Testler

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TEST 13

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TEST 13

1.”Hançer“, “Eski Rüya” ve “Yayla Kartalı“,
I                    II                        III

Reşat Nuri Güntekin’in; “Balıkesir Muhasebecisi” ve
                                                                IV
Canavar” da Faruk Nafiz Çamlıbel’in tiyatro türündeki yapıtlarıdır.

       V
Yukarıdaki numaralanmış yapıtlardan hangileri yer değiştirilirse cümledeki bilgi yanlışlığı giderilir?
A) I. ve II.
B) I. ve III.
C) III. ve IV.
D) III. ve V.
E) IV. ve V.

2. Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat döneminde Türk toplumunda tartışılan fikirlerden biri değildir?
A) Batıcılık
B) Türkçülük
C) İslamcılık
D) Gelecekçilik
E) Osmanlıcılık

3. Milli Edebiyat dönemi sanatçılarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Dilde sadeleşme fikrini savunmuşlar ve bunu eserlerinde uygulamışlardır.
B) Yerli ve milli konulara yer vererek Anadolu insanının hayatını yansıtmışlardır.
C) Yazı dilinde İstanbul halkının konuştuğu Türkçenin esas alınmasını ileri sürmüşlerdir.
D) Öykü, roman, şiir, gezi gibi türlerde başarılı ürünler vermelerine karşın tiyatroyu ihmal etmişlerdir.
E) Halk şiirinin nazım şekillerini kullanarak gerçek şiirimizin halk şiiri, milli veznimizin hece vezni olduğunu ileri sürmüşlerdir.

4. Edebiyatımızda 1911-1923 yılları arasında etkili olan Milli Edebiyat döneminde, …
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse bilgi yanlışlığı ortaya çıkar?
A) sanatçılar yerli ve milli konulara yönelmişlerdir.
B) Ziya Gökalp, fikirleriyle etkili olmuş bir sanatçıdır.
C) hikaye alanında, Ömer Seyfettin önemli ürünler vermiştir.
D) Fuat Köprülü, tarih ve edebiyat tarihi alanlarındaki çatışmalarıyla dikkat çekmiştir.
E) devrin koşullarının bir sonucu olarak tiyatro yeniden bir duraklama dönemine girmiştir.

5. Servet-i Fünun döneminde siyasal koşullar
nedeniyle geri plana itilen tiyatro Milli Edebiyat
döneminde yeniden canlanmış “Ziya Gökalp,
                                                               I
Halide Edip Adıvar, Yakup Kadri Karaosmanoğlu,
             II                                               III
Reşat Nuri Güntekin, Faruk Nafiz Çamlıbel
IV                                                V
gibi sanatçılar bu türde eserler vermişlerdir.

Bu parçadaki numaralanmış sözlerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır?
A) I.      B) II.       C) III.        D) IV.        E) V.

6. Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat akımı çerçevesinde eser veren sanatçılardan biri değildir?
A) Ömer Seyfettin
B) Cevdet Kudret
C) Halide Edip Adıvar
D) Reşat Nuri Güntekin
E) Yakup Kadri Karaosmanoğlu

7. Aşağıdakilerden hangisi farklı türde yazılmış bir eserdir?
A) Canavar
B) Dudaktan Kalbe
C) Damga
D) Seviye Talip
E) Raik’in Annesi

8. Tiyatro türünde Milli Edebiyat dönemi sanatçılarından …, “Kenan Çobanları”, “Maske ve Ruh” adlı eserleri; …da “Nirvana” adlı oyunu yazmıştır.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?
A) Faruk Nafiz Çamlıbel-Yakup Kadri Karaosmanoğlu
B) Reşat Nuri Güntekin-Faruk Nafiz Çamlıbel
C) Halide Edip Adıvar-Refik Halit Karay
D) Ömer Seyfettin-Yakup Kadri Osmanoğlu
E) Halide Edip Adıvar- Yakup Kadri Karaosmanoğlu

9. Aşağıdakilerden hangisi Reşat Nuri Güntekin’in tiyatro türündeki yapıtlarından biri değildir?
A) Hançer
B) Eski Rüya
C) Taş Parçası
D) Hülleci
E) Anadolu Notları

10. Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Yeşil Gece adlı
I                                                        II
eseri roman, Sönmüş Yıldızlar adlı eseri öykü,

                                  III
Anadolu Notları
adlı eseri gezi, Hançer adlı
IV                                               V
eseri de tiyatro türündedir.

Bu cümledeki numaralanmış kelimelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) I.     B) II.      C) III.       D) IV.       E) V.

11. …, 1911’de Selanik’te çıkarılmaya başlanan Genç Kalemler dergisinde Ömer Seyfettin isimsiz olarak yayımladığı Yeni Lisan makalesiyle başlar; 1911-1923 yılları arasında etkili olur. Dergi etrafında toplanan genç sanatçılar, siyasi yönden çöküntü içinde olan devletin kurtulması için milli duyguların öne çıktığı fikirler ileri sürerler. İstanbul Derneği, Türk Yurdu, Türk Ocağı adını taşıyan dergiler bu akımın kültür ve edebiyat alanlarında birer yayın organı işlevi görmüştür.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Tanzimat Edebiyatı
B) Edebiyat-ı Cedide
C) Fecr-i Ati Edebiyatı
D) Milli Edebiyat
E) Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı

12. Aşağıdakilerden hangisi Faruk Nafiz Çamlıbel’in tiyatro türündeki yapıtlarından biri değildir?
A) Özyurt
B) Akın
C) Kahraman
D) Yayla Kartalı
E) Gönülden Gönüle

13. Aşağıdakilerden hangisi Halide Edip Adıvar’ın farklı türdeki bir yapıtıdır?
A) Maske ve Ruh
B) Sinekli Bakkal
C) Yolpalas Cinayeti
D) Tatarcık
E) Sonsuz Panayır

14. Aşağıdakilerden hangisi tiyatro türünde yapıt vermemiştir?
A) Ziya Gökalp
B) Halide Edip Adıvar
C) Reşat Nuri Güntekin
D) Faruk Nafiz Çamlıbel
E) Yakup Kadri Karaosmanoğlu

CEVAPLAR: 1.C, 2.D, 3.D, 4.E, 5.A, 6.B, 7.A, 8.E, 9.E, 10.A, 11.D, 12.E, 13.A, 14.A

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap