Testler

Tanzimat Edebiyatında Şiir Test 3

Silmedik bunca yetimin gözünün yaşlarını
Taşa topraklara sürdük o güzel başlarını
Vatanın bağrına vurduk vatanın taşlarını
Vatanın bağrına düşman dayadı hançerini
Yoğ imiş kurtaracak bahtı kara mâderini
1. Bu dizelerden Namık Kemal’le ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) Çoşku ve heyecana bağlı metinler yazdığı

B) Toplumcu bir tutumla eser verdiği
C) Ahenk unsurlarına önem verdiği
D) Yeni konu ve kavramları işlediği
E) Şiirlerini hece ölçüsüyle yazdığı

2. Aşağıdakilerin hangisi Tanzimat şiirinin özelliklerinden değildir?
A) Hürriyet, eşitlik kavramları şiire girmiştir.

B) Mensur şiirin ilk örnekleri verilmiştir.
C) Divan şiiri nazım şekilleri kullanılmaya devam edilmiştir.
D) Genellikle redif ve kafiye kullanılmıştır.
E) Şiirde genellikle romantizmin etkisi görülmüştür.

3.
Durup ahkâm-ı Nusret ittihâd-ı kalb-i millette
Çıkar âsâr-ı rahmet, ihtilaf-ı rey-i ümmetten

Ne gam pür âteş-i hevl olsa da gavgâ-yı hürriyet
Kaçar mı merd olan bir can için meydân-ı gayretten

Üslubu ve içeriği dikkate alınacak olursa bu dizelerin aşağıdaki şairlerden hangisine ait olduğu söylenebilir?
A) Abdülhak Hamit Tarhan

B) Şinasi
C) Recaizade Mahmut Ekrem
D) Muallim Naci
E) Namık Kemal

4. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat şiirinde işlenen konulardan değildir?
A) Adalet
B) Aşk
C) Metafizik
D) Tasavvuf
E) Tabiat

5. Aşağıdaki dizelerin hangisinde Tanzimat Dönemi’ne özgü bir kavram yoktur?
A) Kalb-i millete vücudun ulu bir mucizedir
     Bunu fehmeylemeyen müdrike-i acizedir
B) Usanmaz kendini insan bilenler halka hizmetten
      Mürüvvet-mend olan mazluma el çekmez ianetten
C) Kapadı, gözde olanlar çıkası gözlerini
     Vatanın bağrına düşmen dayadı hançerini
D) Eşi yok bir güzeli sevdi beğendi gönlüm,
      Kıskanır kendi gözümden yine kendi gönlüm
E) Yoğ imiş kurtaracak bahtı kara maderini
      İşte can verdi vatan dinine, hürriyetine

6. I. Arapça ve Farsça sözcüklerin kullanılması
II. Yabancı edebiyatların etkilerine açık olma
III.Edebiyata toplumsal işlevler yükleme
IV. Tiyatroyu ve gazeteyi öne çıkarma
Yukarıdaki özelliklerden hangileri divan edebiyatı ve Tanzimat edebiyatı için ortaktır?
A) I. ve II.
B) II. ve IV.
C) I. ve III.
D) III. ve IV.
E) II. ve III.

7. Tanzimat Döneminde yapılmış ilk şiir çevirisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kavaid-i Osmaniye
B) Tercüme-i Manzume
C) Telemak
D) Tabsıra
E) Hürriyet Kasidesi

8.Tanzimat Dönemi eserlerinden olan “Harabat” adlı eserle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Antoloji

B) Mektup
C) Anı
D) Mülakat
E) Biyografi

9. Tanzimat şairleri genellikle Divan şiiri kültürüyle yetişmişlerdir. İçlerinden bazıları Avrupa’ya, özellikle Fransa’ya gitme olanağı bulduğu için Batı şiirini yakından tanımıştır. İşte bu yüzden Tanzimat şiirinde Divan şiirinin de Batı şiirinin de büyük etkileri görülür. Tanzimat şairleri Divan şiiri nazım şekillerini kullansalar da içerikte bir değişime gitmişlerdir. “Özgürlük, adalet, eşitlik” gibi temaları şiirlerinde işlemişlerdir.
Bu parçadan Tanzimat şairleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Şiirlerinde hem bireysel hem toplumsal konuları ele aldıklarına
B) Divan şiiri geleneğini yaşatma çabası güttüklerine
C) Batı şiirinin, Türk şiirinden önde olduğunu düşündüklerine
D) Şiirleriyle halkı bilgilendirmeyi amaçladıklarına
E) Şiirlerinde Batı şiirinin ve Divan edebiyatının izlerinin görüldüğüne

10.
Mahv eder kendini bülbül bile hürriyet içün;
Çekilir mi bu belâ âlem-i pür mihnet içün?
Dîn içün, devlet içün, can çekişen millet içün,
Azme hâil mi olurmuş bu çürük ten kafesi?

Memleket bitti, yine bitmedi hâlâ sen, ben,
Bize bu hâl ile bizden büyük olmaz düşmen;
Dest-i a’dâdayız Allah içün ey ehl-i vatan;
Yetişir terk edelim gayrı hevâ vü hevesi! …
Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Nazım birimi olarak dörtlük kullanılmıştır.
B) Arapça Farsça sözcük ve tamlamalara yer verilmiştir.
C) Sanat için sanat görüşüyle oluşturulmuştur.
D) Öğretici unsurlar yer almaktadır.
E) Tanzimet Dönemine özgü kavramlar içermektedir.

11. Aşağıdakilerin hangisi Tanzimat şiirinin özelliklerinden değildir?
A) Hürriyet, eşitlik kavramları şiire girmiştir.
B) Mensur şiirin ilk örnekleri verilmiştir.
C) Divan şiiri nazım şekilleri kullanılmaya devam edilmiştir.
D) Genellikle redif ve kafiye kullanılmıştır.
E) Şiirde genellikle romantizmin etkisi görülmüştür.

12.Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi ile edebiyatımızda meydana gelen değişikliklerden değildir?
A) Toplumsal içerikli şiirlerin yazılması
B) Toplum için sanat anlayışının benimsenmesi
C) Şiirlere başlık konulması
D) Parça güzelliği anlayışının kırılması
E) Göz için kafiye anlayışının benimsenmesi

13. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat şiirinde işlenen konulardan değildir?
A) Adalet
B) Aşk
C) Metafizik
D) Tasavvuf
E) Tabiat

14. Tanzimat şairleri genellikle Divan şiiri kültürüyle yetişmişlerdir. İçlerinden bazıları Avrupa’ya, özellikle Fransa’ya gitme olanağı bulduğu için Batı şiirini yakından tanımıştır. İşte bu yüzden Tanzimat şiirinde Divan şiirinin de Batı şiirinin de büyük etkileri görülür. Tanzimat şairleri Divan şiiri nazım şekillerini kullansalar da içerikte bir değişime gitmişlerdir. “Özgürlük, adalet, eşitlik” gibi temaları şiirlerinde işlemişlerdir.
Bu parçadan Tanzimat şairleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Şiirlerinde hem bireysel hem toplumsal konuları ele aldıklarına
B) Divan şiiri geleneğini yaşatma çabası güttüklerine
C) Batı şiirinin, Türk şiirinden önde olduğunu düşündüklerine
D) Şiirleriyle halkı bilgilendirmeyi amaçladıklarına
E) Şiirlerinde Batı şiirinin ve Divan edebiyatının izlerinin görüldüğüne

CEVAPLAR: 1.E, 2.B, 3.E, 4.D, 5.D, 6.A, 7.B, 8.A, 9.E, 10.C, 11.B, 12.E, 13.D, 14.E

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap