Testler

Şiir Bilgisi Test 2

ŞİİR BİLGİSİ TEST 2

1. Aşağıdaki dizelerin hangisinde redif yoktur?
A) Zil, şal ve gül, bu bahçede raksın bütün hızı
     Şevk akşamında Endülüs üç defa kırmızı
B) Aşkın sihirli şarkısı yüzlerce dildedir
     İspanya neşesi ile bu akşam zildedir
C) Yelpaze çevrilir gibi birden dönüşleri
     İşveyle devriliş, örtünüşleri
D) Alnında halka halka aşüfte kâkülü
     Göğsünde yosma Gırtana’nın en güzel gülü
E) Raks ortasında bir durup oynar, yürür gibi
    Bir baş çevirmesiyle bakar öldürür gibi

2.
Evimden uzakta, annemden uzak
Kimsesiz kalmışım yad ellerinde
Bir vefa ararım kalbe dolacak
Gurbetin yabancı güzellerinde
Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Bir özlem dile getirilmiştir.
B) İkinci dize devrik bir cümledir.
C) Hecenin 11’li kalıbıyla yazılmıştır.
D) Redif kullanılmıştır.
E) Uyak örgüsü sarma uyaktır.

3.
Daha deniz görmemiş bir çoban çocuğuyum.
Bu dağların en eski âşinasıdır soyum,
Bekçileri gibiyiz ebenced buraların.
Bu tenha derelerin, bu vahşi kayaların
Görmediği gün yoktur sürü peşinde bizi,
Her gün aynı pınardan doldurur testimizi
Bu dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Pastoral şiire örnektir.
B) Redif kullanılmıştır.
C) Anlamca birbirini tamamlayan dizeler vardır.
D) Heceyle yazılmıştır.
E) Tunç uyak vardır.

4.
Uzun olur gemilerin direği
Yanık olur anaların yüreği
Yârim olur illerinin zeyreği
Onun için açık gider gözlerim
Bir türküden alınmış bu dörtlükteki hangi özellik halk şiirinin genel özelliği değildir?
A) Hece ölçüsüyle söylenmesi
B) Nazım biriminin dörtlük olması
C) Dilinin sade olması
D) Zengin uyak kullanılması
E) İçten bir söyleyişin görülmesi

5.
Çeyizim sandıkta basılı kaldı
Kınalar ellerde yakılı kaldı
Bayrağım ağaçta asılı kaldı
Düğünüm mahşere kaldı neyleyim
Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) İlk iki dize arasında tam uyak vardır.
B) Ağıt türünde söylenmiştir.
C) Redif kullanılmıştır.
D) Koşma biçiminde söylenmiştir.
E) Birbiriyle ilgili sözcüklerle ahenk sağlanmıştır.

6. Aşağıdaki beyitlerin hangisinde tam uyak kullanılmıştır?
A) Kanatlanıp uçalım mı
    Çiçek olup açalım mı
B) Ben çektiğim kimler çeker
     Gözlerim kanlı yaş döker
C) Kul Mustafa eydür coştum
     Aşkın deryasına düştüm
D) Coştu deli gönül coştu
     Sevda gelip senden aştı
E) Bahçenizde dut var mı
     Havada bulut var mı

7. Aşağıdaki beyitlerin hangisinde cinas vardır?
A) Gül gülşeni terk eyledi sohbet sana kaldı
     Bülbül yine meydan-ı muhabbet sana kaldı
B) Çınla, ey coşkun deniz, kayalıklarda çınla
     Sar bütün kumsalları o dolaşık saçınla
C) Dönülmez akşamın ufkundayız vakit çok geç
     Bu son fasıldır ey ömrüm nasıl geçersen geç
D) Akşam lekesiz, saf, iyi bir yüz gibi akşam
     Ta karşı bayırlarda tutuşmuş iki üç çam
E) O çay ağır akar yorgun mu bilmem
    Mehtabı hasta mı, solgun mu bilmem

8.
Açılan bir gülsün sen yaprak yaprak

Beş aşkımla bahar getirdim sana
Tozlu yollarından geçtiğim uzak
İklimden bahar getirdim sana
Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Tam uyak kullanılmıştır.
B) Uyak düzeni abab şeklindedir.
C) Lirik bir şiirden alınmıştır.
D) Sadece şahıs zamirleri rediftir.
E) Dizelerin tamamı devrik cümledir.

9.
Bu sene sarışın yüzlü ilkbahar
Çimenler üstünde solgun yatıyor
Gizli bir elemle hıçkıran rüzgâr
Çiçekli dalları kımıldatıyor
Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Çapraz kafiye düzeni kullanılmıştır.
B) I. ve III. dizelerde redif vardır.
C) İlkbahar ve rüzgâr kişileştirilmiştir.
D) II. ve IV. dizler tam uyaklıdır.
E) 11’li hece ölçüsüyle söylenmiştir.

10. 
Enginden engine koşarken rüzgâr
Bende bir yolculuk heyecanı var
Yattığım kayaya çarpan dalgalar
Çıkıver bir sonsuz sefere diyor
Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinden söz edilemez?
A) Hece ölçüsüyle söylenmiştir.
B) Tam uyak vardır.
C) İntak sanatına başvurulmuştur.
D) Uyak düzeni abab biçimindedir.
E) Lirik bir şiirden alınmıştır.

11.
Beni candan usandırdı cefadan yâr usanmaz mı
Felekler yandı ahımdan muradım şemi yanmaz mı
Bu beyitte kullanılan uyak aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yarım uyak 
B) Tunç uyak
C) Tam uyak
D) Cinaslı uyak
E)  Zengin uyak

12.
Sökülsün dağların buzu sökülsün
Öne insin çöl ovaya dökülsün
Bu dizelerde aşağıdaki uyak türlerinden hangisi vardır?
A) Yarım kafiye
B) Zengin kafiye
C) Cinaslı kafiye
D) Tunç kafiye
E) Tam kafiye

CEVAPLAR: 1.A, 2.E, 3.E, 4.D, 5.A, 6.E, 7.C, 8.D, 9.B, 10.D, 11.C, 12.E

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap