Testler

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Test 1

islamiyetten onceki turk edebiyati testleri

1. Aşağıdakilerin hangisinde İslamiyet’ten önceki Türk destanları bir arada verilmiştir?
A) Oğuz Kağan- Göç- Türeyiş- Manas
B) Göç- Oğuz Kağan- Battal Gazi- Bozkurt
C) Ergenekon- Şu- Türeyiş- Alp Er Tunga
D) Göç- Oğuz Kağan- Danişmentname- Şu
E) Atilla- Bozkurt- İlyada- Ergenekon

Alp Er Tunga öldi mü
Issız acun kaldı mu
Ödlek öçin aldı mu
Emdi yürek yırtılur
2.Bu parçanın nazım şekli nedir?
A)Koşuk
B)Sav
C)Varsağı
D)Sagu
E)Semai

3. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet’ten önceki Türk edebiyatı şiirinin özelliklerinden değildir?
A) Edebi ürünler yazıya geçirilmemiştir.
B) Dil yabancı etkilerden uzaktır.
C) Hece ölçüsü kullanılmıştır.
D) Nazım birimi olarak beyit kullanılmıştır.
E) Genellikle yarım kafiye kullanılmıştır.

4. Orhun Kitabeleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Sekizinci asırda yazılmış olduğu
B) Uygur alfabesi ile yazıldığı
C) Türklerle Çinlilerin mücadelelerini anlattığı
D) Türk dilinin gelişmişliğini gösterdiğini
E) Türk tarihinin bir kısmını aydınlattığını

I.Şiirler sagu ve koşuk nazım şekli ile yazılmıştır.
II.Yabancı sözcüklerin olmadığı arı bir dil kullanılmıştır.
III.Cönklere yazılan şiirler törenlerde okunmuştur.
IV.Şiirlerde nazım birimi olarak beyit kullanılmıştır.
V.Şiirlerde genellikle redif ve yarım kafiye kullanılmıştır.
5. numaralanmış cümlelerden hangilerinde sözlü edebiyat dönemiyle ilgili verilen bilgi yanlıştır?
A) I.ve III.
B) II. ve IV.
C) III. ve IV.
D) III. ve V.
E) IV. ve V.

6. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet’ten önceki Türk hayatına ve edebiyatına ait bir kavram değildir?
A) Şölen
B) Sagu
C) Yuğ
D) Koşma
E) Sığır

7. Aşağıdakilerden hangisi yapma destanın özelliklerinden biridir?
A) Bu destanların şairi belli değildir.
B) Bir şairin destan havasında kaleme aldığı epik şiirlerden oluşur.
C) Doğup yayılma, derlenip yazıya geçirilme gibi evrelerden geçer.
D) Bu destanların ilk söyleyenleri belli değildir.
E) Bu destanlar doğal destanların geçirdiği aşamaları geçirmemiştir.

8. Aşağıdakilerden hangisinde edebiyatımızın devirlere ayrılmasında kullanılan ölçütlerden biri değildir?
A) Dil anlayışı
B) Dini hayat
C) Dilbilimcilerin istekleri
D) Dil coğrafyası
E) Kültürel farklılaşma

9. İslamiyet öncesi Türk edebiyatında ölen kişilerin arkasından söylenen şiirlere ne ad verilir?
A) Koşma
B) Mani
C) Sagu
D) Ninni
E) Sav

10. ………………. bir gece baskınında yenilen Türklerden bir grubun, etrafı kayalıklarla çevrili bir dağın ardında bir vadiye sığınmaları, daha sonra da demir madeninden oluşmuş dağı eritip bir kurdun yol göstermesiyle buradan çıkışlarını ve tekrar eski dirlik düzenlerini sağlayışlarını anlatır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Oğuz Kağan Destanı
B) Ergenekon Destanı
C) Cengiz Han Destanı
D) Bozkurt Destanı
E) Türeyiş Destanı

11. Saka Türklerinin başlıca destanları: ………………. ve Şu destanıdır.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki destanlardan hangisi getirilmelidir?
A) Alp Er Tunga Destanı
B) Oğuz Kağan Destanı
C) Türeyiş Destanı
D) Ergenekon Destanı
E) Göç Destanı
Tümen çiçek tizildi
Binlerce çiçek dizildi
Bükünden ol yazıldı
Tomurcuktan yazıldı

Ökünç yatıp üzildi
Çok yatarak sıkıldı
Yirde kopa adrışur
Yerden biter açılır
12. Yukarıdaki dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Eski Türkçenin özelliklerini taşır.
B) Konusu doğadan alınmıştır.
C) 7’li hece ölçüsü ile yazılmıştır.
D) Yarım uyaklı dörtlüklerdir.
E) Genellikle yabancı kökenli kelimeler kullanılmıştır.

13. Aşağıdakilerden hangisi yapay bir destandır?
A) Göç Destanı
B) Üç Şehitler Destanı
C) Şu Destanı
D) Ergenekon Destanı
E) Oğuz Kağan Destanı

14. Aşağıdaki gruplardan hangisi tamamıyla Türk destanlarından oluşmaktadır?
A) Oğuz Kağan- Kalavela- Ergenekon- Göktürk
B) Ergenekon- Kalavela- Alp Er Tunga- Türeyiş
C) Alp Er Tunga- Türeyiş- Bozkurt- İlyada
D) Oğuz Kağan- Bozkurt- Türeyiş- Ergenekon
E) Şehname- Oğuz Kağan- Ergenekon- Göç

15. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Sözlü Türk edebiyatının özelliklerinden biri değildir?
A) Aruz ve hece ölçüsü birlikte kullanılmıştır.
B) Şiirler kopuz eşliğinde söylenmiştir.
C) Destan, koşuk, sagu, sav gibi türler kullanılmıştır.
D) Yabancı tesirlerden uzak arı bir Türkçe kullanılmıştır
E) Belli bir zümrenin değil, halkın edebiyatı olmuştur.

16. İslamiyet’ten önceki Türk şiiri sözlü bir geleneğe sahiptir. Çoğu zaman kopuz denen saz eşliğinde söylenen bu şiirler, nazım biçimlerine göre üç grupta toplanırdı. Düğünlerde, şölenlerde söylenen aşk, ayrılık gibi konuları işleyen şiirlere…….; ölen kişinin ardından söylenen ve onun iyiliklerinin, başarılarının anlatıldığı şiirlere………; atasözü özelliği gösteren şiirlere ise……………… denirdir.
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Koşuk, Sav, Destan
B) Sav, sagu, yuğ
C) Koşuk, sagu, sav
D) Destan, koşuk, sagu
E) Sagu, koşuk, sav

17. Destan, koşuk, sagu, savlar İslamiyet’ten önceki Türk edebiyatının ürünleridir. Koşuklarda aşk ve doğa, sagularda ölüm, destanlarda ise kahramanlık konuları işlenmiştir. Bunlarda nazım birimi……., ölçü ise …………… ölçüsüdür.
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
A) beyit- aruz
B) beyit- hece
C) dörtlük- hece
D) bent- aruz
E) dörtlük-aruz

18. Göktürk Kitabeleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Türklerin milli alfabesi olan Göktürk alfabesi ile yazılmıştır.
B) İslamiyet’in kabulünden sonraki ilk yazılı belge olma özelliğine sahiptir.
C) “Türk” kelimesinin geçtiği ilk belge olma özelliği taşımaktadır.
D) Türklerin kültürlerini, geleneklerini, törelerini, ahlak ve adetlerini yansıtır.
E) Gelişmiş bir dille ve hitabet tarzında yazılmıştır.

19. Türklere ait en eski metinler 8. yy. ürünleri olan ……………Yazıtları’dır. bu yazıtlar ilk olarak 1893 yılında Danimarkalı bilgin Thomsen tarafından okunmuştur. Bu dönemde Göktürkçe ve Uygurca kullanılmıştır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Göktürk
B) Hun
C) Karahanlı
D) Uygur
E) Yenisey

20. Eski Türklerde yılda bir defa belli dönemde düzenlenen kutsal av törenlerine verilen isim, aşağıdakilerden hangisidir?
A)Yuğ
B)Şölen
C)Yır
D)Şaman
E)Sığır

Cevaplar:
1.C, 2.D, 3.D, 4.B, 5.C, 6.D, 7.B,8.C, 9.C, 10.B, 11.A, 12.E, 13.B, 14.D, 15.A, 16.C, 17.C, 18.B, 19.A, 20.E

 

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Test 1‘i word dosyası olarak indirmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

islamiyet-oncesi-turk-edebiyati-test-1

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap