Testler

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Test 2

islamiyetten onceki turk edebiyati testleri

1. Aşağıdakilerden hangisi sözlü edebiyat’ın özelliklerinden biri değildir?
A) Uyak, yarım uyaktır; cinaslardan, rediflerden yararlanılır.
B) Bu veriler anonimdir.
C) Başlangıçta söyleyeni bilinse de zamanla bu ürünler, halkın ortak malı olur.
D) Konular, günübirlik yaşamdan alınır.
E) Düz yazıyla önemli ürünler verilir.


2.Destanlarla ilgili olarak verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 

A)Alp Er Tunga’da Saka hükümdarının kahramanlıkları anlatılır.
B)Şu’da Saka hükümdarının Büyük İskender’le mücadeleleri anlatılır.
C)Ergenekon’da Türklerin Ergenekon denen bir vadiden, demir dağı eriterek çıkışları anlatılır.
D)Bozkurt’ta Uygurların bir dişi kurttan türeyişi anlatılır.
E)Oğuz Kağan’da Hun hükümdarı Mete’nin kahramanlıkları, ülkesini oğulları arasında bölüştürmesi anlatılır.

3.Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi edebiyatı için söylenemez?
A) Hece ölçüsüyle söylenmiştir.
B) Nazım birimi dörtlüktür.
C) Çoğunlukla yarım uyak kullanılmıştır.
D) Ölüm, doğa güzelliği, insan sevgisi, kahramanlık gibi konular işlenmiştir
E) Şairler, son dörtlükte mahlaslarını söylemiştir.

Millet vicdanında derin izler bırakan tarih ve toplum olaylarının kuşaktan kuşağa aktarılarak olağanüstü nitelik kazanıp daha sonra bir ozan tarafından derlenmesiyle oluşan türe ……..… denir.

4. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
A ) Masal
B ) Yapma destan
C ) Doğal destan
D ) Halk hikâyesi
E ) Efsane

5. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet etkisindeki Türk destanlarından değildir?
A) Satuk Buğra Han
B) Danişment Gazi
C) Battal Gazi
D) Edige
E) Oğuz Kağan Destanı

6. İslâmiyet öncesi Türk Edebiyatında, eski Türklerin ölenler için düzenledikleri …………………….. törenlerinde okunan yas şiirlerine ……………. denmiştir. Bunlar Halk edebiyatındaki………………………… ve Klâsik edebiyattaki …………………. türlerinin ilk örnekleri sayılır.
Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere, sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A)Sığır-yuğ-mersiye-ağıt
B)Yuğ-sagu-ağıt-mersiye
C)Yuğ-sagu-ağıt-methiye
D)Yuğ-ağıt-sagu-sav
E)Şölen-ağıt-sagu-gazel

7. Aşağıdakilerden hangisi sözlü edebiyat’ın özelliklerinden biri değildir?
A) Uyak, yarım uyaktır; cinaslardan, rediflerden yararlanılır.
B) Bu veriler anonimdir.
C) Başlangıçta söyleyeni bilinse de zamanla bu ürünler, halkın ortak malı olur.
D) Aşk, tabiat, yiğitlik konularında söylenmiştir.
E) Düz yazıyla önemli ürünler verilir.

8. Oluşumunu halen sürdürmekte olan destan aşağıdakilerden hangisidir?
A) Oğuz Kağan
B) Kalevala
C) Manas
D) Çılgın Orlanda
E) Ramayana

9. Yuğ töreninde söylenen ağıtlardır. Ölenin ardından, onun ölümünden duyulan acıları anlatmak için söylenir; çoğunlukla ölenin kahramanlıklarını, erdemlerini anlatan bu şiirde ölçü, hece ölçüsü; nazım birimi dörtlüktür.”
Yukarıda sözü edilen nazım türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Koşuk
B) Sav
C) Destan
D) Sagu
E) Nefes

10.’Sözlü edebiyat’ için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) ‘Ozan, oyun, kam, baksı, şaman’ adı verilen kişilerce ‘kopuz’ denilen çalgı eşliğinde söylendiği
B) Bu dönem ürünlerinin koşuk, sagu, sav, destanlar olduğu
C) Av törenlerinde (sığır), genel eğlencelerde (şölen), yas törenlerinde (yuğ) üretildiği
D) Yazının kullanılmadığı dönemlerden süregeldiği
E) Bu verilerin yazarının kişiselliğini yansıttığını

Alp Er Tunga öldü mi Alp Er Tunga öldü mü
Issız ajun kaldı mu Kötü dünya kaldı mı
Özlek öcin aldı mı Felek öcünü aldı mı
Emdi yürek yırtılır Şimdi yürek yırtılır

11. Yukarıdaki dörtlükten, aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) Türünün sagu olduğu
B) Hece ölçüsüyle söylendiği
C) Sözlü ürünler dönemi özelliklerini yansıttığı
D) Arapça, Farsça sözcüklere rastlandığı
E) Uyak, rediften yararlanıldığı

12.Aşağıdakilerden hangisi ‘doğal destan’ın özelliklerinden biri değildir?
A) Manzumdur.
B) Anonimdir.
C) Yer, zaman, olay bütünselliği içinde öykülenir¬ler.
D) Kişiler, olağanüstü özelliklere sahiptir.
E) Destanlarda mitolojik unsurlara yer yoktur.

13.”Sevgi, doğa, yiğitlik gibi konuların işlendiği şiirlerdir. Törenlerde kopuz eşliğinde söylenir. Dörtlüklerden oluşur. Hece ölçüsünün kullanıldığı bu şiirler, koşmayı andırır.”
Yukarıda sözü edilen şiir türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sagu
B) Koşuk
C) Sav
D) Destan
E) Deme

14. “Göktürk yazıtları” için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Bu yazıtlar edebiyat kadar tarih, sosyoloji, etnografya için de önemlidir.
B) Göktürk yazıtları, ilk yazılı ürünler olarak değerlendirilir.
C) Yazıtlarda ‘söylev’ özellikleri daha belirgindir.
D) Yazıtlarda Uygur Türkçesinin tüm incelikleri görülür.
E) Türklerin o günkü yaşamını yaratan canlı belgelerdir.

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır?
A)Destanların şekillenmesinde halkın hayal gücü etkili olmuştur.
B)Destanlarda olağanüstü özelliklere sahip kahramanlar yoktur.
C)Türk destanlarında ışık, at gibi mitolojik motifler vardır.
D)Türeyiş, Türklerin ortak efsanesidir.
E)Efsanelerde olağanüstü olaylar yer alsa da efsanelerin bir ucu tarihe dayanır.

16. Sagu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)Söz sanatlarına sıkça başvurulmuş, sanatlı bir dil kullanılmıştır.
B)Şölen adı verilen törenlerde ozanlar tarafından söylenmiştir.
C)Bütün sagular sekizli hece ölçüsüyle söylenmiştir.
D)Düz kafiye düzeni ile söylenmiştir.
E)Halk şiiri nazım türlerinden taşlama ile aynı özellikler gösterir.

17.Aşağıdakilerden hangisi sözlü edebiyat döneminin özelliklerinden biri değildir?
A) Sözlü edebiyat dönemine ait şiirler başlangıçta yazıya geçirilmemiştir.
B)Dış etkilerden uzak, sade bir dil kullanılmıştır.
C)Duygular ve düşünceler şiirlerle ifade edilmiştir.
D)Şiirlerde kafiye ve redife yer verilmiştir.
E)Destanlar baksı adı verilen ozanlar tarafından yazılmıştır.

18. Aşağıdakilerden hangisinde Türk mitolojisindeki ögeler birlikte verilmiştir?
A)ev-kadın-at-dağ-kağnı
B)bozkurt-ışık-kadın-at-defter
C)at-kadın-ışık-bozkurt-ağaç
D)ok-at-gemi-bozkurt-ağaç
E)ağaç-kadın-çadır-ışık-yol

19. Sözlü edebiyat döneminde şairler aşağıdaki özelliklerinden hangisine sahip değildir?
A)Hekimlik
B)Yöneticilik
C)Büyücülük
D)Din adamlığı
E)Müzisyenlik

20. Destan döneminin ve destanların önemi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A)Koşuk ve sagularda işlenen temaların belirlenmesi
B)Türklerin İslam öncesi yaşamına ve tarihine kaynak teşkil etmesi
C)Türklerin yaptıkları savaşlar hakkında kesin bilgiler vermesi
D)Türklerle ilgili hayalden arındırılmış gerçek bilgilerin verilmesi
E)Türklerin nüfusunun ve kurdukları devletlerin sağlıklı bir şekilde tespit edilmesi

Cevaplar:

1.D, 2.D, 3.E, 4.C, 5.E, 6.B, 7.E, 8.C, 9.D, 10.E, 11.D, 12.E, 13.B, 14.D, 15.B, 16.D, 17.E, 18.C, 19.B, 20.B

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Test 2‘yi word dosyası olarak indirmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

islamiyet-oncesi-turk-edebiyati-test-2

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap