Testler

PARAGRAF TESTİ 4

PARAGRAF TESTİ 4

1. Yazıp çizdiklerimiz, yaptığımız konuşmalar, görüşmeler, bazen okuduğumuz bir mektup… Bunlar yazdıklarımıza yansımaz sanırız. Oysa hepsi bir yerlerden sızar. Kim bilir ne zamandı, değerli bir arkadaşım: “Bir yazı üzerine çalışırken o süreçte okuduğumuz kitapları keşke belirtsek.” demişti. Önce pek kavrayamamıştım, okuduklarımızın yazdıklarımıza etkilerini, yansıyışlarını. Farkında olalım olmayalım, yazış serüvenini kavramak açısından, arkadaşımın ne kadar önemli bir şey söylediğini sonraları anladım.
Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A)Yazar okuduklarına, yapıtında bilinçli ya da bilinçsiz olarak mutlaka yer verir.
B) Yazar, yapıtını oluştururken gerçeklerden yola çıkmalıdır.
C) Yazar, çok geniş bir kaynaktan beslenirse nitelikli yapıtlar oluşturabilir.
D) Bir yazarın yapıtını oluşturma sürecini tam olarak anlamak kolay değildir.
E) Yazın dünyasında her yönüyle özgün yapıt yoktur.

2. (I) Yazınsal türler ile sanatçıların kişilikleri arasında bir ilişki vardır. (II) Kimi sanatçıda şiir kişiliği ağır basarken kiminde hikayeci, kiminde de romancı kişiliği ağır basar. (III) Sanatçı da kendinde hangi türe eğilim hissediyor ve kendini hangi türde daha yetkin ifade edebiliyorsa o türde eser ortaya koymak ister. (IV) Deneme benim kendimi en iyi anlatabildiğim, kendimi en özgür hissettiğim tür. (V) İçeriği yönüyle, benim yaşam biçimime, özgürlük anlayışıma denk düşer deneme. (VI) Bu yüzden de deneme yazmak bende bir tutku haline dönüşmüştür.
Bu parça iki paragrafa bölünmek istense, ikinci paragrafın numaralanmış cümlelerden hangisiyle başlaması uygun olur?
A)II. B)III. C) IV. D) V. E)VI.

3. Ozanlığın, yazarlığın bilincine varmış hiçbir yazar sözcüklerin var olan anlamlarıyla yetinmez. Sözcüklere yüklenmiş her anlam yeni bir sözcük ortaya koymuşçasına dile zenginlik kazandırır. İngilizlerin ünlü şairi Shakespeare’in, İngilizceye binlerce kelime kazandırdığından söz edilir. Shakespear’i büyük yapan, yeni sözcükler türetmesi değil, sözcüklerin art alanlarında dolaşarak anlatımına yoğunluk, özlülük kazandırmasıdır.
Bu parçanın bütününden aşağıdakilerin hangisi çıkarılabilir?
A)Anlatıma canlılık katmak, kullanımdan düşmüş sözcüklere işlerlik kazandırmaya bağlıdır.
B) Bir sanatçıyı önemli kılan, dildeki kelimeleri yeni anlamlara gelecek şekilde kullanmasıdır.
C) Dillerin zengin ya da yoksul oluşu o dilde eser ortaya koyan yazarları önemli ölçüde etkiler.
D) Bir dile yeni kelimeler kazandırmak ancak sanatçıların başarabileceği zor bir iştir.
E) Herkesçe tanınmak isteyen bir sanatçı yapıtlarını halkın söz değerleriyle oluşturmalıdır.

4. Yazmak istediğim yaşamı, elimle tutacak derecede tanımak isterim. Bugünkü yazarı görevi doğru yazmaktır, doğru bilgi vermektir, doğruyu doğru göstermektir. Son dönemlerde belgesel kitaplara gösterilen ilginin nedeni budur. Okur doğru bilgi istiyor. Bundan dolayı uzaktan baktığım , karşıdan seyrettiğim, elimle yakalayamadığım durumları yazamam, buna cesaret edemem.
Bu parçada sanatçının kendisiyle ilgili olarak anlatmak istediği aşağıdakilerden hangisidir?
A)Eserlerinde kendi yaşamını anlattığı
B) Yazdıklarını tümüyle gerçeğe dayandırdığı
C) Toplumsal sorunlara çözümler ürettiği
D) Yapıtlarında yalnız düşsel ögelere yer verdiği
E) Yapıtlarında geleceğe yönelik tahminlerde bulunduğu

5. Yaşam, insanoğlunun şekil vererek oluşturabileceği büyük bir malzeme deposudur. Resim mi yapmak istiyorsunuz? Dünyada renkten ve boyadan çok ne var? Gerçek ressam konu bakımından da bir sıkıntı çekmez. Çevremiz ve yaşantılar işlenecek konu ile doludur. Önemli olan herhangi bir konu etrafında bir renk uyumu meydana getirebilmektir. Demek ki sanatçının ortaya koyduğu şey, var olanın sanatçı tarafından düzenlenmesinden başka bir şey değildir.
Bu parçada yazarın vurgulamak istediği düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
A)Yaşamla uyum içinde olan sanat eserleri, kalıcılığı yakalayabilir.
B) Sanat eserinde, yaşamdan alınanlar, yeni bir bakış açısıyla işlenerek oluşturulur.
C) Sanat eserlerinde, sanatçıların ortak konuları işlemesi doğaldır.
D) Sanat eserlerinin nitelikli olmasında sanatçıların gözlem gücünün etkisi büyüktür.
E) Sanatçıların konu seçiminde kendilerini sınırlandırmaları düşünülemez.

6. Bahçe sevgisi ve tutkusu, ille de bahçıvan olmayı gerektirmez. Farklı meslekten olup da bahçeciliğe sevdalanmış kişi de toprakla, tohumla, iklim koşullarıyla boy ölçüşür; engeller karşısında yılmaz, sonuç alana kadar her yolu dener. Okuma uğraşına kendini kaptırmış kişinin durumu hiç farklı değildir. O da kitapların peşine düşer, metnin labirentlerine dalar, ilerler bazen geri döner; bir öteki kitaba gider, orada dolaşır. Kısacası karmaşık bir ilişkiler zinciridir her okuma deneyimi; zaman, sabır ve emek ister.
Bu parçada yazar, savını inandırıcı kılmak için aşağıdakilerden hangisine başvurmuştur?
A)Örneklendirmeye
B) Kişileştirmeye
C) Benzetmeye
D) Tanımlamaya
E) Tanık göstermeye

7. Divan şiiri, oluştuğu ve geliştiği çağların sanat anlayışını yansıtan özellikleri yanında, yalnızca aruz ölçüsü, uyak kuralları açısından bile üzerinde durulması gereken kapsamlı bir alandır. Ayrıca, divan şiirinin iç yapısının ayrılmaz bir bütünleyicisi olan söz sanatlarının, Türk şiirinin her döneminde önemli bir yeri ve işlevi olmuştur. Divan şiirinde, sözcükler arasında söz sanatlarıyla kurulmuş olan derin anlam örgüsünü çözmeden bu şiiri gereğince duyabilmek ve şiirin güzelliğinin tadına varmak mümkün değildir.
Bu parçada göre divan şiirindeki güzelliğin tadına varmanın yolu aşağıdakilerden hangisidir?
A)Söz sanatlarıyla oluşturulan yoğun anlamı açığa çıkarmak
B) Aruz ölçüsünü, uyak kurallarını bir bütün olarak ele almak
C) Söz sanatlarının oluşumunda etkili olan olayları incelemek
D) Türk şiirinin bütün dönemlerinde işlevini sürdüren edebi sanatları incelemek
E) Oluştuğu ve geliştiği çağlardaki sanat yapıtlarını iyi incelemek

8. (I) Yüzyıllar boyu süren göçler ve ticaret, sanat ve zanaatın Tire’de fazlasıyla gelişmesini sağlar. (II) Keçeciler, urgancılar, saraçlar, kalaycılar, semerciler ve nalıncılar Tire’nin çarşısındaki sıra sıra dükkanlarda hâlâ geleneksel yöntemlerle üretime deva etmektedir. (III) Bu el sanatları, Tire’de yıllarca süren kültürel harmanlanmanın izlerini taşır. (IV) Çivit mavisiyle güneş sarısı, vişne rengiyle doğanın yeşili Tire evlerinin cephelerinde uyum içinde yan yana gelir. (V) Bu küçücük evleri her yıl özenle boyar Tireliler. (VI) Kentin sokaklarında dolaşırken mutlaka evini boyayan birilerine rastlarsınız.
Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf hangi cümleyle başlar?
A)II. B)III. C)IV. D) V. E)VI.

CEVAPLAR: 1.A, 2.C, 3.B, 4.B, 5.B, 6.C, 7.A, 8.C

PARAGRAF TESTİ 4‘ü indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap