Testler

İslam Öncesi Türk Edebiyatı Test 4

1. Aşağıdakilerden hangisinde doğal destanlar bir arada verilmiştir?
A) Gılgamış – Kalevala – İlahi Komedya
B) İliada ve Odysseia – Manas – Üç Şehitler Destanı
C) Çılgın Orlando – Mahabarata – Cid
D) Şehname – Şinto – Gılgamış
E) Aeneis – Ramayana – Ergenekon

2. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk destanlarından değildir?
A) Satuk Buğra Han Destanı
B) Alp Er Tunga Destanı
C) Oğuz Kağan Destanı
D) Türeyiş Destanı
E) Ergenekon Destanı

3.Aşağıdakilerden hangisi bir “doğal destan” değildir?
A) Göç Destanı
B) Alp Er Tunga Destanı
C) Şu Destanı
D) Genç Osman Destanı
E) Ergenekon Destanı

4. İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Dönemi sözlü ürünlerinden “Sagu” ile ilgili, aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) Nazım birimi dörtlüktür, 7’li hece ölçüsüyle söylenmiştir.
B) Sevilen bir kimsenin ölümünden sonra yapılan ve “yuğ” denilen dini yas törenlerinde söylenen şiirlerdir.
C) Bu şiirlere Halk edebiyatında “ağıt”, Klasik Türk edebiyatı nazmında “mersiye” denilmiştir.
D) İlk defa Yusuf Has Hacip tarafından Kutadgu Bilig’de yazıya geçirilmiştir.
E) Sagularda ölen kimsenin değeri, yaptıkları, ge¬ride kalanların duydukları acılar anlatılmıştır.

5. Aşağıdaki destanlardan hangisi Saka Türklerine aittir?
A) Oğuz Kağan Destanı
B) Bozkurt Destanı
C) Türeyiş Destanı
D) Timur Destanı
E) Alp Er Tunga Destanı

6. Aşağıdakilerden hangisi sözlü Türk edebiyatının özellikleri arasında yer almaz?
A) Ürünler anonimdir.
B) Dil, yabancı etkilerden uzaktır.
C) Genellikle yarım kafiye kullanılır.
D) Ölçü, hece ölçüsüdür.
E) Bütün güzelliğine değil, parça güzelliğine önem verilir.

7. Aşağıdakilerden hangisi, “ağıt” ın İslamiyet öncesi Türk edebiyatındaki karşılığıdır?
A) Sav
B) Koşuk
C) Sagu
D) Destan
E) Mersiye

8. Aşağıdakilerden hangisi Türk destanlarından biri değildir?
A) Kaybolmuş Cennet
B) Alp Er Tunga
C) Göç
D) Manas
E) Battal Gazi Destanı

Alp Er Tunga öldi mü
Issız ajun kaldı mı
Ödlek öcün aldı mı
İmdi yürek yırtılır
9.Yukarıdaki dörtlük, sözlü dönem ürünlerinin hangisinden alınmış olabilir?
A) Sagu
B) Sav
C) Destan
D) Koşuk
E) Koşma

10. Aşağıdakilerin hangisinde İslamiyet’ten önceki Türk destanları bir arada verilmiştir?
A) Oğuz Kağan- Göç- Türeyiş- Manas
B) Göç- Oğuz Kağan- Battal Gazi- Bozkurt
C) Ergenekon- Şu- Türeyiş- Alp Er Tunga
D) Göç- Oğuz Kağan- Danişmendname- Şu
E) Atilla- Bozkurt- İlyada- Ergenekon

11.Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet’ten önceki Türk edebiyatı şiirinin özelliklerinden değildir?
A) Edebi ürünler yazıya geçirilmemiştir.
B) Dil yabancı etkilerden uzaktır.
C) Hece ölçüsü kullanılmıştır.
D) Nazım birimi olarak beyit kullanılmıştır.
E) Genellikle yarım kafiye kullanılmıştır.

12.Orhun Kitabeleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) 8. asırda yazılmış olduğu
B) Uygur alfabesi ile yazıldığı
C) Türklerle Çinlilerin mücadelelerini anlattığı
D) Türk dilinin gelişmişliğini gösterdiğini
E) Türk tarihinin bir kısmını aydınlattığını

13. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet’ten önceki Türk hayatına ve edebiyatına ait bir kavram değildir?
A) Şölen
B) Sagu
C) Yuğ
D) Koşma
E) Sığır

14. Aşağıdakilerden hangisi yapma destanın özelliklerinden biridir?
A) Bu destanların şairi belli değildir.
B) Bir şairin destan havasında kaleme aldığı epik şiirlerden oluşur.
C) Doğup yayılma, derlenip yazıya geçirilme gibi evrelerden geçer.
D) Bu destanların ilk söyleyenleri belli değildir.
E) Bu destanlarda olağanüstü olaylara yer verilmez.

15. Aşağıdakilerden hangisinde edebiyatımızın devirlere ayrılmasında kullanılan ölçütlerden biri değildir?
A) Dil anlayışı
B) Dini hayat
C) Dilbilimcilerin istekleri
D) Dil coğrafyası
E) Kültürel farklılaşma

16.Saka Türklerinin başlıca destanları: ………………. ve Şu destanıdır.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki destanlardan hangisi getirilmelidir?
A) Alp Er Tunga Destanı
B) Oğuz Kağan Destanı
C) Türeyiş Destanı
D) Ergenekon Destanı
E) Göç Destanı

17. Aşağıdakilerden hangisi yapay bir destandır?
A) Göç Destanı
B) Üç Şehitler Destanı
C) Şu Destanı
D) Ergenekon Destanı
E) Oğuz Kağan Destanı

18. Aşağıdaki gruplardan hangisi tamamıyla Türk destanlarından oluşmaktadır?
A) Oğuz Kağan- Kalavela- Ergenekon- Göktürk
B) Ergenekon- Kalavela- Alp Er Tunga- Türeyiş
C) Alp Er Tunga- Türeyiş- Bozkurt- İlyada
D) Oğuz Kağan- Bozkurt- Türeyiş- Ergenekon
E) Şehname- Oğuz Kağan- Ergenekon- Göç

19. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Sözlü Türk edebiyatının özelliklerinden biri değildir?
A) Aruz ve hece ölçüsü birlikte kullanılmıştır.
B) Şiirler kopuz eşliğinde söylenmiştir.
C) Destan, koşuk, sagu, sav gibi türler kullanılmıştır.
D) Yabancı tesirlerden uzak arı bir Türkçe kullanılmıştır
E) Belli bir zümrenin değil, halkın edebiyatı olmuştur.

20. ………………. bir gece baskınında yenilen Türklerden bir grubun, etrafı kayalıklarla çevrili bir dağın ardında bir vadiye sığınmaları, daha sonra da demir madeninden oluşmuş dağı eritip bir kurdun yol göstermesiyle buradan çıkışlarını ve tekrar eski dirlik düzenlerini sağlayışlarını anlatır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Oğuz Kağan Destanı
B) Ergenekon Destanı
C) Yaratılış Destanı
D) Bozkurt Destanı
E) Türeyiş Destanı

 

Cevaplar:
1.D, 2.A, 3.D, 4.D, 5.E, 6.E, 7.C, 8.A, 9.A, 10.C, 11.D, 12.B, 13.D,14.B,15.C, 16.A, 17.B, 18.D, 19.A, 20.B

İslam Öncesi Türk Edebiyatı Test 4‘ü word dosyası olarak indirmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

islamiyet-oncesi-turk-edebiyati-test-4

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap