Testler

Servetifünun Edebiyatı Test 19

1. …………..,  Abdülhamid’e de düşmandı (“Avcı” şiirini yazacak kadar) ; sonra lttihad ve Terakki’ye düşman oldu (“Han-ı lştiha”yı yazacak kadar) . Ayrıca, muhafazakar kesim adına Akif onu zangoç ilan etmişti. Ama kimse, “kanon”da kendine önemli bir yer edinmesini engelleyemedi.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilir?
A) Halit Ziya
B) Hüseyin Cahit
C) Safveti Ziya
D) Mehmet Rauf
E) Tevfik Fikret

2. …, “Hikâye” adlı incelemesinde çağdaş romanın ülkemizde tanınmadığından yakınır. On yedi yaşında iken Balzac, Stendhal, Flaubert ile başlayarak Zola, Daudet ve Goncourtlar’ı okuduğunu söyleyen romancı, Batı’daki gerçekçi yazının aşamalarını özümlemiş, bir bileşime varmıştır. Onun yazdığı romanlarla kendi bireysel yaşamını sürdüren insanlar girer Türk edebiyatına. Düş ve gerçek çatışmasının temel alındığı “Mai ve Siyah”,”Aşk-ı Memnu”ya oranla coşumculuğun etkisinden kurtulamazsa da gerek bir roman dilinin gerçekleştirilebilmiş olması, gerekse dönemin aydınlarının ruh durumunu yansıtması açısından, yine de gerçekçi çizgide yer alır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Tevfik Fikret
B) Mehmet Rauf
C) Yakup Kadri
D) Halit Ziya
E) Cenap Şehabettin

3. Servetifünun edebiyatıyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Tiyatro, Tanzimat döneminden daha ileriye götürülmüş, çok başarılı tiyatro eserleri verilmiştir.
B) Halit Ziya Uşaklıgil dönemin romancılarından, Tevfik Fikret ise şairlerindendir.
C) Sone, terza-rima gibi Batılı nazım biçimleri kullanılmıştır.
D) Toplumsal konulardan çok, bireysel konuların ele alındığı şiirlerde ağır bir dil kullanılmıştır.
E) Parnasizmin etkisiyle şiirde biçim mükemmelliğine önem verilmiştir.

4. Servetifünun edebiyatının sona ermesine neden olan “Edebiyat ve Hukuk” adlı makale aşağıdakilerden hangisine aittir?
A) Ziya Paşa
B) Tevfik Fikret
C) Hüseyin Cahit Yalçın
D) Mehmet Rauf
E) Cenap Şehabettin

5. Türk romanı Servetifünun edebiyatı döneminde büyük bir aşama katetmiştir. “Sanat sanat içindir.” tezini savunan dönemin yazarları aşk, ayrılık ve acıma gibi konuları işler. … , bu dönemin en önemli romancısı sayılır. Yazar, Batı seviyesine uygun romanlar yazmıştır. Yazarın “Aşk-ı Memnu” adlı romanı günümüzde de en başarılı Türk romanlarından biri sayılır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki sanatçılardan hangisi getirilmelidir?
A) Mehmet Rauf
B) Namık Kemal
C) Halit Ziya Uşaklıgil
D) Ahmet Mithat Efendi
E) Ahmet Rasim

6. I. Fransız edebiyatı örnek alınmıştır.
II. Realizm akımı benimsenmiştir.
III. “Sanat sanat içindir.” ilkesine uyulmuştur.
IV. Vatan, hürriyet, istiklal konuları işlenmiştir.
V. Dil, Tanzimat edebiyatına göre ağırdır.
Servetifünuncularla ilgili olarak söylenen yukarıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) I.     B) II.      C) III.      D) IV.      E) V.

7. Edebiyatıcedide sanatçıları için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Her zaman toplumdan kaçış ve içe kapanış psikolojisini yaşamışlardır.
B) Romanlarında İstanbul dışına bir türlü çıkamamışlardır.
C) Şiirde ikilik (beyit) anlayışı yerine bütün şiir anlayışını benimsemişlerdir.
D) Sade ve anlaşılır bir dille yazmaya özen göstermişlerdir.
E) Hemen her şeyi şiirlerine konu yapmışlardır.

8. … Edebiyatıcedide topluluğundan önce, Batılı roman tekniğini kullanarak zamanına göre çok sade sayılan bir dille gözlem ve tahlile büyük yer verdiği … romanı ile edebiyatımızda psikolojik romanın ilk örneklerinden birini vermiştir.
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Abdülhak Hamit Tarhan-Makber
B) Nabizade Nazım-Zehra
C) Mehmet Rauf-Eylül
D) Halit Ziya-Mai ve Siyah
E) Tevfik Fikret-Şermin

9. … edebiyatını örnek alan Servetifünun şair ve yazarları büyük ölçüde … akımının etkisi altında kaldılar.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun olur?
A) Fransız-Realizm
B) İngiliz-Realizm
C) Alman-Romantizm
D) Fransız-Sembolizm
E) Fransız-Naturalizm

10. Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun edebiyatı ile Divan edebiyatının ortak özelliklerinden biri değildir?
A) Ağır ve anlaşılma bir kullanmaları
B) Seçkin bir zümreye seslenmeleri
C) Sanat için sanat görüşüne bağlı olmaları
D) Şiirde parça güzelliğine önem vermeleri
E) Toplum sorunlarına değinmemeleri

11. Aşağıdaki şair ve yazarlardan hangisi, Servetifünun edebiyatının bir temsilcisi değildir?
A) Cenap Şehabettin
B) Halit Ziya Uşaklıgil
C) Hüseyin Rahmi Gürpınar
D) Tevfik Fikret
E) Mehmet Rauf

12. Aşağıdakilerden hangisi, Servetifünun edebiyatının sanat anlayışına uymaz?
A) Sanat için sanat anlayışına bağlanmak
B) Toplumsal sorunlardan kaçmak
C) Sade bir dil kullanmak
D) Sanatta Batılı ölçülere uymak
E) Değişik sanat akımlarına bağlanmak

13. Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun sanatçılarının özelliklerinden biridir?
A) Toplumdan kaçış psikolojisini yaşarlar.
B) Romantizm akımının takipçisidirler.
C) Toplum için sanat görüşünü benimserler.
D) Hemen hepsi aristokrat zümreye dahil insanlardır.
E) Devletin yüksek kademelerinden görev yaparlar.

14. O daha sonra başlatılacak olan dilde sadeleşme cereyanlarına pek taraftar olmasa da Cenap kadar sert karşı koyanlardan değildir. Bu konuda ihtiyatlı davranır, hatta bazen destekler gibi göründüğü de olur. Son yıllardaki kitaplarında kullandığı dil ile kitaplarının yeni baskılarını sadeleştirmesi, yeni dil akımını benimsediğini gösterir.
Yukarıda tanıtılan Edebiyatıcedide sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tevfik Fikret
B) Mehmet Rauf
C) Ömer Seyfettin
D) Halit Ziya
E) Yahya Kemal

15. Yazar, Batı anlayışı ile yetişmiş Servetifünun neslinin sanat, dil, edebiyat, müzik, tercüme hakkındaki görüşlerini ve hayat karşısında almış oldukları tavrı romanlaştırmıştır. Bu bakımdan eser, bir nesil romanı sayılabilir. Roman, bir tezada dayanır. Halit Ziya, hayal ile gerçek arasındaki çatışmaya dayanan çeşitli unsurları karşılaştırır. Romanın kahramanı Ahmet Cemil aynı zamanda Servetifünun sanatçısının prototipidir.
Yukarıdaki parçada tanıtılan eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mai ve Siyah
B) Kiralık Konak
C) Eylül
D) Aşk-ı Memnu
E) Kırık Hayatlar

 

CEVAPLAR: 1.E, 2.D, 3.A, 4.C, 5.C, 6.D, 7.D, 8.B, 9.A, 10.D, 11.C, 12.C, 13.A, 14.D, 15.A

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap