Testler

PARAGRAF TESTİ 5

PARAGRAF TESTİ 5

1.Bir atasözünün ilk şekli kuşkusuz, bir kişiye aittir ama zamanla birçok kimse onun üzerinde oynamalar, eklemeler ve değiştirmeler yapmıştır. Ona sonunda halkın benimsediği biçim verilmiştir. İlk taslak son biçimiyle atasözünün bütün niteliklerini kazanmış, …… .Toplumun bütün katmanlarınca benimsenmiş ve tek kişinin duygu ve düşünceleri topluma mal olmuştur.

Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A)bireysel duygu ve düşünceleri anlatan bir söz kimliğine ulaşmıştır
B)topluma yön veren sanatsal bir niteliğe kavuşmuştur
C) toplumun yaşayışındaki bazı değişikliklere yol açmıştır
D) zamanla, toplumun yaşam deneyimlerini yansıtan bir kimliğe bürünmüştür
E) toplumsal ilişkileri düzenlemede yardımcı olmuştur

2. Kuşkusuz her sanatçının yapıtı, değişik ölçülerde de olsa kendi kişiliğine bağlıdır. Yapıtların odağı, sanatçının kendisi olduğuna göre bu bağlılık kaçınılmaz bir olgudur. O kadar ki yapıtını açıklamak ya da çözümlemek, bir bakıma o sanatçının kendisini açıklamak olur. Bu yüzden bir eser, sanatçısını tanıtır ve onu kuşatan bir ülke kurar.

Bu parçanın bütününde aşağıdakilerden hangisinden söz edilmektedir?

A)Sanatçıların, yapıtlarında kendi yaşamlarının dışına çıkamadıklarından
B) Her sanat eserinin, sanatçısının kişiliğini yansıttığından
C) Sanatçının kişiliğinin oluşmasında, yaşadığı çevrenin etkisinin bulunduğundan
D) Sanat eserinin çözümlenebilmesi için, oluşturulduğu şartların bilinmesi gerektiğinden
E) Sanatçının kişiliğini en iyi yansıtan eserlerin ilk eserleri olduğundan

3. Edebiyat dünyamızda, her geçen gün pek çok eser okuyucuyla buluşuyor. Eleştirmenler, bu eserleri bir süzgeçten geçirerek okurun, niteliksiz yapıtlarla zamanını boşa geçirmesini engelliyor. Bu açıdan, eleştirmeni, şoförlerin varmak istedikleri yere daha kısa sürede gitmeleri için yol kenarlarına yerleyştirilmiş trafik işaretlerine benzetebiliriz.

Bu parçanın son cümlesinde yapılan benzetmeyle, eleştirmenlerle ilgili olarak anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A)Okurların kimi eserlerle ilgili ön yargılarını yıktıkları
B)Yapıtların olumlu yönleriyle birlikte olumsuz yönlerini de ortaya koydukları
C)Okurların eserlerin güzel yönlerini fark etmesini sağladıkları
D) Yapıtların anlamca kapalı bölümlerinin anlaşılmasına yardımcı oldukları
E) Bazı eserleri gereksiz yere okuyup vakit kaybetmemeleri için okurları uyardıkları

4. Şiirin gerçek gerçek anlamda ne olduğunu belki şairler söyleyebilir; fakat onlar da söylediklerinin kişisel olduğunu ve kendilerini bağladığını bilirler. Çünkü şiirin sınırlarını belirlemek mümkün değildir. Eleştirmenler de şiirin nasıl olması gerektiğini söyleyebilir; ama şiiri onların söyledikleriyle de elbette sınırlayamayız. Şairlerin de eleştirmenlerin de akıllarına gelmeyen şiir yapıları mutlaka vardır. Bunda, şiirin büyülü bir söyleyişinin olmasının etkisi büyüktür.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A)Şairlerin şiirle ilgili görüşlerinin öznel olduğu
B)Şiirin belli bir tanımının yapılamayacağı
C)Eleştirmenlerin önerilerine göre şiir yazılması gerektiği
D)Eleştirmenlerin şiirle ilgili söylediklerinin eksik olduğu
E)Şiirin etkileyici bir anlatımının olduğu

5. Her şeyin çabucak eskidiği, yenileştiği, değer yargılarının kökünden değiştiği ilginç bir çağda yaşıyoruz. Koşulların daha eskimeye fırsat bulamadan, daha kendimizi onlara uydurmadan değiştiğini, arkadan hızla gelen bir başka koşul tarafından bir kenara atıldığını görüyoruz. Elli yıl öncesine kadar çağlar almış olan değişikliklerin, yeniliklerin, buluşların sayıca ve nitelikçe çok daha büyüklerinin insan ömrünün on on beş yılına sığdığına tanık oluyoruz. Tarihin hızının alabildiğine artmış çağımızda bu hızın bilincine varamamış olanlar, onun, alabildiğine etkisinde kalıyor; sürüklenip gidiyor bu fırtınanın önünde.

Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisi çıkarılamaz?

A)Günümüzde hızlı bir değişim süreci yaşanmaktadır.
B)Gelişmelere ayak uyduramayanlar, bundan olumsuz etkilenmektedir.
C)Zaman, eskiye göre daha çabuk ilerlemektedir.
D)Bazı yenilikler eskimeye fırsat bulamadan yok olmaktadır.
E)Teknolojik gelişmeler insanların yaşamını kolaylaştırmaktadır.

6. (I)Ne kadar tecrübeli olursa olsun, bir yazarın yazarlık heyecanını yitirmemesi gerekir. (II) Çünkü heyecansız yazılan bir eser, okuru heyecanlandıramaz. (III) Daha ilk sayfalarda kendisine bir heyecan yaşatmayan yapıt, okuru heyecanlandıramaz. (IV) Eserlerinde heyecan uyandıracak olaylara yer vermeyen yazar hemen hemen yoktur.  (V) Çünkü okur, her zaman bir eserde kendisini heyecanlandıracak olayları anlatmasını bekler yazardan. (VI) Bu beklentiye cevap vermeyi bilen yazarların eserleri ilgiyle karşılanır.

Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?

A)II.      B)III.      C)IV.      D)V.         E)VI.

7. Yazınsal olanı gerçekten ayırmak; dahası, yazınsal bir gerçeklik olduğunu ileri sürmek, ülkemizde yadırganan bir tutum. Bunun temelinde yazın dünyamızda egemen olan yansımacılık anlayışı var. Bu anlayışa göre, gerçeklik, yaşamın yapıta aynen yansımasıdır. Halbuki sanat, yaşamı olduğu gibi yansıtmak olsaydı bunu herkes yapardı, yapıyor da zaten. Ama usta sanatçı, gerçek üzerinde eklemeler yaparak, kim ayrıntıyı öne çıkarıp kimini geride bırakarak o gerçeği en doğru biçimde vermeyi amaçlar.

Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A)Yazında gerçekçilik, olayları olduğu gibi yapıta aktarmak değildir.
B)Gerçeğin yapıta nasıl aktarılacağı, yazardan yazara değişir.
C) Her yazınsal yapıt, gerçek bir olay üzerine temellendirilmek zorundadır.
D) Gerçekliği çıkış noktası yapmayan eserler, kalıcılığı yakalayamaz.
E) Yazınsal eser ortaya koymak isteyen bir sanatçı, sağlam bir gözlem yeteneğine sahip olmalıdır.

8. Yunus Emre’nin yetiştiği çevre üstüne yapılan tahmin ve yorumlar birbirini tutmaz. Şiirlerindeki üstünlüğe, düşüncesindeki genişlik ve derinliğe bakılırsa onun bir çoban veya çiftçi olduğu çok su götürür. Şüphesiz uzun bir süre şehirde oturmuş, yüksek öğrenim görmüştür. Ancak Yunus Emre, toprağa bağlı bir insandır.

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır?

A)Karşılaştırma
B)Tanımlama
C)Açıklama
D)Örneklendirme
E) Benzetme

CEVAPLAR:

1.D, 2.B, 3.E, 4.C, 5.E, 6.C, 7.A, 8.C

PARAGRAF TESTİ 5’İ İNDİR.

PARAGRAF TESTİ 5

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

1 yorum

  • Hocam 5.soruda doğru cevabı buldum ancak B şıkkına nereden ulaşıldığını bulamadım.Bana anlatır mısınız?

Yorum yap