Testler

Tanzimat Edebiyatı Test 29

TANZİMAT EDEBİYATI TEST 29

1.Aşağıdaki gazetelerden hangisini karşısında verilen sanatçı çıkarmamıştır?
A) Tasvir-i Efkar – Şinasi
B) İbret – Namık Kemal
C) Vekayi-i Tıbbiye – Muallim Naci
D) Tercüman-ı Hakikat – Şemsettin Sami
E) Devir- Ahmet Mithat Efendi

2. Tanzimat dönemi sanatçıları, yaşadıkları dönemin sosyal, siyasal ve kültürel koşullarının da bir gereği olarak edebî yönden kusursuz eserler vermek gibi bir amaç gütmemişler; daha çok, gazeteci kimliklerini öne çıkararak halkı bilgilendirme, bir kamuoyu oluşturma çabasının içinde olmuşlardır. Türk edebiyatında büyük sanatçılar olarak yer tutmasalar da kendilerinden sonra gelen sanatçıların yolunu açmışlardır. Çünkü Batı’dan alınan düzyazı türlerinin ilk örneklerini vermişlerdir. Eserleri teknik yönden kusurlu olsa da bunlar tarihimiz açısından son derece önemlidir.
Bu parçada Tanzimat dönemi sanatçılarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) Yazarlığın yanında gazetecilik de yaptıklarına
B) Eserlerinin bazı eksiklikler taşıdığına
C) Batılı düzyazı türlerini edebiyatımızda ilk kez kullandıklarına
D) Sanatsal yönden kusursuz eserler ortaya koyduklarına
E) Toplumu aydınlatmak için eserler verdiklerine

3. (I) Türk edebiyatı, roman ve öykü ile Tanzimat döneminde tanışmıştır. (II) Ülkemizde roman ve öykünün gelişiminde Batı edebiyatından yapılan roman çevirilerinin büyük katkısı vardır. (III) İlk çeviri Ahmet Mithat Efendi’nin Fenelon’dan çevirdiği Telemak adlı eserdir. (IV) Eser 1862’de Terceme-i Telemak adıyla çevrilmiştir. (V) Aynı yıl Victor Hugo’nun romanı Sefiller de dilimize kazandırılmıştır.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır?
A) I.      B) II.      C) III.      D) IV.         E) V.

4. Tanzimat şairleri genellikle Divan şiiri kültürüyle yetişmişlerdir. İçlerinden bazıları Avrupa’ya, özellikle Fransa’ya gitme olanağı bulduğu için Batı şiirini yakından tanımıştır. İşte bu yüzden Tanzimat şiirinde Divan şiirinin de Batı şiirinin de büyük etkileri görülür. Tanzimat şairleri Divan şiiri nazım şekillerini kullansalar da içerikte bir değişime gitmişlerdir. “Özgürlük, adalet, eşitlik” gibi temaları şiirlerinde işlemişlerdir.
Bu parçadan Tanzimat şairleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Şiirlerinde hem bireysel hem toplumsal konuları ele aldıklarına
B) Divan şiiri geleneğini yaşatma çabası güttüklerine
C) Batı şiirinin, Türk şiirinden önde olduğunu düşündüklerine
D) Şiirleriyle halkı bilgilendirmeyi amaçladıklarına
E) Şiirlerinde Batı şiirinin ve Divan edebiyatının izlerinin görüldüğüne

5. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat dönemi sanatçılarından biri değildir?
A) Muallim Naci
B) Ziya Paşa
C) Namık Kemal
D) Süleyman Nazif
E) Ahmet Mithat Efendi

6. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde yayımlanan ilk gazetedir?
A) Ceride-i Havadis
B) Takvim-i Vakayi
C) Tercüman-ı Ahval
D) Tercüman-ı Hakikat
E) Vekayi-i Tıbbiye

7. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat dönemi sanatçılarının edebiyatımıza kazandırdığı edebiyat türlerinden biridir?
A) Şiir
B) Hatıra
C) Roman
D) Mektup
E) Gezi yazısı

8. Tanzimat döneminde hak, adalet, kanun, eşitlik, anayasa, meclis, meşrutiyet gibi yeni siyasal kavramların kamuoyuna sunduğu ve tartışılmaya açıldığı yer, … gazetesi olmuştur. Gazeteyi tek başına çıkaran …, Fransa’daki öğreniminden sonra yurda dönmüş; toplum hayatı, insan ve insan hakları üzerinde ülkemiz için oldukça yeni birtakım düşünceleri gazete aracılığıyla halka duyurmuştur.
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Tercüman-ı Ahval – Agâh Efendi
B) Vakit – Ahmet Mithat Efendi
C) Hürriyet – Namık Kemal
D) Tasvir-i Efkar – Şinasi
E) Tercüman-ı Hakikat – Şemsettin Sami

9.Türk aydını, 18.yüzyıldan sonra gözle görülür bir biçimde Batılılaşma sürecine girmeye başlar. Avrupa’yı, özellikle Fransa’yı örnek alan bir arayışa yönelir aydınlar. Bu arayış Türk sosyal hayatını yakından ilgilendirir. Hayatın her alanında, yenilik yolunda arayışlar sürer. Ekonomi, politika, düşünce ve edebiyat alanına yansıyan bu arayışlar, yoğunlaşma gösterir. Bu yoğunlaşma özellikle edebiyat alanında meyvelerini vermeye başlar. Tanzimat’ın ilanından bir süre sonra Batı etkisindeki Türk edebiyatının ilk halkası olan Tanzimat edebiyatı ortaya çıkar.
Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) Tanzimat edebiyatının, Batı’yı birebir taklit etmesinin sık sık eleştirildiği
B) Aydınlarımızın daha çok, Fransız edebiyatından etkilendiği
C) Batılılaşma sürecinin, Tanzimat edebiyatının oluşumuna katkı sağladığı
D) Batılılaşmayla birlikte yenilik arayışlarının arttığı
E)Aydınlarımızın, 18.yüzyıldan itibaren belirgin bir Batılılaşma süreci yaşadığı

10. Türk edebiyatındaki ilk yerli roman aşağıdakilerden hangisidir?
A) İntibah
B) Sergüzeşt
C) Araba Sevdası
D) Felatun Beyle Rakım Efendi
E) Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat

11. . . . , eski edebiyata bir tepki olarak doğar. Bu sebeple geçmişe değil, geleceğe yöneliktir. Doğu’ya değil, Batı’ya bağlıdır. Sanat anlayışında somuta önem verir. Batı’dan yapılan çevirilerin etkisiyle sanatçılar, sosyal konulara ilişkin kavramları öğrenirler. Şinasi, Ziya Paşa, Namık Kemal gibi sanatçılar, bunları halkın anlayabileceği bir dille yansıtmaya özen gösterirler.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Servet-i Fünun Edebiyatı
B) Millî Edebiyat
C) Tanzimat Edebiyatı
D) Divan Edebiyatı
E) Fecr-i Ati Edebiyatı

12. Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır?
A) Tanzimat edebiyatında Batı edebiyatından alınan düzyazı türlerinin yanında Batılı nazım biçimleri de kullanılır.
B) Tercüme Odası’nda yabancı dil öğrenen aydınlar, Batı edebiyatından çeviriler yapmışlardır.
C) Türk edebiyatının gelişiminde, Ziya Paşa’nın çıkardığı Tercüman-ı Ahval gazetesi etkili olmuştur.
D) Tanzimat şairleri, Divan şiiri nazım biçimlerini kullanmalarına karşın içerikte yenilik yapmışlardır.
E) Tanzimat edebiyatının oluşumunda Batı edebiyatından ilk çevirilerin yapıldığı 1839-1860 dönemi etkili olmuştur.

 

CEVAPLAR: 1.C, 2.D, 3.C, 4.E, 5.D, 6.B, 7.C, 8.D, 9.A, 10.E, 11.C, 12.C

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap