, öbür gün bir kitap, başka bir gün bir şişe lavanta yahut bu gibi şeyler olurdu.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) 3. ve 5. cümlede zarf fiil yoktur.
B) 1.cümlede zarf fiil vardır.
C) 2.cümlede sadece bir tane fiilimsi vardır.
D) 4.cümlede bulunan fiilimsi durum bildirmektedir.

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat-fiil cümlede sıfat görevinde kullanılmamıştır?
A) Hem böyle istenip alınan şey mutlaka bir çift olacaktı.
B) Ana, baba kızlarının mutluluğu için sevine sevine hayatlarını feda edecek derecede bağlılık gösterirler, onları birbirine karşı çirkin hislerden korumak için aralarına zerre kadar nifak sokacak fırsatlardan çekinirlerdi.
C) En ehemmiyetsiz bir tavırla söyledikleri en basit bir şeyi bile kalbî bir mecburiyetle en muazzez bir vazife telakki ederdi.
D) Vildan ile Müjgân bunu bildiklerinden babalarının bu zaafından istifade için ellerinden geleni yaparlar, baba ise, bile bile mesut ve memnun, her fedakârlığa minnetle hazır bulunurdu.

18. Onlar, öptüler, öptüler, öptüler; süzgün bakışlar, okşayıcı sözler yağdı, yağdı, yağdı. Nihayet Vildan kulağına eğilerek fısıldadı: Yarın değil öbür gün bir mektep arkadaşlarını ziyarete gideceklerdi. Halbuki eldivenleri hem kirlenmiş, hem de delinmişti… Vakıa anneleri bunu biliyordu ama onunla beraber çarşıya gidinceye kadar… Hemen; “Peki yavrum… Peki…” diye rengini, numarasını öğrendi. Müjgân bir taraftan: “Aman babacığım sakın annem duymasın…” Vildan ise: “Sakın ha, sonra elinden kurtulamayız vallahi…” diyordu. Bedri Bey, kendilerine annelerinden daha yakın olduklarını gördüğü için onlarla beraber böyle gizli şeyler yapmakta derin bir saadet bulurdu. Bunun için onları temin etti. İkisinin de yanaklarından gül mükâfatını alarak veda etti.
Yukarıdaki paragrafta kaç tane isim fiil vardır?
A)1          B)2            C)3             D)4

CEVAPLAR: 1.A, 2.D, 3.B, 4.B, 5.B, 6.C, 7.C, 8.B, 9.A, 10.A, 11.C, 12.B, 13.D, 14.D, 15.B, 16.A, 17.D, 18.B

Yukarıdaki testi indirmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

FİİLİMSİLER TEST 4 (8.SINIF TÜRKÇE)

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap