Testler

Tanzimat Edebiyatı Romanı Test 4

TANZİMAT EDEBİYATI ROMANI TEST 4

1.Ahmet Mithat Efendi ile ilgili aşağıdakilerden hangisinde bilgi yanlışlığı yapılmıştır?
A) Romanlarında sadece Anadolu’yu ve Anadolu insanının yaşadıklarını gerçekçi bir dille anlatmıştır.
B) Halk edebiyatındaki meddahlığın etkisiyle romanda sorular sorup kendi cevaplayarak okuyucuya bilgi vermiştir.
C) Edebiyatı halkı bilgilendirmek için bir araç olarak gördüğünden hikâye ve roman tekniğine bağlı kalmamıştır.
D) Natüralist romana örnek olması için Müşahedat romanını kaleme almıştır.
E) Acı ve sevinç unsurlarını bir arada işlediği romanlarındaki olayları entrikalar üzerine kurmuştur.

2. İyi bir eğitim görmüş, aydın bir genç olan Ali Bey, babasının ölümünden sonra dolaşmak için gittiği Çamlıca’da Mahpeyker adlı bir kadına âşık olur. Annesi, Ali Bey’i kötü bir kadın olan Mahpeyker’den ayırmak için Dilaşup adlı bir cariye alır. Ali Bey’in kendini terk edip Dilaşup’la yaşadığını anlayan Mahpeyker, Ali Bey’den intikam almayı planlar. Dilaşup’la ilgili iftiralar atarak onu evden kovdurur. Ali Bey’i öldürmek için bir tuzak kurar. Dilaşup, Ali Bey’i ölümden kurtarır, ama kendisi ölür. Ali Bey de Mahpeyker’i öldürür ve hapse atılır. Ali Bey daha sonra hapisteyken ölür.
Bu parçada özeti verilen roman aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cezmi
B) İntibah
C) Zehra
D) Çengi
E) Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat

3. İntibah ve Müşahedat adlı eserlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Natüralizmden izler taşımaları
B) Süslü bir dille yazılmaları
C) Konusunu tarihten almış olmaları
D) Sanat için sanat anlayışı ile yazılmaları
E) Roman türünde yazılmış olmaları

4. Namık Kemal ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır?
A) Roman görüşünü “Romanda amaç, gerçekte yaşanmamışsa bile yaşanabilir bir olguyu, her çeşit ayrıntılarıyla birlikte betimlemektir.” diyerek açıklamıştır.
B) Romantizmin asıl etkisinin görüldüğü Çengi adlı romanının konusunu tarihten almıştır.
C) İntibah adlı romanın konusunu eski bir meddah hikâyesi olan Hançerli Hanım’ın Hikâye-i Garibesi’nden almıştır.
D) Romanlarındaki mekân ve olay betimlemesinde realist bir tutum sergilemiştir.
E) Romanlarında olaya yer yer üçüncü kişi olarak karışıp kendi düşüncelerini söylemiştir.

5. Aşağıdaki eserlerden hangisi Ahmet Mithat Efendi’ye ait değildir?
A) Dünyaya İkinci Geliş
B) Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat
C) Henüz On Yedi Yaşında
D) Hüseyin Fellah
E) Paris’te Bir Türk

6. Aşağıdakilerden hangisi Namık Kemal ve Ahmet Mithat Efendi’nin ortak özelliği değildir?
A) Yalın bir dil anlayışını savunmaları
B) Roman türünde eser vermeleri
C) Hikâyede başarılı olmaları
D) Romantizmden etkilenmeleri
E) Romanda olayın akışını kesip düşüncelerini söylemeleri

7. Felatun Bey’le Rakım Efendi adlı eserin yazarı ve türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Namık Kemal – hikâye
B) Ahmet Mithat Efendi – roman
C) Şemsettin Sami – sözlük
D) Ziya Paşa – antoloji
E) Şinasi – şiir

8. Namık Kemal ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Son Pişmanlık adlı romanının adını daha sonra İntibah olarak değiştirmiştir.
B) Romanlarındaki betimlemelerde Divan şiiri hayal unsurlarını kullanmıştır.
C) Romanda psikolojik analizlerde başarılı olamamıştır.
D) Cezmi adlı romanı, Türk edebiyatındaki ilk tarihî romandır.
E) Romanlarında süslü, ağır ve anlaşılması zor bir dil kullanmıştır.

9. İntibah adlı eserle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Toplum için sanat anlayışıyla kaleme alınmıştır.
B) Karakterlerinin psikolojik tahlilleri yönüyle oldukça başarılıdır.
C) Roman türünde bir eserdir.
D) Namık Kemal tarafından yazılmıştır.
E) Dönemine göre yalın bir dille yazılmıştır.

10. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi ayraç içinde belirtilen kişiyle ilgili değildir?
A) Küçük Şeyler edebiyatımızda Batılı tarzda gerçekçi ilk öykülerdir. ( Samipaşazade Sezai)
B) Tanzimat edebiyatında Batılı anlamda ilk telif hikâyeleri yazmıştır. (Şinasi)
C) Halkı bilgilendirmek için roman ve hikâye yazmıştır. (Ahmet Mithat Efendi)
D) Anadolu yaşamını, yazdığı uzun hikâye ile edebiyatımıza ilk defa taşımıştır. (Nabizade Nazım)
E) Mukaddime-i Celal’de ( Celalettin Harzemşah adlı eserinin ön sözünde) roman ile ilgili görüşlerini açıklamıştır. (Namık Kemal)

11. Ahmet Mithat Efendi’yle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Deneme, gezi yazısı, mensur şiir, eleştiri türlerinde eserler yazmıştır.
B) Yazı yaşamına Dürdane Hanım adlı hikâye kitabıyla giriş yapmıştır.
C) Romanda Fransız yazar Moliere’i örnek almıştır.
D) Teknik olarak başarılı olan romanlarında soyut ve bireysel konuları işlemiştir.
E) Romanlarında iyi-kötü, güzel-çirkin çatışmasını işlemiştir.

12. Aşağıdakilerden hangisi Ahmet Mithat Efendi’nin eserlerinden biri değildir?
A) Çengi
B) Hasan Mellah
C) Cezmi
D) Yeryüzünde Bir Melek
E) Dünyaya İkinci Geliş

CEVAPLAR: 1.A, 2.B, 3.E, 4.B, 5.B, 6.C, 7.B, 8.E, 9.B, 10.B, 11.E, 12.C

Tanzimat Edebiyatı Romanı Test 1’i çözmek için tıklayınız.
Tanzimat Edebiyatı Romanı Test 2’yi çözmek için tıklayınız.
Tanzimat Edebiyatı Romanı Test 3’ü çözmek için tıklayınız.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap