Çalışma Kitapçıkları

Tanzimat Edebiyatı Çalışma Kitapçığı 2

Tanzimat Edebiyatı Çalışma Kitapçığı 2

1.Aşağıda boş bırakılan yerleri cümlenin anlamına uygun şekilde tamamlayınız.

*  Osmanlı toplumunda sosyal düzen ………………….. çevresinde sağlanmıştır.
* Tanzimat Fermanı’nın ilan edilme sebepleri arasında Mısır ve Boğazlar konusunda …………………….. desteğini almak yer almıştır.
* Tanzimat döneminde Batı’yı tanımış olan aydınlar Batı’daki …………………., ……………………….. ve ……………… alaka göstermişlerdir.
* III.Selim döneminde özellikle ………………….. alanda yenilikler yapılmıştır.
* Gülhane Hattı Hümayunu ………………………… tarafından ilan edilmiştir.

2.Aşağıda verilen bilgileri doğru/yanlış olarak değerlendiriniz.
* Tanzimat Devri’nin zihniyeti skolastiktir. ( )
* Sadullah Paşa “On Dokuzuncu Asır” adlı şiirinde olguculuk akımından etkilenmiştir.( )
* Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı adlı dönem, Tanzimat Fermanı’nın ilanı ile başlamıştır.( )
* Pozitivizm’in öncülerinden olan şahsiyet Beşir Fuat’tır.( )
* Batılılaşma döneminde çıkarılan ilk resmi gazetemiz Tercüman-ı Ahval’dir.( )

3. Yenileşme Dönemi’ni hazırlayan faktörler nelerdir? Yazınız.
4.Tanzimat Fermanı’nın ilan edilme sebeplerini açıklayınız.
5.Tanzimat dönemi zihniyeti hakkında bilgi veriniz.
6.Aşağıda verilen padişahlar ve yaptığı yenilikler verilmiştir. Eşleştirme yapınız.

Birinci Abdülmecit             a. Nizam-ı Cedit

İkinci Abdülhamit              b. Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması

Üçüncü Selim                      c. Tanzimat Fermanı

İkinci Mahmut                   d. Kanun-ı Esasi’nin ilan edilmesi

7.İkinci Mahmut Dönemi’nde çıkarılan gazetenin adını ve bir özelliğini yazınız.
8.Pozitivizm nedir? Bir cümle ile açıklayınız.
9.Türkiye’de Türk yazarlarının yayınladığı ilk fikir gazetesinin adını yazınız.
10. Edebiyatta Tanzimat’ın başlaması ne ile gerçekleşir? Açıklayınız.

Tanzimat Edebiyatı Çalışma Kitapçığı 2 Cevapları

1. Aşağıda boş bırakılan yerleri cümlenin anlamına uygun şekilde tamamlayınız.
a. Osmanlı toplumunda sosyal düzen …merkezi otorite….. çevresinde sağlanmıştır.
b. Tanzimat Fermanı’nın ilan edilme sebepleri arasında Mısır ve Boğazlar konusunda ……Avrupalı devletlerin….. desteğini almak yer almıştır.
c. Tanzimat döneminde Batı’yı tanımış olan aydınlar Batı’daki …eğitime….,toplum düzenine….. ve ……hayatına………… alaka göstermişlerdir.
d. 3.Selim döneminde özellikle …askeri.. alanda yenilikler yapılmıştır.
e. Gülhane Hattı Hümayunu …Mustafa Reşid Paşa… tarafından ilan edilmiştir.

2. Aşağıda verilen bilgileri doğru/yanlış olarak değerlendiriniz.
a. Tanzimat Devri’nin zihniyeti skolastiktir. ( Y   )
b. Sadullah Paşa “On Dokuzuncu Asır” adlı şiirinde olguculuk akımından etkilenmiştir. ( D   )
c. Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı adlı dönem, Tanzimat Fermanı’nın ilanı ile başlamıştır.(  Y  )
d. Pozitivizm’in öncülerinden olan şahsiyet Beşir Fuat’tır.(  D  )
e. Batılılaşma döneminde çıkarılan ilk resmi gazetemiz Tercüman-ı Ahval’dir.(  Y  )

3. Yenileşme Dönemi’ni hazırlayan faktörler nelerdir? Yazınız.
a.Merkezi yönetimin bozulması
b. Ekonominin bozulması
c. Askeri alandaki başarısızlıklar
d. Sosyal alandaki bozulmalar
e. Eğitim alanındaki bozulmalar
f. İsyanlar ve eyalet yönetimlerinin bozulması

4. Tanzimat Fermanı’nın ilan edilme sebeplerini açıklayınız.

a. Devletin ve toplumun demokratik bir yapıya kavuşmasını istemek.
b. Mısır ve Boğazlar konusunda Avrupalı devletlerin desteğini almak
c. Avrupalı devletlerin iç işlerimize karışmasını engellemek
d. Fransız İhtilali’nin etkisiyle azınlıkların azınlıkların ayaklanmasını engellemek

5. Tanzimat dönemi zihniyeti hakkında bilgi veriniz.

Bu dönem zihniyeti, Osmanlı Devleti’nin kötü gidişatına çare bulmak için yeni tedbirler alıp kanunlar çıkararak Batı’ya yönelmek ve çağın anlayışına göre yenileşmektir.

6. Aşağıda verilen padişahlar ve yaptığı yenilikler verilmiştir. Eşleştirme yapınız.

1. Birinci Abdülmecit                            c. Tanzimat Fermanı

2. İkinci Abdülhamit                             d. Kanun-ı Esasi’nin ilan edilmesi

3. Üçüncü Selim                                     a. Nizam-ı Cedit

4. İkinci Mahmut                                    b. Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması

7. İkinci Mahmut Dönemi’nde çıkarılan gazetenin adını ve bir özelliğini yazınız.

Takvim-i Vekayi. İlk resmi gazetedir.

8. Pozitivizm nedir? Bir cümle ile açıklayınız.

Fizik ötesi açıklamalara karşı çıkan, deney ve gözleme dayanan bir düşünce şeklidir.

9. Türkiye’de Türk yazarlarının yayınladığı ilk fikir gazetesinin adını yazınız.

Tercüman-ı Ahval

10. Edebiyatta Tanzimat’ın başlaması ne ile gerçekleşir? Açıklayınız.

Terüman-ı Ahval gazetesinin çıkarılması ile.

tanzimat edebiyati calisma kitapcigi 2 indir.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap