Testler

Karma Dil Bilgisi Testi 11

KARMA DİL BİLGİSİ TESTİ 11
1.
I. Metafor, benzeşim ilişkisi dolayısıyla bir bütünün, bir başka bütünün yerini almasıdır.
II. Çocukluğundan itibaren, insanların daha güzel bir hayat yaşamaları için ne yapabileceğinin hayallerini kurdu.
III. Uzun süre Finlandiya’da kalan yazar, “ Beyaz Zambaklar Ülkesinde” adlı eserinde, küçük ve geri kalmış bir sömürü ülkesi olan Finlandiya’nın kısa süre içinde, eğitim ve kültür hamlesiyle nasıl kalkındığını anlatır.
IV. Bu kitap, ülkesini ilerletmek arzusu taşıyan milletlere, bu uğurda nasıl çalışılacağını, neler yapılması gerektiğini gösteren önemli bir eserdir.
V. Yıllar önce, Moskova Devlet Tiyatrosu’nun duvarlarında, temelden çatıya kadar büyük çatlakların meydana geldiğinin farkına varılmış.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem ünlü düşmesi olan hem de yapım eki alan bir sözcük vardır?
A) II. ve V.
B) I. ve IV.
C) III. ve V.
D) II. ve III.
E) IV. ve V.

2. (I) Yeni nesillere artık eskimiş, gerçekten zamanı geçmiş yönetim tarzları zorla uygulanamaz. (II) Yeni nesillere daha yeni, daha akla uygun, daha adaletli, daha sağlam temellere dayanan yönetim tarzlarının uygulaması gerekir. (III) Aklı başında yöneticilere sahip ülkelerde, artık bu işler böyle yapılmıyor. (IV) Bu memleketlerde, sarsıntı ve yıkıntılara meydan vermeden halkın yönetim i için daha çok bilgi ve düşünce isteyen, daha adaletli yollara başvuruluyor.(V) Kimi ülkelerdeyse devlet adamları, halkın yönetim ve eğitiminin yavaş yavaş düzeltilmesi gerektiğini anlamıyor veya anlamak istemiyor. (VI) Devlet yapısının  duvarları da zamanla yıpranıyor, ötesinde berisinde çatlaklar meydana geliyor.
Yukarıda numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) I. cümlede sıfat tarafından nitelenmiş bir belirtisiz isim tamlaması vardır.
B) I.ve IV. cümlede birleşik sözcük kullanılmıştır.
C) II., III. ve V. cümlede sıfat tamlaması kullanılmıştır.
D) III. ve VI. cümlede bağlaç kullanılmıştır.
E) IV. ve V. cümle birden fazla yüklemlidir.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz sıfat diğerlerinden farklı bir sözcük türünü belirtmiştir?
A) Bütün bunları, ciddi bir şekilde düşünmeliyiz!
B) Tarih, bazı milletlerin, bazı devletlerin korkunç sonlarını
yazdığı gibi, diğer bazı devlet ve milletlerin, gelişme ve ilerlemelerini yazmak için de parlak sayfalar açmaktadır.
C) Tarih, insan kitlelerini hayvan sürüsü olmaktan ya da
çalışkan bir karınca yuvası şeklinden çıkararak, uygun ve mutlu bir hayat oluşturan milyonlarca sanatkâra çevirmenin yollarını, devlet yaşamının nasıl güçlendirileceğini, halkın
nasıl eğitileceğini gösteren bir bilimdir.
D) Milletçe korkunç krizler geçiren ya da tam am en perişan olan bazı devletler olduğu gibi, hayatlarını güzel bir şekilde düzene koyan milletler de vardır.
E) Bu her iki örnek yalnız devlet adamları, milletvekilleri, bakanlar için önemli olmayıp milletin her ferdini
de yakından ilgilendiren meseleler olmalıdır.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem hem adlaşmış sıfat hem de adlaşmış sıfat fiil kullanılmıştır?
A) İster kafayla, ister kolla çalışanlar; bütün erkekler, kadınlar, ihtiyarlar, gençler, şehirliler, köylüler, hep bu konuları düşünmelidirler.
B) Milletlerin yükseliş ve gerilemesi, devletlerin güç ve zayıflığı; yalnız yöneticilerinin ehliyet ve iktidarından ya da dirayetsizliğinden ileri gelmez.
C) Yöneticiler, iyi veya kötü, kahraman veya zalim olsunlar, onlar kendi milletlerinin birer aynasıdır.
D) Milletlerin ve hatta bütün insanlığın tarihini yapanlar, manen kuvvetli olanlar, zekâ ve yetenek sahibi bireylerdir.
E) Hayatı oluşturan, olayların yönünü belirleyen, bunlara karakter ve rengini veren, tek başına şahıslar, Napolyonlar değil, halkın kendisidir.

5. Evet, büyük adam bir kahramandır, bir şimşektir. Fakat halk kütlesi, ne kil tabakası ne de saman yığınıdır. O şimşeği meydana getiren, milletin kendisidir. Ne zaman bir bulut veya birçok bulut, elektrikle doymuş hâle gelirse; şimşek kendiliğinden ortaya çıkar. Eğer bulutta elektrik yoksa hiçbir zaman şimşek meydana gelemez. Yalnız, bulut rutubetli bir buhar hâlinde toplanır. Milletler de böyledir. Eğer bir millet, büyüklük ve kahramanlık özelliklerine sahipse, ondan şimşekler doğar; milletin arasından kahramanlar çıkar. Eğer halk, soğuk ve rutubetli bir buhar yığıntısından ibaretse hiçbir kuvvet ondan şimşek çıkaramaz.
Yukarıdaki paragraftaki cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A) Anlamca olumsuz şekilce olumlu bir cümle vardır.
B) Ses düşmesine uğramış zarf türünde bir sözcük kullanılmıştır.
C) Birden fazla bağlama grubu kullanılmamıştır.
D) Şartlı birleşik cümleler vardır.
E) Birleşik fiiller kullanılmıştır.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı tür zamir kullanılmıştır?
A) Her biri, bir gerçeğin iki yarısından biridir.
B) Burası, beş buçuk milyon kadar nüfusu bulunan Finlandiya’dır.
C) Çar I. Aleksandr’in zamanında, Fin kültürünü geliştirmek isteyenlerin başına, Snelman adında biri geçti.
D) Yazdığı mektuplarda kimini suçlar, kimine öğüt verir, onlara yeni görevler verirdi.
E) Önce çok ince kenevir liflerini alp ince ipler büküyorlar, birkaçını birlikte büküp kalın ip yapıyorlar.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yay ayraç içinde verilen bilgi ile cümle arasında bir uyuşmazlık vardır?
A) Mercanlar, basbayağı kireçleşmiş yığınlardır. (Yazım yanlışı olan bir sözcük vardır.)
B) Aydınların dağınık güçlerini bir araya toplayarak, seksen milyonluk milletimiz için büyük bir güç meydana getirmeliyiz. (Zarf fiil grubuna yer verilmemiştir.)
C) Dostlarım! Görevinizin ne kadar zor olduğunu biliyorum. (Miktar bildiren zarf kullanılmıştır.)
D) Asla aklınızdan çıkarmayın ki biz, halkımızı uyandırmak için tuttuğumuz büyük işin henüz başındayız. (Kesinlik ve zaman bildiren zarf vardır.)
E) Her meslekte olduğu gibi öğretmenler arasında da öğretmenlik mesleğine yabancı çok kimse vardır. (Birden çok belgisiz sıfat vardır.)

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-den” eki eklendiği sözcüğe diğerlerinden farklı bir anlam katmıştır?
A) Ülkemizin her alanda başarılı olmasını gönülden isterim.
B) Fakat rica ederim , ben uzak yerden geldim.
C) Bu adamı Stokholm ‘dan buraya nasıl göndermişler?
D) İşte bunun için, yeni Finlandiya Devleti adına,
kanun adamları olan sizlerden, millete, yasalara saygılı olma ahlakını vermenizi rica ediyorum !
E) Büyük sorumluluk gerektiren zor görevlerini yapmaktan çekinmiyor ve “Yalnız savaşta değil, barışta da ülkemize yararlı olabiliriz.” diyorlardı.

9.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A) Kendilerinden daha zayıf ve gevşek olan arkadaşlarının davranışlarını kontrol eder, üzücü bir davranış yapmalarına engel olurlardı. 
B)Gençleri bu şekilde eğiten ve şekillendiren kışlalar, düşünce ve ahlak yönünden eskiye göre yükselmiş, iyi mayanın hamuru kabartması gibi kışla da milleti düşünce ve ahlak bakımından yükseltmişti. 
C)Birtakım gençlerin böyle saçma şeylerden söz eden romanları okumaya başlaması, öyle basit ve önemsiz bir şey değilmiş ki, İspanya’nın büyük bir yazarı, romanına konu ederek bu hastalıkla savaşmak zorunda kalmıştır.
D)Vatanın ilerlemesi ve gelişmesine çalışmakta vatan için ölmek kadar şereflidir. 
E) Siz de ülkemizde böyle şeyler yetiştirmeye ve herkesçe beğenilecek şeyler yapmaya çalışın.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ögelere ayırmada yanlışlık yapılmıştır?
A) Cervantes, / okuyucuların bu tür macera romanlarına düşkün olmasının, düşünce tembelliğine işaret ettiğini / görmüştü.
B) O zaman / İspanyollar,/ geri kalmış ülkelerindeki yaşamı düzenlemek ve halkı ekonomik, kültürel ve sosyal yönlerden geliştirmek için / ciddi çareler /düşünmüyorlardı.
C) Milleti bilinçlendirmekle görevli olan ve az çok bir şeyler öğrenmiş bulunan kişiler / neyle / meşgul /
oluyorlardı?
D) Aklımızın erdiği, gücümüzün yettiği kadar, / onların yaptıkları büyük işi /yapabiliriz.
E)Finlandiya/ bataklık bir memleket olduğundan, / sıtma ve verem yuvasıydı.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin öznesi bir isim tamlamasından oluşmamaktadır?
A) Ey Türk gençleri! Sizin göreviniz, ayak vuruşu ile topu yüksekten göndermek değil; Türk milletinin şefkatini yükseltmek, sevgili vatanımızı her konuda ilerletmek, her tarafta mutluluğu artırmaya çaba göstermektir.
B) Onların kalıplaşmış ve sıradan öğütleri, çocuğun ince ruhunda bir etki yapmazdı.
C) Böyle bir hayat felsefesi, zamanla aile içinde çocuklara aşılanır.
D)Halk kitleleri, kendilerine yabancı olan bir şeye ve özellikle seçkin kesimlerden kişilere nefret, kıskançlık duyguları beslemeye başlar.
E) İşin üzerine bu kadar ciddiyetle gittikten sonra, sorunun çözümü kolaylaştı. 

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi çatı bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Memleketçe tanınmış eğitimciler ve psikologlar, bütün ülkeyi dolaşarak hayatta kazanılan tecrübelere ve bilimin verdiği sonuçlara göre, çocukların nasıl yetiştirilmesi ve eğitilmesi gerektiğini millete açıkladılar.
B) Topluma, çocuk ruhunun üstün yanlarıyla beraber, zayıf noktalarını ve hastalıklarını da anlatarak eğitim sırasında bunların tedavi çarelerini öğrettiler.
C) Sinelman ve arkadaşlarının çevresine, yavaş yavaş ama sürekli kültür işçileri ve gönüllüleri katılıyordu.
D) Bu düşünce uğrunda çalışanlardan hiçbiri, bunu ün aracı yapmak istemiyordu.
E) Halkın elindeki eski kitapları toplayıp iyilerini seçerek köylere gönderip zamanla bunları değiştirerek daha çok kişinin okumasını sağlıyorlardı.

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisi özneleri ortak sıralı bir cümle değildir?
A) İzin verin, biz de kendimizce karşılık verelim.
B) Ortancanın deri, odun ve yağların kimyevi yöntemlere göre işlenmesi konusunda yaptığı etütler, ünlü Alman üniversitelerinden birinde dikkat çekmiş, bu gencin ünlü bir kimyager olarak yetişmesi umuluyormuş.
C) Yeni bir adla, yeni vatanı olarak gördüğü Güney Amerika devletlerinin birinde, ticaretle uğraşmış, para kazanmış, buğday kralı olmuş.
D)Bu tüccar, memleket içinde yün, yapağı ve çam sakızı toplar, dışarıya satardı.
E) Lütfen bunları kabul edin, ailelerinize götürün.

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ses düşmesine uğramış bir sözcük yoktur?
A) Kızdığında Karokep’i bir titreme alır, benzi sararır, dişleri gıcırdamaya başlar ve: “Ben sana Karokep’in kim olduğunu ve ona hakaret etmeye nasıl cesaret edildiğini öğretirim!” derdi.
B)Birkaç yıl sonra, önemli bazı satın alma işlerini ona devretmeye ve kendisine oldukça büyük paralar emanet etmeye başladı.
C) Bütün sorumluluğu üzerime alıyorum, oyunu kaybettim, kaderim sizin elinizdedir, zararın hepsini ödemeye hazırım, isterseniz hayatımı alın ama yardımcılarıma dair benden hesap sormayın.
D) Gençlik dostunun nasıl adam olduğunu anlamanı isterim.
E) Yıllardan beri bu işin böyle devam ettiğini, benim de bilmeyerek kendisine hırsızlıkta yardım ettiğimi anladım.

15. Hapishanede, buradan çıkınca beni serbest bırakacaklar, o zaman ne yapacağım? Sahte kantarla tekrar başkalarını aldatmaya mı başlayacağım yoksa beni aldatmalarına mı katlanacağım, diye düşünüyordum. O zaman canım daha da çok sıkılıyordu. Talihsiz millet! Hem soyulur hem de birbirini soyar. Tanrı sevgisi için ulu mabetler yapar, sonra bu binaların önünde­ beyaz zambaklar ülkesindeki meydanlıkta binlerce insanı diri diri yakar.
Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Zarf fiil grubu
B) Bağlama grubu
C) Edat grubu
D) Sayı grubu
E) Tekrar grubu

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi grubu yoktur?
A) Adımımı eşikten içeri atınca, kapıyı şiddetle kapadım.
B)Önceleri demir gibi sert olan Karokep, bu kez, sıcak odaya getirilen donmuş balık gibi birdenbire yumuşamıştı.
C) Tanrı senin cezanı vermediyse, demek ki kendini düzeltmen için sana bir şans vermiş.
D) Pencereden baktım, oturmuş, bir kitap okuyordu. 
E)Eğer ben, herkesin saygı ve sevgisini kazanan bir adam olmuşsam, bu benim kendi meziyetim değildir.

CEVAPLAR: 1.B, 2.E, 3.A, 4.A, 5.C, 6.B, 7.B, 8.A, 9.D, 10.C, 11.C, 12.C, 13.A, 14.E, 15.D, 16.D

karmadilbilgisitest11 indir.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap