Çalışma Kitapçıkları

HALK EDEBİYATI ÇALIŞMA KİTAPÇIĞI 1

HALK EDEBİYATI ÇALIŞMA KİTAPÇIĞI 1
1.Aşağıdaki cümlelerde geçen boşlukları anlama uygun bir şekilde doldurunuz.
a.Türkülerin, çoğunlukla üçer ya da dörder dizeli bentlerden oluşan ve her bendin sonunda tekrarlanan bölümlerine ……………….. denir.
b. Mani, türkü ve ninni ……………………. Halk edebiyatındaki şiir türleri arasında yer alır.
c.Maniler ……..’li hece ölçüsü ile söylenir.
d. ……………….de hece ölçüsünün yedili, sekizli ya da on birli kalıbı kullanılır. Hemen her konu işlenebilir. Söylendiği yöreye göre veya ezgisine göre adlar alır.
e. Ölen kişinin ardından duyulan üzüntüyü dile getiren ……….. denir. Bu türün Divan şiirindeki karşılığı mersiyedir.
f. Halk şiirinde kullanılan dil ……………….dir.
g. Aşık tarzı Halk şiirinde şiirler …………. eşliğinde söylenip aktarılır.
h. ………………lar; yiğitlik, savaş konularını işleyen, koşma nazım biçimiyle söylenen şiirlere verilen addır.
h. ……………; yiğitlik, savaş konularını işleyen, koşma nazım biçimiyle söylenen şiir türüdür.
ı.Halk şairlerinin şiirlerinin toplandığı deftere…………….. adı verilir.
i. Halk şiirinde toplum veya kişilerin eleştirildiği şiirlere ………………. denir.
j. Koçaklama nazım türünün Halk edebiyatındaki en meşhur şairleri……………….. ve ……………..dur.
k.On dokuzuncu yüzyıl şairlerinden olan ……….., özellikle taşlamadaki başarısı ile bilinir. Aruz ölçüsüyle yazdığı şiirleri de vardır.
l. On yedinci yüzyıl halk şairlerinden olan…………….. hayatı, doğayı sevmiş; kuğuya, sunaya benzettiği güzellerden şiirlerinde övgüyle bahsetmiştir. Oldukça sade bir dille eser veren şair Divan şiirinden etkilenmiştir.
m. Koşmaların nazım birimi ………………tür.
n.On dördüncü yüzyılın sonu ile on beşinci yüzyılın başlarında yaşayan ……………………. şiirlerinde düşüncelerini alaycı bir üslupla dile getirmiştir. Budalaname adlı eserinde 15.yüzyılın halk nesrinin sade örnekleri vardır.
o. ……….. Halk şiiri geleneği içinde yetişmiş olsalar da eğitim görmüş olmaları ve aruz ölçüsüyle de şiir yazmaları bakımından saz şairlerinden ayrılırlar.
ö. Maninin uyak düzeni ………. biçimindedir.

p. Manilerde asıl konu ve söylenmek istenen, genellikle……………………. yer alır.
r. ………………….., Bektaşiliğe bağlı şairlerin söyledikleri şiirlerdir.
s. Yunus Emre, Hacı Bayram Veli gibi şairler, ……………………… gibi şairler………………… temsilcileridir.
ş. Koşma nazım biçimi ile söylenen şiirler, işlenen konuya göre …………… ,……….., ………….. adlarını alır.
t. ………… ,Tanrı ile şakalaşırcasına bir üslupla yazılan şiirlerdir.
v. Tarikata yeni katılanlara yol göstermek amacıyla mürşitlerin manzum öğütlerini içeren şiirlere ……………. denir.
y. Yunus Emre şiirlerinde daha çok …………… ölçüsünü kullanmakla beraber, …….. ölçüsüyle de şiirler yazmışlardır.
z. Şiirlerinde aşk duygularını, doğanın güzelliklerini işleyen ünlü halk ozanı…………….. güzellemeleri ile tanınır.

HALK EDEBİYATI ÇALIŞMA KİTAPÇIĞI 1 CEVAPLAR
1.Aşağıdaki cümlelerde geçen boşlukları anlama uygun bir şekilde doldurunuz.
a.Türkülerin, çoğunlukla üçer ya da dörder dizeli bentlerden oluşan ve her bendin sonunda tekrarlanan bölümlerine ……kavuştak….. denir.
b. Mani, türkü ve ninni ……Anonim…. Halk edebiyatındaki şiir türleri arasında yer alır.
c.Maniler ……7..’li hece ölçüsü ile söylenir.
d. ……Türküler….de hece ölçüsünün yedili, sekizli ya da on birli kalıbı kullanılır. Hemen her konu işlenebilir. Söylendiği yöreye göre veya ezgisine göre adlar alır.
e. Ölen kişinin ardından duyulan üzüntüyü dile getiren ..ağıt….. denir. Bu türün Divan şiirindeki karşılığı mersiyedir.
f. Halk şiirinde kullanılan dil ……sade…….dir.
g. Aşık tarzı Halk şiirinde şiirler ……bağlama(saz)……. eşliğinde söylenip aktarılır.
h. …Koçaklama…; yiğitlik, savaş konularını işleyen, koşma nazım biçimiyle söylenen şiir türüdür.
ı.Halk şairlerinin şiirlerinin toplandığı deftere……cönk……….. adı verilir.
i. Halk şiirinde toplum veya kişilerin eleştirildiği şiirlere ……taşlama……. denir.
j. Koçaklama nazım türünün Halk edebiyatındaki en meşhur şairleri……Köroğlu.. ve …Dadaloğlu…..dur.
k.On dokuzuncu yüzyıl şairlerinden olan …Seyrani.., özellikle taşlamadaki başarısı ile bilinir. Aruz ölçüsüyle yazdığı şiirleri de vardır.
l. On yedinci yüzyıl halk şairlerinden olan…Gevheri….. hayatı, doğayı sevmiş; kuğuya, sunaya benzettiği güzellerden şiirlerinde övgüyle bahsetmiştir. Oldukça sade bir dille eser veren şair Divan şiirinden etkilenmiştir.
m. Koşmaların nazım birimi …dörtlük…tür.
n.On dördüncü yüzyılın sonu ile on beşinci yüzyılın başlarında yaşayan …Kaygusuz Abdal…. şiirlerinde düşüncelerini alaycı bir üslupla dile getirmiştir. Budalaname adlı eserinde 15.yüzyılın halk nesrinin sade örnekleri vardır.
o. …Kalem şairleri.. Halk şiiri geleneği içinde yetişmiş olsalar da eğitim görmüş olmaları ve aruz ölçüsüyle de şiir yazmaları bakımından saz şairlerinden ayrılırlar.
ö. Maninin uyak düzeni …aaba……. biçimindedir.
p. Manilerde asıl konu ve söylenmek istenen, genellikle…..3.veya 4.dizede ………. yer alır.
r. …..nefes….., Bektaşiliğe bağlı şairlerin söyledikleri şiirlerdir.
s. Yunus Emre, Hacı Bayram Veli gibi şairler, ..Kaygusuz Abdal, Pir Sultan Abdal,  gibi şairler…….Dini-Tasavvufi Halk edebiyatının temsilcileridir.
ş. Koşma nazım biçimi ile söylenen şiirler, işlenen konuya göre ….güzelleme.., koçaklama.. ,..taşlama… adlarını alır.
t. ….Şathiye… ,Tanrı ile şakalaşırcasına bir üslupla yazılan şiirlerdir.
v. Tarikata yeni katılanlara yol göstermek amacıyla mürşitlerin manzum öğütlerini içeren şiirlere …..nutuk…. denir.
y. Yunus Emre şiirlerinde daha çok ….hece…… ölçüsünü kullanmakla beraber, ...aruz….. ölçüsüyle de şiirler yazmışlardır.
z. Şiirlerinde aşk duygularını, doğanın güzelliklerini işleyen ünlü halk ozanı...Karacaoğlan… güzellemeleri ile tanınır.

Halk-Edebiyatı-Çalışma-Kitapçığı-1

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap