Testler

İslamiyet Öncesi Türk Şiiri Test 1

Alp Er Tunga öldi mü
Issız acun kaldı mu
Ödlek öçin aldı mu
Emdi yürek yırtılur
1.Bu parçanın nazım şekli nedir?
A)Koşuk
B)Sav
C)Varsağı
D)Sagu
E)Semai

2. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet’ten önceki Türk edebiyatı şiirinin özelliklerinden değildir?
A) Edebi ürünler yazıya geçirilmemiştir.
B) Dil yabancı etkilerden uzaktır.
C) Hece ölçüsü kullanılmıştır.
D) Nazım birimi olarak beyit kullanılmıştır.
E) Genellikle yarım kafiye kullanılmıştır.

3.Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet’ten önceki Türk hayatına ve edebiyatına ait bir kavram değildir?
A) Şölen
B) Sagu
C) Yuğ
D) Koşma
E) Sığır

4.İslamiyet öncesi Türk edebiyatında ölen kişilerin arkasından söylenen şiirlere ne ad verilir?
A) Koşma
B) Mani
C) Sagu
D) Ninni
E) Sav

5.
Tümen çiçek tizildi
Binlerce çiçek dizildi
Bükünden ol yazıldı
Tomurcuktan yazıldı

Ökünç yatıp üzildi
Çok yatarak sıkıldı
Yirde kopa adrışur
Yerden biter açılır
5. Yukarıdaki dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Eski Türkçenin özelliklerini taşır.
B) Konusu doğadan alınmıştır.
C) 7’li hece ölçüsü ile yazılmıştır.
D) Yarım uyaklı dörtlüklerdir.
E) Genellikle yabancı kökenli kelimeler kullanılmıştır.

6.Destan, koşuk, sagu, savlar İslamiyet’ten önceki Türk edebiyatının ürünleridir. Koşuklarda aşk ve doğa, sagularda ölüm, destanlarda ise kahramanlık konuları işlenmiştir. Bunlarda nazım birimi……., ölçü ise …………… ölçüsüdür.
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
A) beyit- aruz
B) beyit- hece
C) dörtlük- hece
D) bent- aruz
E) dörtlük-aruz

7. İslâmiyet öncesi Türk Edebiyatında, eski Türklerin ölenler için düzenledikleri …………………….. törenlerinde okunan yas şiirlerine ……………. denmiştir. Bunlar Halk edebiyatındaki………………………… ve Klâsik edebiyattaki …………………. türlerinin ilk örnekleri sayılır.
Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere, sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A)Sığır-yuğ-mersiye-ağıt
B)Yuğ-sagu-ağıt-mersiye
C)Yuğ-sagu-ağıt-methiye
D)Yuğ-ağıt-sagu-sav
E)Şölen-ağıt-sagu-gazel

8.
Alp Er Tunga Öldü mü
Dünya sahipsiz kaldı mı
Korkak öcünü aldı mı
Şimdi yürek yırtılır
Yukarıdaki dörtlükten, aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) Türünün sagu olduğu
B) Hece ölçüsüyle söylendiği
C) Sözlü ürünler dönemi özelliklerini yansıttığı
D) Arapça, Farsça sözcüklere rastlandığı
E) Uyak, rediften yararlanıldığı

9.“Sevgi, doğa, yiğitlik gibi konuların işlendiği şiirlerdir. Törenlerde kopuz eşliğinde söylenir. Dörtlüklerden oluşur. Hece ölçüsünün kullanıldığı bu şiirler, koşmayı andırır.”
Yukarıda sözü edilen şiir türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sagu
B) Koşuk
C) Sav
D) Destan
E) Deme

10. Sagu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Söz sanatlarına sıkça başvurulmuş, sanatlı bir dil kullanılmıştır.
B) Şölen adı verilen törenlerde ozanlar tarafından söylenmiştir.
C) Bütün sagular sekizli hece ölçüsüyle söylenmiştir.
D) Düz kafiye düzeni ile söylenmiştir.
E) Halk şiiri nazım türlerinden taşlama ile aynı özellikler gösterir.

11. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyetten önceki Türk şiirinin özelliklerinden değildir?
A) Hece ölçüsüyle yazılmıştır.
B) Çoğu 4 ve 5 dizeli bentlerden oluşmuştur.
C) Bent sayısı sınırlı değildir.
D) Genellikle yarım kafiye kullanılmıştır.
E) Bazı şiirlerde aruz ölçüsü kullanılmıştır.

12. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet’ten önceki Türk edebiyatı şiirinin özelliklerinden değildir?
A) Edebi ürünler yazıya geçirilmemiştir.
B) Dil yabancı etkilerden uzaktır.
C) Hece ölçüsü kullanılmıştır.
D) Nazım birimi olarak beyit kullanılmıştır.
E) Genellikle yarım kafiye kullanılmıştır.

13. .. . denilen sürek avları sırasında söylenen lirik doğa şiirleridir. . . . eşliğinde söylenir. Halk şiirindeki … nazım biçimine benzer.
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
A) Kam-saz-koşuk
B) Baksı-kopuz-sagu
C) Yuğ-saz-koşma
D) Sığır-kopuz-koşma
E) Şölen-saz-sav

14. Eski Türk şiirlerinden koşuk ve saguyu birbirinden ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ölçüleri
B) Nazım birimleri
C) Uyak düzenleri
D) Dil ve anlatımları
E) Konuları

15. Aşağıdakilerden hangisi eski Türlerde şairlere verilen isimlerden biri değildir?
A) Şaman
B) Ozan
C) Âşık
D) Oyun
E) Baksı

16. Aşağıdakilerden hangisi, halk edebiyatındaki koşmanın Türk şiirindeki karşılığıdır?
A) Sagu
B) Koşuk
C) Güzelleme
D) Oyun
E) Baksı

17. Aşağıdaki cümlelerden verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Sagu ve koşuklar söylendikleri dönemin hayat tarzıyla ilgili bilgilere ışık tutmayan eserlerdir.
B) Eski Türklerde şiir dinle iç içedir.
C) Destan Dönemi şiiri olan koşuklarda aşk, bahar vb. temalar işlenmiştir.
D) Eski Türk şiirinde genellikle yarım uyak kullanılır.
E) Destan Dönemi şiir, sanat yapmak amacıyla söylenmemiştir.

CEVAPLAR: 1.D, 2.D, 3.D, 4.C, 5.E, 6.C, 7.B, 8.D, 9.B, 10.D, 11.E, 12.D, 13.D, 14.E, 15.C, 16.B, 17.A

islamiyet oncesi turk siiri test 1 İNDİR

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap