Testler

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TEST 12

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TEST 12

1.Fecr-i Aticiler’in “Sanat kişiseldir.” görüşünü paylaştığı ilk dönemde “Nirvana” adlı bir oyunun yanı sıra, makaleler, denemeler, şiirler ve öyküler yazdı. Balkan Savaşı ve I. Dünya Savaşı sırasında ülkenin içinde bulunduğu zor koşullar, sanat anlayışını değiştirmesine yol açtı. Sanatın toplumsal işlevine de ağırlık vermeye başladı. Daha sonra Yeni Lisancıların etkisiyle Milli Edebiyat akımını benimsedi. Daha çok romancı yönüyle ön plana çıktı. Bu türün edebiyatımızdaki önemli temsilcilerinden biri oldu. Yazarlık yaşamı boyunca Batı edebiyatı özelliklerine de sıkı sıkıya bağlı kaldı. Eserlerinde belli tarihsel dönemleri ele aldı.
Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Reşat Nuri Güntekin
B) Halide Edip Adıvar
C) Hüseyin Rahmi Gürpınar
D) Refik Halit Karay
E) Yakup Kadri Karaosmanoğlu

2. Yazın yaşamına, Fecr-i Ati topluluğu
içinde başlayan Yakup Kadri Karasomanoğlu,
daha sonra Milli Edebiyat akımının ilkelerini benimsemiş ve
Kiralık Konak, Nur Baba, Sürgün, Hüküm Gecesi,
I                          II                   III              IV
Sodom ve Gomore gibi romanlarıyla
V
Türk edebiyatının önde gelen romancılarından biri olmuştur.
Bu cümledeki altı çizili romanlardan hangisi Yakup Kadri Karasomanoğlu’na ait değildir?
A) I.    B) II.     C) III.     D)IV.      E)V.

3. …, Milli Edebiyat dönemi sanatçılarından Yakup Kadri Karasomanoğlu’nun … türündeki bir eseridir.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilenler getirilirse bilgi yanlışı ortaya çıkar?
A) Nirvana-oyun
B) Çankaya-deneme
C) Bir Serencam-öykü
D) Zoraki Diplomat-anı
E) Okun Ucundan-mensur şiir

4. Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat akımı etkisinde roman yazan sanatçılardan biri değildir?
A) Nabizade Nazım
B) Halide Edip Adıvar
C) Refik Halit Karay
D) Reşat Nuri Güntekin
E) Yakup Kadri Karasomanoğlu

5. Aşağıdaki sanatçı-eser-tür eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Reşat Nuri Güntekin-Yıldız Yağmuru-öykü
B) Halide Edip Adıvar-Mor Salkımlı Ev-anı
C) Reşat Nuri Güntekin-Balıkesir Muhasebecisi-tiyatro
D) Refik Halit Karay-İstanbul’un Bir Yüzü-roman
E) Yakup Kadri Karaosmanoğlu-Hep O Şarkı-roman

6. Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat dönemi romanlarıyla Servet-i Fünun dönemi romanlarının ortak özelliğidir?
A) Konuların İstanbul halkının yaşamından seçilmesi
B) Yalın bir halk diliyle kaleme alınmış olması
C) Anadolu halkının yaşamının işlenmesi
D) Kurtuluş Savaşı’na ait gözlemlerden doğması
E) Realizm akımının etkilerinin görülmesi

7. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat dönemi romanlarıyla Servet-i Fünun dönemi romanlarının ortak özelliğidir?
A) Aşk konusunun işlenmesi
B) Tesadüflere sıkça yer verilmesi
C) Roman tekniği bakımından zayıf olması
D) Olay akışının durdurulup okura bilgi verilmesi
E) Teknik açıdan Batılı örneklerle boy ölçüşecek düzeyde olması

8. Yakup Kadri Karaosmanoğlu, … adlı romanında 1.Dünya Savaşı öncesi kuşak çatışmasını, … adlı romanında II. Meşrutiyet Dönemini, … adlı romanında Mütareke dönemini, … adlı romanında ise Kurtuluş Savaşı yıllarını anlatır.
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilenler getirilmelidir?
A) Sinekli Bakkal-Hüküm Gecesi-Nur Baba-Yaban
B) Kiralık Konak-Nur Baba-Yeşil Gece-Panorama
C) Kiralık Konak-Yaban-Sinekli Bakkal-Hüküm Gecesi
D) Ateşten Gömlek-Hüküm Gecesi-Vurun Kahpeye-Ankara
E) Kiralık Konak-Hüküm Gecesi-Sodom ve Gomore-Yaban

9. Tanzimat dönemi romanlarıyla Milli Edebiyat dönemi romanlarının karşılaştırılmasına ilişkin aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Tanzimat dönemi romanları teknik açıdan zayıftır, Milli Edebiyat dönemi romanları ise teknik bakımdan başarılıdır.
B) Tanzimat dönemi romanlarında konular genelde İstanbul’da geçerken Milli Edebiyat dönemi romanları Anadolu’yu işlemeye başlamıştır.
C) Tanzimat dönemi romanlarında tesadüflere sıkça yer verilirken Milli Edebiyat dönemi romanlarında olay örgüsü daha sağlamdır.
D) Tanzimat dönemi romanlarında realizmin etkisi hiç görülmezken Milli Edebiyat dönemi romanlarında realizm etkili olmuştur.
E) Tanzimat dönemi romanları konularını günlük yaşamdan ve tarihten alırken Milli Edebiyat dönemi romanları aşk konusunun yanı sıra Anadolu halkını ve Kurtuluş Savaşı’nı da konu olarak almıştır.

10. … dönemi sanatçıları romanlarını çoğunlukla realist bir tutumla yazmışlar, birçok romanda mekan olarak İstanbul dışına çıkaran Türk romancılığını Anadolu’ya açmışlardır. Anadolu halkının yaşamını ilk kez bilinçli bir şekilde romanlarında işlemişleri Kurtuluş Savaşı yıllarını romanlarında anlatmışlardır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Tanzimat
B) Servet-i Fünun
C) Fecr-i Ati
D) Milli Edebiyat
E) Cumhuriyet

11. Yakup Kadri Karaosmanoğlu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Eserlerinde mükemmel bir teknik görülür, karakterleri başarıyla canlandırır.
B) Roman, hikaye, deneme, makale, anı ve mensur şiir türlerinde eserler vermiştir.
C) Yazı hayatına Edebiyat-ı Cedide topluluğu içinde deneme ve eleştiri türündeki yazılarıyla başlamıştır.
D) Milli Edebiyatçıların ilkelerini benimsedikten sonra yurt gerçeklerini ve milli duyguları işleyen eserler yazmıştır.
E) Tarih ve toplum olaylarından her birini bir romanına aktararak Tanzimat devriyle Atatürk Türkiye’si arasındaki dönem ve kuşakların geçirdikleri sosyal değişim ve bunalımları, yaşayış ve görüş farklılıklarını işlemiştir.

12. 1.Dünya Savaşı’na bir kolunu kaybeden Yedek Subay Ahmet Celal, işgal altındaki İstanbul’dan ayrılarak emir eri Mehmet Ali’nin Haymana Ovası’nda Porsuk Çayı kenarındaki evine gider. Köylülerle dost olmak istese de köylüler ona uygun karşılık vermez. Köyde Şeyh Yusuf ve Salih Ağa gibi kimseler, köy halkını sömürmektedir. Köy, Yunan işgaline uğrar, Ahmet Celal köyde geçen günlerini yazdığı defterini Mehmet Ali’nin yengesi Emine’ye teslim ederek oradan ayrılır. Bu defter daha sonra kenarları yanmış bir biçimde yıkıntılar arasında bulunur. Roman bu defterdeki anılardan doğar.
Bu parçada sözü edilen roman aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ankara
B) Yaban
C) Panorama
D) Hep O Şarkı
E) Sinekli Bakkal

13. Eski nazırlardan Naim Efendi, kızı Sekine, damadı Servet, torunları Seniha ve Cemil ile birlikte yaşamaktadır. Damat Servet Bey, lükse düşkün bir adamdır. Seniha da serbest yetişmiş bir kızdır. Seniha’nın çevresinde Faik ve Hakkı Celis adlı iki genç vardır. Seniha ve Faik’in birliktelikler sonucu gelişen olaylar karşısında Naim Efendi sarsılır. Hakkı Celis cepheye; Seniha da Avrupa’ya gider. Hakkı Celis şehit düşer. Bunu öğrenen Naim Efendi hızla çöken bir dünyada yapayalnız kalmıştır.
Bu parçada sözü edilen roman aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kiralık Konak
B) Nur Baba
C) Hüküm Gecesi
D) Bir Sürgün
E) Sodom ve Gomore

CEVAPLAR: 1.E, 2.C, 3.B, 4.A, 5.A, 6.E, 7.A, 8.E, 9.D, 10.D, 11.C, 12.B, 13.A

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap