Testler

8.SINIF TÜRKÇE DENEME SINAVI 11

8.SINIF TÜRKÇE DENEME SINAVI 11

1. Leyla: Şehrin bu bölgesinde zengin insanlar oturuyor.
Duran: Ovanın zengin topraklarında her şey yetişir.
Cemal: Yazar, başarısını anlattığı konulardan çok, zengin bir dile borçludur.
Esra: Osmanlı’nın zengin bir mutfak kültürünün olduğunu Batılılar da biliyor.

Çocuklardan hangisi “zengin” sözcüğünü “verimli ” anlamında kullanmıştır?
A)Leyla     B) Duran     C) Cemal      D) Esra

2. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelimelerden hangisi birbiriyle sesteştir?
A) Baban sağ mı, diye sordu adam.
Sağ olursak birçok güzelliği görürüz.

B) Seninle aramızda bir fark var.
Var mı içinizde beni anlayan?

C) Burası insana adeta yaşam gücü veriyor.
Motorun gücü kendini hissettiriyor.

D) Buranın saf ve berrak suları vardır.
Garsonlar saf oluşturup bizi selamladı.

3. I.İnce bir çocuk sesi kapladı odayı.
II.Küçük çocuklara ince kitaplar okutmalı.
III.Elinde ince bir değnek tutuyordu.
IV. Bu inşaat için ince kum gerekiyor.

Numaralanmış cümlelerde ince sözcüğü kaç farklı anlamda kullanılmıştır?
A) 1      B) 2       C)3        D) 4

4. 1.konan bir tuğladır.
    2. eğitim
   3.söylenen her kelime
   4.başlar
   5.çocuğun kişiliğine
   6.ana kucağında
Yukarıdaki numaralanmış sözlerle kurallı ve anlamlı bir cümle oluşturulmak istense sıralama nasıl olur?
A) 2-6-4-3-5-1
B)5-4-2-5-3-1
C)2-5-6-4-1-3
D)5-1-2-3-6-4

5. Bir sergiye gittiniz ve bir dilenciyle bir adamın tablosuna bakmaktasınız.  Tabloda beyaz sakallı oturur vaziyette bir adam ve diğeri ayakta bir kişi vardır. Oturur durumdaki adam elini açmıştır ve diğer adamdan yardım istemektedir.
Bu tabloyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi kişisel görüş içermemektedir?

A) Kapının önünde beyaz sakallı, sevimli bir adam oturmaktadır.
B) İnsanların yoksul görünümleri iç sızlatıcı niteliktedir.
C) Biri ayakta, diğer oturan iki kişi görülmektedir.
D) Yerde oturan zavallı adam, elini açarak diğerinden yardım istemektedir.

6. 1.Yazar olunmaz, yazar doğulur.
2.Yetenek, yazar olmak için tek başına yeterlidir.
3.İyi bir yazar olmak için kabiliyetin yanında bilgi de gereklidir.
4. Yazarlık sanatını hak etmiş kişiler, bu seviyeye bir ömür çalışarak ulaşmıştır.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca birbiriyle çelişmektedir?
A) 1.ve 2.    B) 2.ve 3.    C) 1. ve 3.      D) 3. ve 4.

7. Tarih, edebiyatı besleyen en önemli unsurlardan biridir. Bir ülkeyi, bölgeyi hatta dünyayı etkileyen ve değiştiren tarihi olaylar, zaman süzgecinden geçtikten sonra edebiyatın rengine bürünerek nesilden nesile aktarılır. Tarihi dönemeçler edebiyatın çeşitli türlerinde konu edilir. Tiyatrodan romana, şiirden öyküye, tarihten yararlanmayan tür yok gibidir edebiyatta.
Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Edebiyat, tarihin oluşumunu etkiler.
B) Edebi türler tarihi süreç içinde oluşmuştur.
C) Büyük olaylar tarihin akışını değiştirmiştir.
D) Tarih, edebiyatın ana kaynaklarından biridir.

8. Bilim kitaplarının öğretici içeriği öne çıksa da çocukların zihinsel gelişimlerine olumlu etkisi de biliniyor artık. Birçok çocuk, bu kitaplarda dünyaya, bilime, doğaya ve pek çok temel konuya ilişkin sorularına cevaplar buluyor. Günümüzde çocuklar, öyküler, masallar, romanlar değil de bilim kitapları okuyor. Son yıllarda özellikle 7-16 yaş arası çocuklara hitap eden bol görselli bilim kitaplarına ilgisiz kalmak çocuklar açısından adeta olanaksız. Uzaydan insan vücuduna, okyanusların derinliklerinden maddelerin yapısına bilimsel alanı kapsayan bu kitaplar hem öğretici hem de eğlendirici.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) Bilimsel kitapların görsellik açısından edebiyat kitaplarının önünde olduğuna
B) Son dönemde çocukların edebi türler yerine bilimsel kitaplara yöneldiğine
C) Bilim kitaplarının çocukların gelişimine katkı yaptığına
D) Bilimsel kitapların çocuklara birçok konuda temel bilgiler kazandırdığına

Aşağıda bir metnin giriş, gelişme, sonuç bölümleri karışık olarak verilmiştir. Y,Z,V harfleriyle belirtilen paragrafları dikkatle okuyunuz. 9, 10 ve 11. soruları bu paragrafa göre cevaplayınız.

Y. Siz siz olun zamanı iyi değerlendirin. “Vakit nakittir.” atasözünü asla unutmayın.

Z. Bunca değerine rağmen bazı insanlar boş işlerle vakitlerini öldürüyorlar. Bazıları da oflayıp puflayıp “Zaman geçmek bilmiyor!” diyor. Oysa bu insanlar vakitlerini değerlendirmek için pek çok şey yapabilirler. Gidip bir etkinliğe katılabilir ya da spor yapabilirler. En azından kitap okuyup zamanı en iyi şekilde değerlendirebilirler.

V. Zaman; bir işin, oluşun içinde geçtiği ya da geçmekte olduğu süredir. Annemizden, babamızdan veya başka birinden duyarız hep “Vakit nakittir, zamanını iyi kullanmalısın!” diye. Son derece haklıdır onlar. Yaşanan bir dakika bile gerçekten çok değerlidir. Zamanın kıymeti bilinmeli ve o iyi değerlendirilmelidir.

9. Buna göre, aşağıdakilerden hangisinde metnin bölümlerini ifade eden harfler “giriş, gelişme, sonuç” şeklinde sıralanmıştır?
A) Y, V, Z          B) V, Z, Y
C) V, Y, Z        D) Z, V, Y

10. Z paragrafında, zamanı değerlendirmek için aşağıdakilerden hangisi önerilmemiştir?
A) Bir etkinliğe katılmak
B) Spor yapmak
C) Müzik dinlemek
D) Kitap okumak

11. Her üç paragraf dikkate alındığında oluşan metne getirilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Zamanı İyi Değerlendirmek
B) Boşa Geçen Zaman
C) Kitap Okumanın Önemi
D) Başarıya Ulaşmanın Yolu

12. Daha ilkokul yıllarında biraz da babamın etkisiyle bu yazarımızı sevmiş, öykülerini okumuştum. Birçok okur gibi, babamla beni buluşturan, öykücünün o sıcacık yüreğiydi sanırım. İnsanlara karşı yapmacıksızdı, doğaldı. İçten seviyordu onları. İnsanlara karşı bu sıcaklığı taşıyan bir öykücünün eserleri nasıl olur da okunmazdı?
Bu parçada sözü edilen öykücünün hangi yönü vurgulanmak istenmiştir?
A) İnsan sevgisiyle dolu olması
B) Öykülerinin çocuklarca çok sevilmesi
C) Öykü dışındaki türlerde eser vermemesi
D) Öykülerinin her dönemde çok kişi tarafından okunması

13. (1)Burası, en yakın kasabaya iki gün uzakta, Anadolu’nun çıplak, yolsuz, viran bir köyüydü. (2) Köyde güneş batmış, arklardaki sular parlamaz olmuştu. (3) Etrafı kapatan dik, sivri dağlar duman ve bulut sarılı kocaman bakışlarını birbirine dayayarak çoktan uykuya varmıştı. (4) Köy, kayaların kat kat gölgelerine gömülüydü, ne penceresinden bir ışık görünüyor ne yollarında bir ses duyuluyordu.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir varlığa insana özgü nitelikler verilmiştir?
A) 1    B) 2      C) 3       D) 4

14. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna üç nokta konmalıdır?
A) Odasını toplayıp bir güzel süpürdü.
B) Bir yanda deniz bir yanda orman
C) Ne kadar da küçük bir kedi bu böyle
D) Biraz daha sabretseniz olmaz mı

15. Bu bağlamda koleksiyon yapma tutkusunun, sanatı desteklemenin yanı sıra
                                 1                                                                                                2                                                              
büyük bir kazanım olduğu gerçeğide  bütün boyutlarıyla seriliyor gözler önüne.
                                                          3                                                                  4
Bu cümlede numaralanmış kelimelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
A)1       B) 2      C) 3       D) 4

16. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi edilgen bir fiil değildir?
A) Ben gelinceye dek bahçede oyalanmış.
B) Gelen konuklar çok güzel ağırlanmış.
C) Çocuklar için nefis bir kahvaltı hazırlanmış.
D) Bu mağazanın vitrini güzel süslenmiş.

17. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde isim tamlaması, zarf tamlayıcısı içinde yer almıştır?
A) Dün akşam arkadaşlarla çok güzel vakit geçirdim.
B) İnsanların neşeli hallerine, kuşların cıvıltısı eşlik ederdi.
C) Köy meydanında kimse kalmamıştı.
D) Günün birinde yolum bir dağ köyüne düştü.

18. Aşkımdır, karanlık ansızın çöker
      Ansızın tükenir oyunlarda koz
      Lambalar yanmıştır canan evinde
      Canlanmıştır Ortaçeşme ve Beykoz
Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) 1.dize birden fazla yüklemi olan cümledir.
B) 2.dize ögelerinin sıralanışına göre devrik bir cümledir.
C) 3.dizenin yüklemi geçişli bir fiildir.
D) 4.dize yüklem ve özneden oluşmuştur.

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi kullanılmamıştır?
A) Toplantıda o görüşü sen de savunmuştun.
B) Onun şiir okuyuşu gerçekten güzeldi.
C) Kuşların süzülerek uçuşu görülmeye değerdi.
D) Aralıksız kar yağışı sürücüleri zor durumda bıraktı.

20. … yazarı, gündelik olaylarla ilgili konuları özel bir görüşle, kanıtlama gereği duymadan işler, düşüncelerini serbestçe ortaya koyar. Amacı ele aldığı konuda kamuoyu oluşturmaktır. Gazetelerin belli köşesinde yayımlanan bu yazılarda konu kısaca incelenir ve mutlaka bir sonuca varılır. Yazar; iğneleyici, alaycı, yer yer de eleştirici bir dil kullanır.
Bu parçanın başına aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Deneme         B) Fıkra
C) Makale           D) Eleştiri

 

CEVAPLAR:

1.B, 2.D, 3.C, 4.A, 5.C, 6.B, 7.D, 8.A, 9.B, 10.C, 11.A, 12.A, 13.C, 14.B, 15.C, 16.A, 17.D, 18.C, 19.A, 20.B

Yukarıdaki denemeyi indirmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

8.SINIF TÜRKÇE DENEME SINAVI 11

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap